PDA

View Full Version : HVAC - Heating Ventilation & Air Conditioningn0x
05-05-2008, 09:02 AM
Hi All,

Can someone post and discuss about HVAC systems? Basic theories, practices and so forth.

Thanks alot.

phargyi
05-05-2008, 07:13 PM
Hi All,

Can someone post and discuss about HVAC systems? Basic theories, practices and so forth.

Thanks alot.


n0x ေရ....
ဒီ topic ေလးကို စက္မွဳအင္ဂ်င္နီယာ ေအာက္ကိုေျပာင္းလိုက္ပါတယ္...
ဘာလို ့လဲဆိုေတာ့...
Heating, ventilating, and air conditioning is based on the basic principles of thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer ဆိုတာေလးကိုေတြ ့လို ့ပါပဲ...
thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer ေတြဟာ
စက္မွဳအင္ဂ်င္နီယာရဲ ့Coursework ေတြျဖစ္ေနလို ့ပါ...
ကၽြန္ေတာ္က Chlid Board ကို အဓိက (၂)မ်ိဴးပဲထားခ်င္ပါတယ္....စက္မွဳအင္ဂ်င္နီယာ (Mechanical) နဲ ့ စက္မွဳႏွင့္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ(Mechatronics) ဆိုျပီး...အဲဒီအတြက္ topic ကိုေျပာင္းလိုက္ပါတယ္...

n0x အဆင္ေျပမယ္လို ့ယူဆပါတယ္....

အားလံုးရႊင္လမ္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ.....

konge
07-19-2008, 05:56 PM
HVAC System တြင္အသံုးျပဳေသာ Terms မ်ား၏ definition အနည္းငယ္ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

Access door:
Door provided in an air-handling plant, duct or plenum to permit inspection of the interior.

http://www.bullockmfg.com.au/photos/access_panels.jpg

Air cleaner:
A device designed for the purpose of removing air-borne impurities such as dusts, gases, vapours, fumes and smokes. Air cleaners include air washers, air filters, electrostatic precipitators and charcoal filters.

http://www.sas.net/sales/RFB07005/advanced%20notice/images/Montgomeryville/SMOKEMASTER%20Air%20Cleaner.jpg

Air conditioning:
The Process of treating air so as to control simutaneously its temperature, humidity, cleanliness and distribution to meet the requirements of the conditional space.

Air diffuser:
A circular, square or rectangular air-distribution outlet, generally located in the ceiling and consisting of deflecting members discharging and planes, and arranged to promote mixing of supply air with room air.

http://www.inspect-ny.com/aircond/ducts/SupplyRegisterStain010DF.jpg

Air-handling system:
A system for the purpose of providing air in a controlled manner to specific enclosures by means of one or more air-handling plants, ducts, plenums, air distribution devices and automatic controls.

Air, outdoor:
Air taken from outdoors.

Air, return:
Air returned from conditioned or refrigerated space.

Air, supply:
The quantity of air delivered to each or any space in the system, or the total delivered to all spaces in the system.

Condensate:
The liquid formed by the condensation of a vapour, such as water which is extracted from moist air as it flows across the cooling coil of an air-conditioner.

Condenser:
A vessel or arrangement of pipes or tubings in which vapour is liquefied by removal of heat.

Control:
Any device for the regulation of a system or component in a normal operation, manual or automatic. If automatic, the implication is that it is responsive to changes of pressure, temperature or other porperty whose magnitude is to be regulated.

Cooling Tower, water:
An enclosed device for the evaporative cooling of water by contact with air.

http://mccrorymei.com/Images/cooling.jpg

Duct:
A passageway made of sheet metal or other suitable materials, used for conveying air.

http://www.forest.net/newDC/serverduct.jpg

Covering, duct:
Duct covering includes materials such as adhesives, insulation, banding, coating(s), film and jacket used to cover the outside of a duct, fan casing or duct plenum.

http://images.cableorganizer.com/fire-protection/firebarrier-duct-wrap15a.jpg

Damper:
A device used to vary the volume of air passing through an air outlet, inlet or duct.

http://www.nestecinc.com/imgs/dampers009t.jpg

Direct digital control (DDC):
The use of microcomputer to directly perform the control logic for control loops.

http://www.high-performance-hvac.com/hvac-photos/HVACPhotos/images/ddc.jpg

ဆက္လက္၍ေဖာ္ျပပါမည္..။

konge
07-19-2008, 09:56 PM
Evaporator:
That part of a refrigeration system in which the refrigerant is vaporised to produce refrigeration.

http://i335.photobucket.com/albums/m456/tun008/general/Noname600x403.jpg

Exfiltration:
Ari that flows outward through a wall, door, widow, ခရက္, etc.

Exhaust opening:
Any opening through which air is removed from a space which is being air-conditioned or ventilated.

Exit:
A means of egress from the interior of the building to an exterior space which is provided by the use of the following either singly or in combination: exterior door openings, exit staircase, exit ramps or exit passageways but not including access stairs, aisles, corridor doors or corridors.

Grille:
A louvered or perforated covering for an air passage opening which can be located in the side-wall, ceiling or floor.

http://www.floorregisterresources.com/prodimages/650.jpg

Humidity, relative:
The ratio of the mole fraction of water vapour present in moist air to mole fraction of water vapour in saturated air at the same temperature and pressure.

Infiltration:
Air that flows inward through a wall, door, window ခရက္, etc.

Insulation, sound:
Acoustical treatment of fan housings, supply ducts and other parts of the system, and equipment for the isolation of vibration, or to reduce transmission of noice.

Insulation, thermal:
A meterial having a relatively high resistance to heat flow and used principally to retard the flow of heat.

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္...

konge
07-20-2008, 11:47 AM
Kilowatt (thermal):
The kilowatt (thermal) is the unit of cooling and heating effects. Approximately 4.15 kW (thermal) are required to change the temperature of one kilogram par second of water flow by 1 C at 15 C.

Lining, duct:
Duct lining includes materials such as adhesives, insulation, coating and film used to line the inside surface of a duct, fan casing, or duct plenum.

Plenum chamber:
An air compartment connected to one or more distributing ducts.

Register:
A grille and demper assembly covering an air opening.

Smoke:
An air suspension (aerosol) of particles, usually but not necessarily solid, often originating in a solid nucleus, formed from combustion or sublimation. Also defined as carbon or soot particles less than 0.1 micron in size which resulted from the incomplete combustion of carbonaceous materials such as coal, oil, tar and tobacco.

Temperature, dry-bulb:
A temperature of a gas or mixture of gases indicated by an accurate thermometer after correction for radiation.

Temperature, effective:
An arbitrary index which combines into a single value the effect of temperature, humidity and air movement on the sensation of warmth or cold felt by the human body. The numerical value is that of the temperature of still air at 50% relative humidity which induce an identical sensation.

