ၿပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (မႏၲေလး) [Archive] - ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္

PDA

View Full Version : ၿပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (မႏၲေလး)  1. (၁၀)ႏွစ္ျပည့္