Temperature, mean radiant:
The temperature of a uniform black enclosure in which a solid body or occupant would exchange the same amount of rediant heat as in the existing non-uniform environment.

Temperature, wet-bulb:
Thermodynamic wet-bulb temperature is the temperature at which water (liquid or solid state) by evaporating into air can bring the air to saturation adiabatically at the same tempreature. Wet-bulb temperature (without qualification) is the temperature indicated by a wet-bulb psychrometer, constructed amd used according to specification.

Ton of Refrigeration:
A commercial unit of refrigerating effect. It is equal to 3.52 kw (thermal).

Vapour barrier:
A moisture-impervious layer applied to the surfaces enclosing a humid space to prevent moisture travel to a point where it may condense due to low temperature.

Ventilation:
The purpose of supplying or removing air, by natural or mechanical means, to or from any spaces. Such air may or may not have been conditioned.

Zone:
A space or group of spaces within a building with sufficiently similar cooling requirement.

Zone, comfort:
Acceptable ranges of operative temperature and humidity for people in typical summer (and winter) clothing during primarily sedentary activity.

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္....

konge
07-25-2008, 09:00 PM
Exchange of information.

Project တစ္ခုအတြက္လုပ္ငန္းအၾကိဳညွိႏိွဳင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အေနျဖင့္ The client, architect ႏွင့္ consulting engineer တို ့သည္
မိမိတို ့၏ ရွဳေထာင့္ မ်ိဳးစံုမွ air-conditioning and ventilation installation အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖလွယ္ကာေဆြးေႏြးၾက
မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္ တို ့သည္ contract တစ္ခုျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးရမည့္ျပဌာန္း ခ်က္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။

(၁) အသံုးျပဳမည့္ equipment, tools and materials.
(၂) ျငမ္းဆင္ျခင္းႏွင့္ ေလွကားမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးမွဳမ်ား
(၃) စက္မ်ား ၏ foundations မ်ား ႏွင့္ အထုိင္မ်ား အတြက္ျပင္ဆင္မွဳမ်ားႏွင့္ ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမွဳမ်ား
(၄) အေသျမွပ္ႏွံထားေသာ brackets မ်ား စသည္ တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွဳ
(၅) Joinery and carpentry ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား
(၆) watersupply pipes မ်ား cooling towers ဆီသို ့သြယ္တန္းမွဳမ်ားႏွင့္ floor trap (ၾကမ္းခင္းေရဆင္းေပါက္) မ်ား ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား
(၇) လွ်ပ္စစ္ ၀ါယာၾကိဳးသြယ္တန္းမွဳဆုိင္ရာကိစၥမ်ား
(၈) လုပ္ငန္းလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ယာယီလွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းမွဳ ေရရရွိမွဳ ႏွင့္ ပစၥည္းသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားရန္ေနရာ စသည္ကိစၥမ်ား
(၉) စမ္းသပ္စစ္ေဆးမွဳကာလ(testing and commissioning) အတြက္ ေလာင္စာ ပါ၀ါ ႏွင့္ ေရ

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္...

konge
07-29-2008, 09:39 PM
Heating (အပူေပးျခင္း)
အပူေပးျခင္းစံနစ္တြင္ central ႏွင့္ local ဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ Cnetral စံနစ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေအးေသာဥတုရာသီရွိေသာေဒသ မ်ား႐ွိ
private / public အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ အသံုးမ်ားပါသည္။ လည္းေကာင္းစံနစ္တြင္ boiler , furnace (မီးဖိုအၾကီစား) သို ့မဟုတ္
heat pump အစ႐ွိသည္တို ့ပါ႐ွိသည္။ Air systems မ်ားအတြက္ ductwork မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း အပူေပးထားေသာ အရည္မ်ား စီးဆင္း
ရန္အတြက္ piping works မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ေလထဲသို ့အပူ စီးကူးႏိုင္ရန္ radiators ေသာ္လည္းေကာင္း ပါရွိပါသည္။ Radiators မ်ား
သည္ wall mounted type ေသာ္လည္းေကာင္း under-floor heat (ၾကမ္းခင္းအားအပူေပးေသာစံနစ္အတြက္) ၾကမ္းခင္းေအာက္တြင္ျမွပ္ႏွံ
ထား၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထား႐ွိပါသည္။ အားျဖင့္ထုတ္လႊတ္ေသာေလသည္ ductwork မ်ားမွတစ္ဆင့္ အလိုရွိရာသို ့ေပးပို ့ပါသည္။ ပူအိုက္
ေသာရာသီတြင္ ductwork မ်ားသည္ air-conditioning အတြက္အသံုးျပဳပါသည္။

Ventilating (ေလ၀င္ ေလထြက္)
Ventilating သည္ အခန္းအတြင္းရွိေလထုအား ျပင္ပေလထုႏွင့္လဲလွယ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို ့ျပဳလုပ္ရာတြင္ စိုထိုင္းမွဳ၊
အနံအသက္ဆိုးမ်ား၊ မီးခိုး၊ အပူ၊ ဖုန္မ်ားႏွင့္ ေလထုတြင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ bacteria အစရွိသည္တို ့ကိုပါသန္ ့စင္ေပးၿပီးျဖစ္ေစပါသည္။
လည္းေကာင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခန္းတြင္းရွိ ေလ၏သန္ ့စင္မွဳအရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အေရးအၾကီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္
လည္းျဖစ္ပါသည္။ လည္းေကာင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ mechanical/forced type ႏွင့္ natural type ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။

Mechanical or forced ventilation
လည္းေကာင္းစံနစ္အား indoor air quality (အခန္းအတြင္းရွိေလ၏သန္ ့စင္မွဳအရည္အေသြး)အားထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္အသံုးျပဳပါသည္။
ပမာဏလြန္စိုထိုင္းဆ၊ အနံ ့အသက္မ်ား ႏွင္ ့ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အရာတို ့သည္ ျပင္ပေလထုႏွင့္အခန္းတြင္းေလထုတို ့အားဖလွယ္
ေပးျခင္းျဖင့္ ေလ်ာ့က် / ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို ့ရာတြင္ စိုထိုင္းဆအလြန္မ်ားျပားေသာပမာဏရွိသည့္ အေနအထားအတြက္မူ ventilation
ျပဳလုပ္ရာ၌ စြမ္းအင္ေျမာက္မ်ားစြာအသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။မီးဖိုေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္း/သန္ ့စင္ခန္းမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အနံ ့အသက္
မ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ စိုထိုင္းဆကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ mechanical exhaust ထားရွိပါသည္။

Air Handling Unit (AHU) တစ္ခုအားျမင္ေတြ ့ရပံု

http://i281.photobucket.com/albums/kk240/htunthetoo/ahu.jpg

Typical AHU components:
1 - Supply duct
2 - Fan compartment
3 - Vibration isolators
4 - Heating and/or cooling coil
5 - Filter compartment
6 - Return and fresh air duct

Ventilation Duct တစ္ခုႏွင့္ outlet vent တစ္ခုအားျမင္ေတြ ့ရပံု

http://i281.photobucket.com/albums/kk240/htunthetoo/duct550x363.jpg

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္...

konge
07-30-2008, 11:10 PM
Natural ventilation (သဘာ၀အားျဖင့္ေလ၀င္ေလထြက္ျပဳလုပ္ျခင္း )
Fan (သို ့) mechanical ventilation အားအသံုးမျပဳဘဲ အေဆာက္အအံုတစ္ခုအားေလ၀င္ေလထြက္ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းကိုေခၚပါသည္။ အခန္း
ငယ္မ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းအရ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ ျပတင္းေပါက္မ်ားကိုအသံုးျပဳႏို္င္ေသာ္လည္း ၊ ပိုမို႐ွဳပ္ေထြးေသာအခန္းမ်ားႏွင့္
အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္မူ (stack effect) stack နိယာမအတိုင္း ပူေႏြးေသာေလမ်ားသည္ အထက္သို ့တက္သည့္အတြက္ အျမင့္ပိုင္းတြင္ရွိ
ေလထြက္ေပါက္မ်ားမွ ထြက္ေစၿပီး ထိုေလတို ့ ေနရာအစား၀င္လာေသာေလေအး မ်ားသည္ ေအာက္ပိုင္းတြင္ထားရွိသည့္ေလ၀င္ေပါက္မ်ားမွ၀င္
လာေစျခင္း နည္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳပါသည္။ သို ့ေသာ္ျငားလည္းပူေႏြးေသာရာသီမ်ားတြင္မူ ဤစံနစ္အားအသံုးျပဳ၍မရႏိုင္သည့္အတြက္အဆင္ေျပ
မည့္ air-conditioning system တစ္ခုအား အရံသင့္ထားရွိရပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္...

k2011
10-16-2008, 05:38 PM
Nowadays, Heat pump is used for HVAC system. But, it costs much. So, in present condition, this system is used especially for the supermarkets and some public places. So, the researchers are trying to get the better performance and cost reduction for this equipments. So, in near future, this equipments are expected to become widespread to use in residential, hotels and offices.(for knowledge)

HarryLwin
11-11-2008, 10:58 PM
အလြန္တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပို႔စ္ေတြပါပဲဗ်ာ .... က်ေနာ္ HVAC နဲ႔ ေ၀းေနတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားပါၿပီ။ အခု ဒီပို႔စ္ေတြဖတ္ရေတာ့ ေခါင္းထဲျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုငယ္ေရ
ဒါနဲ႔ Fire Damper တို႔၊ Air change တို႔၊ Psychrometry တုိ႔ အစရွိတဲ့ အေတြ႔မ်ား၊ အသံုးမ်ားတာေလးေတြ (သီအိုရီပိုင္းေရာ၊ installation ပိုင္းေရာေပါ့) က်န္ေနေသးတယ္ ထင္ပါတယ္။ အဲဒါေလးေတြလည္း သိရေအာင္ ဆက္တင္ ေပးပါဦးလို႔ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုပါရေစ

ROGER
12-19-2009, 02:36 PM
Hi...

In designing the HVAC system cooling capacity of a room, what I know is there is a general rule of thumb for the heat generation based on the type of equipment and its capacity in that HVAC room.
For example.. if we calculate the minimum required cooling capacity of a room in which a big power transformer is being put into operation, so we may need to know 1. the size of room, 2. KW (KVA) of the transformer, 3. heat generation of the transformer per KW etc... in this case heat generation of the transformer per KW can be considered as (X) KJ/KW/sec ..

What I want to know is that the value of X for various kinds of equipment.

Who can explain and give the correct answer ? Thanks

Regards,
ROGER

Nay Win
12-22-2009, 10:26 AM
Dear Roger
when we design the HVAC. we calculate
1. the solor heat gain ( how window is big, orientation like facing to sun down) design time normally select for myanmar is april , 2:00PM.
2. transmission from adjacent rooms.
3. infiltration (crack method or others you can use)
4. heat generation from occupant. ( human, lighting, machine)
even for florescent light choke, we multifly 1.25 to choke power. so i hope you can apply this for your transformer.

Generally there are sensible heat and latent heat you need to calculate. and find a comfort zone requirement (20 to 24 degree C and 50% RH) point on Psychomatry chart.
for more detail, you better see in an ASHRAE handbook. you can find some parameters for standard building materials and house hold equipment. (see E20 form for calculation )

Regards
Nay Win

zinmaung
12-22-2009, 11:33 AM
ေလယာဥ္မွာေတာ့ ATA-21 AIR CONDITIONING & PRESSURIZATION ဆုိၿပီး ထားရွိပါတယ္။

AIR CON INLET INTAKE ကေန ၀င္လာတဲ့ ေလကုိ ေလယာဥ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ CREW & PASSENGER ေတြအတြက္
MAINTAIN လုပ္ေပးရပါတယ္။ ALTITUDE ျမင့္ေလ PRESSURE & TEMPERATURE ျခားနားမႈ DIFFERENTIAL မ်ားေလပါပဲ။
AMBIENT AIR ကေန၀င္လာတဲ့ေလကုိ TEMPERATURE ADJUST (REGULATED) ျဖစ္ေအာင္
HEAT EXCHANGER & AIR FILTERကေန သန္.စင္အေအးခံရပါတယ္။
CONDITION AIR TEMPERATURE ကုိ ေအာက္ေဖၚျပပါ ေလေရာေႏွာ ျခင္းမွ ရရွိႏူိင္ပါတယ္-
(၁) အင္ဂ်င္ BLEED AIR မွ ေလပူမ်ား
(၂) HEAT EXCHANGER မွ ေလေအးမ်ား

AIR-CONDITION SYSTEM မွာ AIR-CONDITION PACKS ၊ AIRFLOW REGULATOR ၊ REFRIGERATION
UNIT ႏွင့္ WATER SEPARATOR တုိ.ပါ၀င္ ပါတယ္။

PRESSURIZATION SYSTEM ကုိေတာ့ ေနာက္မွ ေဆြးေႏြးပါ့မယ္ဗ်ဳိ.။

ရႊီးတာေနာ္

soe hlaing Myint
12-22-2009, 07:29 PM
we are very thankful for the all. We should share each other but I am also beginner and I am also reader, thanks for all.

soe hlaing myint [/font]ေက်းဇူး ပါဘဲဗ်ာ။ အခု ေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဒီ ဟာက အားလံုး အသုံး၀င္လြန္းလုိ႕ေလ

zinmaung
12-24-2009, 02:01 PM
AIRCRAFT PRESSURIZATION SYSTEM

ေလယာဥ္မွာေတာ့ဗ်ာ.........
AIR CON & PRESSURIZATION တြဲသုံးတယ္ဗ်။ CABIN PRESSURIZATION VENTILATION ေပါ့ဗ်ာ။
DIFFERENTIAL PRESSURE ကုိ ADJUST လုပ္ေပးတယ္.........
DIFFERENTIAL PRESSURE ကုိ 6/7/8 PSI ေလာက္ထိ ADJUST လုပ္ေပးတယ္.........

AMBIENT AIR ရဲ့ PRESSURE & TEMPERATURE ေတြကုိ CREW & PASSENGER ဒဏ္ခံႏူိင္ေလာက္ေအာင္ RESISTANT မေကာင္း ၾကဘူး။
AIR SICKNESS ကုိ ေလ်ာ့ေပးတာေပါ့ဗ်ာ.....

ေနာက္ AIRCRAFT ရဲ့ STRUCTURE FAILURE မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းေပးတယ္.....
ႏုိ.ဆုိရင္ GROUND (MEAN SEA LEVEL) ေနစတက္တဲ့ PRESSURE & TEMPERATURE က
SURROUNDING PRESSURE & TEMPERATURE နဲ. DIFFERENTIAL တအား မ်ားျပီး
STRUCTURE FAILURE ျဖစ္လိမ့္မယ္..........

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္............ :4:

ROGER
12-26-2009, 02:44 PM
Dear Ko Nay Win

Thank you for your reply...
Based on your discussion, my concern is 4. heat generation from occupant. ( human, lighting, machine)

According to your recommendation, I will explore in some ASHRAE handbooks what I found in this forum.
If I still have some confusion in technicality, I will contact you again.
Merry Christmas and Happy New Year 2010.

Regards,
ROGER

ဖိုးတာ
03-06-2010, 01:46 PM
Hi friends.
May I say some HVAC with a little knowledge. I really like learn & share some of HVAC .
let's we discuss & learn from here.

Brief History of HVAC
For millennia, people have used fire for heating. Initially, the air required to
keep the fire going ensured adequate ventilation for the occupants. However,
as central furnaces with piped steam or hot water became available for heating,
the need for separate ventilation became apparent. By the late 1880s, rules of
thumb for ventilation design were developed and used in many countries.
In 1851 Dr. John Gorrie was granted U.S. patent 8080 for a refrigeration
machine. By the 1880s, refrigeration became available for industrial purposes.
Initially, the two main uses were freezing meat for transport and making ice.
However, in the early 1900s there was a new initiative to keep buildings cool
for comfort. Cooling the New York Stock Exchange, in 1902, was one of the
first comfort cooling systems. Comfort cooling was called “air conditioning.”
Our title, “HVAC,” thus captures the development of our industry. The term
“air conditioning” has gradually changed, from meaning just cooling to the
total control of:
• Temperature
• Moisture in the air (humidity)
• Supply of outside air for ventilation
• Filtration of airborne particles
• Air movement in the occupied space.

I wanna discuss apart of HVAC about Mechanical Ventilation ( MV).

Ventilating—the process of exchanging air between the outdoors and the
conditioned space for the purposes of diluting the gaseous contaminants in
the air and improving or maintaining air quality, composition, and freshness.
Ventilation can be achieved either through natural ventilation or mechanical
ventilation. Natural ventilation is driven by natural draft, like when you
open a window. Mechanical ventilation can be achieved by using fans to
draw air in from outside or by fans that exhaust air from the space to
outside.
Air Movement—the process of circulating and mixing air through conditioned
spaces in the building for the purposes of achieving the proper
ventilation and facilitating the thermal energy transfer.

regards,

SNW

ဖိုးတာ
03-06-2010, 03:01 PM
Installation experience with Fire damper installation
We are required to check the completed fire damper installation for compliance with the relevant regulations and good practice.
We always face some common defects (Non-compliance) during installation.
(a) Flanges embedded in plastering
(b) Ducts fixed rigidly onto to dampers
(c) Non combustible material ; not provided
(d) Wrong type of damper used or fixed incorrectly
(e) Access doors missing / Access opening missing (ceiling)
(f) Approved label missing ( such as TVU/PSB sticker in Singapore)
(g) Gaps round damper not fire stop properly
(h) Temporary supports not removed
(i) Damper must sit in the center of the opening.

Sometime, we would likely come across in the fixing of fire dampers.
1) Access panel are provided on fixed false ceilings for access to dampers for inspection by QP & RI.
2) Services obstructing the opening of fire damper access doors & ceilings panels, if any, are to be routed away from access doors.
3) Dampers are not to be painted over by the painting contractor.
4) Sealing of gaps round damper by Civil Contractor are to be done properly and completely.
5) A complete listing of all fire dampers used in the project is to be prepared for inspection.

MV systems performing certain specific task (i.e. in a fire emergency) do not required fire dampers, but the ducts must be fire rated in accordance to the fire code.
The following is a list of these systems that do not require fire dampers.
1. Pressurization systems
2. Smoke purging / control systems
3. Kitchen exhaust system
4. Special purpose room (i.e. Fire pumps rooms)

ဖိုးတာ
03-08-2010, 11:44 AM
As i know from experience of Chilled Water Air-Condition System (Central Chilled Water Systems).
There are lot of controls & applications system involved.
Just wanna to talk about 1 of system function.

An expansion tank
It serves two functions in a chilled water system.
An expansion tank provides a place to add water to the system and allows water to expand without pressure built-up when the temperature of water increases.
Expansion tank should be located above the highest equipment in the chilled water circuit to prevent overflowing of chilled water from the tank.
Is is just about normal expansion of chilled water piping system.

ဖိုးတာ
03-10-2010, 07:35 PM
We are working in HVAC fields, we always face problem with Noise problem.
For example, we are studying in library, we always irritating with Air flow noise besides library is silence.

Here is very useful HVAC hand book of how to sizing duct & design.

http://ifile.it/aq0l2di

regards,
snw

otomo
04-18-2010, 01:57 AM
ေက်းဇူးၿပဳ၍ air-con အေၾကာင္း ေဆြးေနြးေပးပါ

cy
04-18-2010, 10:43 AM
http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,218.0.html

အဲ့ဒီမွာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္ ။

ကိုထြန္း
05-05-2010, 01:50 PM
အထက္မွာ ေဆြးေဆြးခဲ႕သူ Member မၽားကိုေကၽးဇူးတင္ပါတယ္။ Air Conditioning & Refrigeration ဘာသာရပ္ကို အနည္းအကၽဥ္းေတာ႕ ေလ႕လာဖူးပါတယ္။ အထက္မွာ ေဆြးေဆြးခဲ႕သူ Member မၽားလို၊ Specialized လုပ္ဖူးသူမဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္၍ လိုေနတာေတြ၊ မွားေနတာေတြရိွရင္ ၿဖည္႕စြက္ေပးပါ၊ ၿပင္ေပးပါခင္ဗၽား။

လုပ္ငန္းသဘာရအရ၊ တခၽိန္က Air Conditioning Plant၊ Refrigeration Plant ေတြနဲ႕ Refer Container ေတြကိုတာဝန္ယူခဲ႕ရပါတယ္။ Refer Container ေတြကိုလက္ခံတဲ႕အခါ၊ မွတ္မိသေလာက္ေၿပာရရင္၊ - 22 Degree C, - 18 Degree C, + 8 Degree C, နဲ႕ + 16 Degree C ဆိုၿပီး၊ ထည္႕သြင္းထားတဲ႕ Cargo ရဲ႕ Setting Temperature ေပါါမူတည္ၿပီး၊ လက္ခံယူပါတယ္။ Plug In လုပ္ၿပီး ၅ မီနစ္ေလာက္ ေမာင္းၿပီးတာနဲ႕ အားလံုးကို၊ မည္သည္႕ Temperature မွာရိွသည္ၿဖစ္ေစ၊ Manual Defrost ON ပစ္ပါတယ္။ ေနာက္တေန႕မနက္မိုးလင္းရင္ မနက္ ၉ နာရီမွာ တခါ နဲ႕ ညေန ၅ နာရီမွာ တခါ၊ Manual Defrost ေန႕စဥ္လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းနဲ႕ တလံုး ၅ ကၽပ္ယူကာ လုပ္စားခဲ႕တာပါ။ :4: :4: Refer Container ေႀကာင္႕ တခါမွ ဒုကၡေပးၿခင္းကိုမခံစားခဲ႕ရပါဘူး။

Refrigeration Plant ေတြကို ကိုင္တြယ္တဲ႕အခါ၊ Vegetable Room က +8 ေလာက္မို႕ ၿပသနာမရိွေပမယ္႕၊ Fish Room တို႕ Meat Room တို႕က၊ - 16 တို႕၊ - 10 တို႕ေလာက္မွ Maintain မလုပ္နိုင္ရင္၊ ေခါင္းကို ေဆာင္႕ပါေတာ႕တယ္။ တခါက Meat Room က Compressor လံုးဝမရပ္ပဲေတာက္ေလၽွာက္လည္ေနၿပီး၊ Temperature ကလည္း + 2, + 4 ေလာက္ၿဖစ္ေနေတာ႕ Solenoid ေတြမၽား၊ Choke ၿဖစ္လား၊ အနွစ္နွစ္အလလက Compressor LO ေတြ၊ System ထဲမွာ ဒုကၡေပးေနၿပီလား၊ စသည္ၿဖင္႕ စဥ္းစားရင္းရွာႀကည္႕တဲ႕အခါ Evaporator Fins ေတြမွာ ေရခဲေတြပိတ္ဆို႕ေနလို႕လို႕ယူဆၿပီး၊ Defrost လုပ္လိုက္မွသာ အဆင္ေၿပကာ၊ လိုခၽင္တဲ႕ Setting Temperature ကိုေရာက္ပါေတာ႕တယ္။ အဲဒီ Senses နဲ႕ Refer Container ေတြကိုပါ၊ Manual Defrost လုပ္ပါေတာ႕တယ္ခင္ဗၽား။

ကိုထြန္း
05-06-2010, 09:07 PM
Marine Field မွာသံုးတဲ႕ Refrigeration Systems For Marine Applications ဆိုတဲ႕ မွတ္သားမိသမၽွေလးက၊ို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗၽား။

This article explains the operating principle of refrigeration systems based on vapour compression refrigeration system used on board ships, though these principles are equally applicable across the entire spectra of these equipments.

Food needs to be stored in bulk quantities on board the ship since a ship may have long voyages. We know that a fresh water generator can be used to convert sea water to fresh water but unfortunately this cannot be said about food. Of course in case of emergencies, you might think of catching fish and eating them but just imagine the case of huge cruise liners and the thousands of passengers on board. Moreover the accommodation spaces need to be maintained at correct temperatures hence the principles of refrigeration are applied for air conditioning and heating purposes. So basically you must have understood the importance of having cold storage spaces on ships which are powered by the refrigeration systems on board.

Refrigeration is the process of removal of heat from objects and/or spaces in order to maintain them at the temperature lower than the ambient. Refrigeration is carried out in two ways namely;

1. Vapor Absorption Refrigeration.
2. Vapor Compression Refrigeration.

Vapor Compression Refrigeration is being universally used for almost all the applications of refrigeration. A gas, also called Refrigerant, is generally used as the medium for heat transfer and, is alternately condensed and evaporated at lower temperatures to remove the heat from the spaces being cooled (refrigerated).

Refrigeration System

The system consists of four processes namely;

1. Compression of refrigerant gas is carried out in a Compressor, which delivers the gas at higher pressure and temperature.

2. The compressed high temperature gas from the compressor is then condensed to high-pressure liquid at ambient temperature in a Condenser.

3. The high-pressure refrigerant liquid is then passed through an Expansion Valve to reduce its pressure. During the process of expansion while passing through the Expansion Valve, the refrigerant liquid gets cooled due to its expansion, rejecting its heat to itself resulting in evaporation of a small part of Refrigerant to vapor. After passing through the Expansion Valve, the Refrigerant consists of mainly low temperature liquid and a small quantity of vapor both at low pressure.

1. The liquid Refrigerant containing small quantity of vapor is then passed through the Evaporator coils located in the spaces to be maintained at temperatures lower than the ambient. Here, absorbing heat for its evaporation from the spaces and the objects in the spaces evaporates the Refrigerant gets evaporated.

The low pressure Refrigerant gas leaving the Evaporator coils returns back to Compressor and thus the cycle is repeated again.

Application of Refrigeration Systems

1. Storage of food stuffs at low temperatures to prevent them from rotting and increase their shelf life i.e. Domestic Refrigerators, Cold Storage, Refrigerated Containers and Vans for food transportation etc.

2. Air Conditioning of spaces for human comfort i.e. Window Air Conditioners, Central Air Conditioning etc.

3. Industrial Process Cooling.

Main Components of Refrigeration

1. Compressors: Several types of compressor are in use for different applications and for different refrigerants i.e. Reciprocating compressors and Rotary Compressors like Screw Compressors, Rotating Vane Compressors and Centrifugal Compressors etc.

2. Condensers: Generally Shell and tube type Condensers are used for all applications. They may be either Air-cooled or Water-cooled.

3. Expansion Valves: Thermostatic Expansion Valves are used invariably in most of the applications.

4. Evaporator Coils: They are generally custom-made as per requirements and may be used along with forced draft fans for better heat transfer.

Reference : Introduction to Marine Engineering by D.A Taylor

kyaw zin oo tgo
05-25-2010, 07:56 PM
brother u should enter that link www.airconinstallation.con

samsoon
06-06-2010, 10:53 AM
Hi. Bros,

Can you share how to do pressure loses, Head loses calculations of Piping and Ducting?

Thanks,
Samsoon

ဖိုးတာ
06-06-2010, 11:55 AM
Hello Sam ,
If you wanna design about it you might have some experience in related filed. It will be lead to misunderstanding & confusing in designing.
Herewith attached file of Basic Duct Design course for your further reference.

http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=32591424&access_key=key-sdaou7qucofqsgc6zfz&page=1&viewMode=list

Also, you may appreciate more details designing in below forum link of the Book, HVAC Duct Design.

http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,7803.0.html (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,7803.0.html)

levoman
06-19-2010, 05:14 AM
ေတာ္ေတ္ာေလးတန္ဖိုးရွိတဲ့ရတနာတစ္ခုပါပဲဗ်ာ ဆက္လက္ျပီးအကိုတုိ႕ေရ အားမနာတမ္းေတာင္းဆိုပါရေစ
fan coil unit ေလးပါသိပါရေစဗ်ာ ခုဆိုရင္ AHU တို႕ chiller တို႕အေႀကာင္းသိလာရပါတယ္
မွ်ေ၀ေပးတဲ့အတြက္လည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ

Nay Win
06-19-2010, 11:19 AM
fan and Coil are included in this unit. Act likke an evaporator.
:)
Nay Win

ဖိုးတာ
06-19-2010, 01:29 PM
As you know in ACMV system, commonly uses of air handling equipments are AHU and FCU.
AHU နွင့္ FCU တိုရဲ႕ အလုပ္လုပ္တာကေတာ quite similiar ပါ...
AHU ကေတာ ဧရီယာ ၾကီးတဲ့ေနရာေတြနဲ႔ အခန္းေတြ အမ်ားၾကီး ကို ေလေပးတဲ့ အခါမွာ သံုးပါတယ္.
FCU ကေတာ ေနရာ သိပ္ၿပီး မေပးတဲ့ ဟိုတယ္ခမ္းလို နဲ႔ လူေနအိမ္ေတြမွာ အ မ်ား ဆံုး အသံုးၿပဳပါတယ္.
Hospital & Cool room လို ေနရာ မ်ဳိး မွာ ေတာ AHU ကိုပိုၿပီး အသံုးမ်ားပါတယ္ ... AHU က RH အစရွိေတြ႔ကို ထိန္းလို
ရလိုပါ.

zinmaung
06-19-2010, 07:52 PM
ေရးခ်င္လုိ.ပါဗ်ာ။

ကြၽန္ေတာ္ေလ MANDALAY က နန္းတြင္းထဲ ေရာက္ေတာ့ အရင္တုန္းက သုံးတဲ့ AIRCON စက္အေဟာင္းႀကီးကုိ ေတြ.ရတယ္ဗ်။ ( ေတာ္ေတာ္ကုိ ေဟာင္းေနၿပီ။ )

သူက POWER CONTROL MACHINE ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာေလး လုပ္ေပးရတယ္။
အတြင္းပုိင္းမွာ က ေက်ာက္စလစ္ေလးေတြ ( ရ ) ထပ္ ထပ္ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေပၚကေန ေရက ျဖတ္စီးေနတယ္။ အားလုံးရဲ. အေပၚကမွ COOLING FAN နဲ. ေမာင္းႏွင္ပါတယ္။

DUCT LINE PIPE ေတြမွာေတာ့ WATER SPERATOR တုိ. စသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ထားရွိ ပါတယ္။
သုံးတဲ့ အေဆာက္အဦး ကေတာ္ေတာ္ေလးႀကီးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေအးစိမ့္ေနတာပဲ။
ေခတ္ေနာက္ျပန္ေနေပ မယ့္ သူ.ကုိ THERMOSTAT သာ တပ္လုိက္ပါက ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပလာမယ္လုိ. ယူဆမိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ရဲ. ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား လုိေနတာရွိရင္လဲ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးပါ။ ( အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လုိအပ္ေနပါတယ္။ )

tinayekyaw
09-12-2010, 02:35 PM
အဲကြန္း gasလိုင္းၾကိးေတြဒီဇိုင္းလုပ္တဲ့အခါ တခ်ိဳ႕ ပံုမွာ branch အခြဲေတြကို ေဘးနွစ္ဘက္စီ အညီခြဲျပီး တခိ်ဳ႕ကေတာ့ ေဘးတစ္ခုနဲ႕တစ္ခု နဲနဲစီခြာျပီးခြဲံသြားေပးတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဘာေတြကြာလို႕လဲဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္။ သိတဲ့ အကိုအမေတြရွိရင္ေျဖေပးပါဦး။ :O

Khine Zaw Linn
10-11-2010, 12:47 PM
Hi...

In designing the HVAC system cooling capacity of a room, what I know is there is a general rule of thumb for the heat generation based on the type of equipment and its capacity in that HVAC room.
For example.. if we calculate the minimum required cooling capacity of a room in which a big power transformer is being put into operation, so we may need to know 1. the size of room, 2. KW (KVA) of the transformer, 3. heat generation of the transformer per KW etc... in this case heat generation of the transformer per KW can be considered as (X) KJ/KW/sec ..

What I want to know is that the value of X for various kinds of equipment.

Who can explain and give the correct answer ? Thanks

Regards,
ROGER


Hi Roger,

Refer to your question about the X factor to calculate the heat radiate from the transformer,
you may need to find out the heat gain from transformer the product specification (catalogue) from the vendor.
if not, you can calculate it from the power factor. let says, power factor for transformer is 0.8, the value of X is 0.2 that means 20% of electrical power convert to heat.

Regards
Stone

samsoon
11-06-2010, 03:52 PM
Hi. Bros,

Can you advice me that how much the requirement rates for Lift Ventilation?
How is the advantage of Inverter Aircon System?

Thanks.

ဖိုးတာ
11-06-2010, 06:44 PM
Vent openings in lift well
Lift wells shall be adequately ventilated at the top of the shaft to the external air by means of one or more permanent openings having a total unobstructed area of at least 1 % of the horizontal section of the well and not less than 0.1 m2 for each lift in the shaft.

ဒါက ပထမ ေမးခြန္းရဲ Lift ventilation အတြက္ပါ.. ေအာက္ကလင့္မွာ Lift နဲဆိုင္တဲ စာအုပ္ ရွိပါတယ္

http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,5889.0.html

ဒုတိယ ေမးခြန္း က ဘာကိုေမးတာလဲ??? :?

maungkaung
11-06-2010, 08:34 PM
Hi. Bros,

How is the advantage of Inverter Aircon System?
Thanks.


The major advantage is less power consumption.
Normal Air-Con compressor is only switch on/off when occupant's space is warm/cool. Inverter system Air-Con compressor is continuously running depend on occupant's space cooling load controlled by VFD (Variable Frequency Drive).

acmv
12-19-2010, 03:56 PM
www.acmv.org - Air Conditioning and Mechanical Ventilation for Young Burmese Engineer

http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=1 မွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။
Introduction to Psychrometrics > >

Learning Objectives

a) Understand the significance of psychrometrics to “air conditioning”
“air conditioning” ဘာသာရပ္၌ Psychrometrics ၏ အေရးပါမူကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္။

b) Understand common psychrometric terms including: dry bulb and wet
bulb temperature, relative humidity, specific humidity, dew point,
enthalpy, flow rate, & “standard air”

dry bulb and wet bulb temperature, relative humidity, specific humidity, dew point,
enthalpy, flow rate, & “standard air” စသည့္ psychrometric terms မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္။ ထုိ terms ၏ အဓိပါၸယ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္။

c) Identify all lines and units of measure on the psychrometric chart

the psychrometric chart ေပၚ၌ သက္ဆုိင္ရာ လုိင္းမ်ား သတ္မွတ္ဆြဲသားနုိင္ရန္ ႏွင့္ ယူနစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းကြဲၿပားစြာသိနားလည္နုိင္ရန္။

d) Given any 2 properties of air, use a psychrometric chart to determine all
other other psychrometric properties

ရရွိနိုင္ေသာ အနည္းဆံုး properties of air ၂ခု မွတဆင့္ က်န္ရွိသည္ သက္ဆုိင္ရာ properties of air အားလုံးကို တြက္ခ်က္၊ရယူနိုင္ရန္

e) Understand the relationship between sensible, latent, and total heat
sensible, latent, and total heat တုိ့၏ အၿပန္အလွန္ဆက္စပ္မူမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္။

f) Understand air mixing and be able to calculate the properties of the air
resulting from the mixture of two airstreams

ေရာစပ္ေနေသာ မတူညီသည့္ ေလႏွစ္မ်ိဳးမွၿဖစ္ေပၚလာသည့္ air mixing ၏ properties မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္။

g) Use the basic psychrometric equations to calculate sensible, latent, and
total cooling/heating
sensible, latent, and total cooling/heating load တို့ကို အေၿခခံ psychrometric equations သံုး၍ တြက္ခ်က္နုိင္ရန္။
http://www.acmv.org/lecture/images/comfort_zone.gif
http://www.acmv.org/lecture/images/1.jpg
Human confort zone and Various weather on Psychrometric Chat ( SI unit )

Air con ပညာရပ္ဆိုသည္မွာ ေလကို လူတုိ့တြက္ Confortable ၿဖစ္မည့္ အေၿခေနတစ္ခုသို့ေရာက္ေအာင္ၿပဳလုပ္အတတ္ပညာလည္းၿဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ေလကို မိမိတုိ့ လိုအပ္သလုိ ေအးေအာင္(သို့) ေႏြးေအာင္ ၿပဳလုပ္အတြက္ ေလ(air)၏အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္တိတိက်က်နားလည္းရန္လုိအပ္သည္။ Psychrometric Chat ကို နားလည္ၿခင္းၿဖင့္ Air con ပညာရပ္၏ ၿပႆနာမ်ားကို လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာေၿဖရွင္ႏုိင္သည္။ သုိေသာ္ Industires Processes Cooling and Heat အတြက္ Psychrometric Chat အေသးစိတ္တိတိက်က်နားလည္းရန္လုိအပ္သည္။

“Standard conditions at SL”
ေလ(Dry Air)သည္ ေနရာေဒသ၊အခ်ိန္၊ရာသီဥတုေပၚတြင္မူတည္၍ေၿပာင္းလဲေနတတ္ေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားမူမ်ား၊ တြက္ခ်က္မူမ်ားတြင္ အမ်ားနားလည္လက္ခံသည္ စံတစ္ခုသတ္မွတ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။
ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္၌ရွိေသာ ေလထုဖိအား 29.921 in. Hg (atmospheric pressure) ႏွင့္ ၇၀ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္ရွိေသာ (70° F) ေလကို စံ (“Standard conditions at SL”) အၿဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
အလြန္ေပါ့ပါးသည္ ေလသည္ သူထက္ေလးသည္ ေရကို သယ္ေဆာင္သြားနိုင္သည္ဆိုပါကယံုၾကည္ပါသလား။ ေလကေရကိုသယ္ေဆာင္သြားနုိင္ေၾကာင္းေအာက္ပါ ဥပမာမ်ားၿဖင့္သက္ေသၿပနုိင္ပါသည္။
အလြန္လွပသည့္ သက္တန့္ႏွင့္ ပန္းခ်ီဆရာရွဳံး ေလာက္ေအာင္လွပသည္ ေရာင္စံုတိမ္တိုက္မ်ားသည္ ေလကေရကိုသယ္ေဆာင္ထားသည့္အေကာင္းဆံုးဥပမာမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။
ထုိေၾကာင့္ ေလကို ေအးေအာင္၊ေႏြးေအာင္လုပ္လုိသည္ အခါတိုင္း၌ ထုိေလထဲတြင္ပါဝင္ေနေသာ ေရ၏ ပမာဏကို သိရန္လုိအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလႏွင့္ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ားကို အတူတကြေအးေအာင္၊ေႏြးေအာင္ၿပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။
ေလထဲတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ေရ၏ပမာဏကို သိရွိရန္အတြက္ မိမိတြက္ခ်က္မည့္ ေလ၏ properties မ်ားကိုသိရွိရမည္။ ေလ၏ properties မ်ားကိုသိနုိင္ရန္အတြက္ psychrometric chart ကို ကြ်မ္းက်င္စြာနားလည္သေဘာေပါက္ရမည္။
http://www.acmv.org/lecture/images/1-2.png
လူသားမ်ား အသက္ရွင္ရန္အတြက္ရူသြင္းေနသည့္ေလတြင္ ႏုိက္ထရုိဂ်င္ ၇၈%၊ ေအာက္စီဂ်င္ ၂၁%ႏွင့္ ေရမွဳန့္ကေလးမ်ား ႏွင့္ အၿခား ဓါတ္ေငြ ့မ်ားမွာ ၁%ၿဖစ္သည္။

ေလထု၏အတြင္းသို့ ေရေငြ ့မ်ားေရာက္ရွိလာသည္ကို နားလည္နုိင္ရန္အတြက္ေအာက္ပါၿဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုကိုေလ့လာရန္လုိအပ္ပါသည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/1-3.jpghttp://www.acmv.org/lecture/images/1-5.gif
Evaporation
ပူႈ၍ေပါ့ပါးေနသည့္ေလ(Hot Air ) သည္ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ားကို စုပ္ယူနဳိင္စြမ္းရွိၿပီးသည္။ ေရအၿဖစ္မွ ေရေငြ ့ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ားအၿဖစ္သို့ေၿပာင္းလဲသြားသည့္ၿဖစ္စဥ္ကို Evaporation ဟုေခၚသည္။ ထိုၿဖစ္စဥ္သည္ ေရ၏အေပၚယံမ်က္ႏွာၿပင္တြင္ၿဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ေရကိုဆူေအာင္က်ိဳခ်က္ေသာေၾကာင့္ ေရေငြ ့ပ်ံၿခင္းသည္လည္း Evaporation ၿဖစ္စဥ္တစ္မ်ိဳးၿဖစ္သည္။
Evaporation is a type of vaporization of a liquid, that occurs only on the surface of a liquid. The other type of vaporization is boiling, that instead occurs on the entire mass of the liquid.
Condensation
အပူခ်ိန္က်ဆင္းလာ၍ ေအးလာေသာေလသည္ သူ ့၌သယ္ေဆာင္ထားေသာ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ားကို စြန့္ထုပ္ရသည္။ ထုိသို့ ေရေငြ ့ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ားမွ ေရအၿဖစ္သို့ ေၿပာင္းလဲသြားသည့္ကို Condensation ၿဖစ္စဥ္ (Evaporation ၏ ေၿပာင္းၿပန္ၿဖစ္စဥ္) ဟုေခၚသည္။
Condensation is the change of the physical state of matter from gaseous phase into liquid phase, and is the reverse of evaporation.
Air Con ပညာရပ္၏အေၿခခံမွာ ကြ်န္ပ္တုိ့ အနီးရွိ ေလကိုေအးေအာင္၊ေႏြးေအာင္လုပ္ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ သဘာဝအားၿဖင့္ေရသည္ေလထက္ပို၍ အပူကိုသုိေလွာင္သိမ္းဆည္းထားနုိင္စြမ္းရွိသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ေရကို ေအးေအာင္(သို့)ေႏြးေအာင္ၿပဳလုပ္ရန္ အတြက္ပို၍ခက္ခဲသည္။ တနည္းပို၍ Energy မ်ားစြာလုိအပ္သည္။

ေရးသားသူ ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-19-2010, 04:06 PM
Air Conditioning >
1. Psychrometrics Introduction to Psychrometrics http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=1
2. Psychrometrics The specific heat http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=2
3 . Psychrometrics Dry Bulb Temperature http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=3
4 . Psychrometrics Wet Bulb Temperature http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=4 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=4)
5 . Psychrometrics Dew Point Temperature http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=5
6 . Psychrometrics Humidity Ratio and Relative Humidity http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=6
7. Psychrometrics Enthalpy http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=7
8 . Psychrometrics Air Properties From Psychrometrics Chart (I) http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=8
9 . Psychrometrics Air Properties From Psychrometrics Chart (II) http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=9
10. Psychrometrics Air Properties From Psychrometrics Chart (III) http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=10

11 Chiller Plant Room Over view of Chiller Plant Room http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=11
12 Air Side AHU Cooling Coil http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=12
13 Air Side Air-Handling Units မ်ားအေၾကာင္း http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=13
14 SS553:2009 (CP13) Outdoor Air Supply http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=14
15 ASHRAE Pocket Guide Load and Air Flow Estimate http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=15
16 AHU Cooling Coils AHU Cooling Coil Specification http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=16

ဖိုးတာ
12-19-2010, 07:28 PM
ကိုေကာင္း

Myanmarengineer forum ကိုယ္စား ၾကိဳဆိုပါတယ္
က်န္ေန ေသးတဲ course lecture note ေတြကိုလည္း တင္ေပး ပါဦး..
ကိုေကာင္း ရဲ လာမဲ January မွာ Peninsula Plaza စမဲ Free ပိုခ်တဲ ACMV သင္တန္း ကိုလည္း ေၾကာ္ျငာေပးပါဦး..

acmv
12-20-2010, 04:54 PM
The specific heat
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=2 (http://http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=2) မွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

ကမၻာေပၚရွိအရာဝတၳဳမ်ား အားလံုးသည္ အပူခ်ိန္ၿမင့္မား(High Temperature) သည့့္အခါ အပူ(Heat)ကိုသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနုိင္စြမ္းရွိၾကသည္။ထုိသုိ့ အပူ(Heat)ကိုသိုေလွာ္သိမ္းဆည္းနုိင္စြမ္းကို specific heat ဟုေခၚသည္။
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ: 1 unit ထုထည္ရွိေသာ အရာဝတၳဳ တစ္ခု ကို ၁ ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္ (သုိ) ၁ စင္တီဂရိတ္ တက္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အပူပမာဏကို specific heat ဟုေခၚသည္။
The specific heat is the amount of heat per unit mass required to raise the temperature by one degree Celsius (or) one degree F.

http://www.acmv.org/lecture/images/2-1.jpg
ေရ ၁ ေပါင္ (1 lb) ကို 1° F ၿမင့္တက္ရန္ (သို့)က်ဆင္းရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ စြမ္းအင္(Energy)ပမာဏကို 1 BTU ဟုေခၚသည္။
The BTU (British Thermal Unit) is the amount of heat required to raise the temperature of one pound of water through 1oF (58.5oF - 59.5oF) at sea level (30 inches of mercury).
ေရ ၁ ကီလုိဂရမ္(1 Kg)ကိုု 1° C ၿမင့္တက္ရန္ (သို့)က်ဆင္းရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ စြမ္းအင္(Energy)ပမာဏကို ၁ ကယ္လုိရီ( 1 Calorie ) ဟုေခၚသည္။
Calorie (denoted by lowercase c) is the amount of energy required to raise the temperature of one kilogram of water by one degree Celsius.
Specific heat မွာ ၏ အပူကိုသိုေလွာင္နဳိင္စြမ္းၿဖစ္ၿပီး။ BTU ႏွင့္ Calorie မွာ Specific heat ၏ Unit ၿဖစ္သည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/2-2.jpg
ေရ ၁ ေပါင္ (1 lb) ကို 1° F ၿမင့္တက္ရန္ အတြက္ အပူစြမ္းအင္(Energy)ပမာဏို 1 BTU လုိအပ္ၿပီး ေၿခာက္ေသြ ့ေသာ ေလ ၁ ေပါင္ (1 lb of Dry Air) ကို 1° F ၿမင့္တက္ရန္ အတြက္ လုိအပ္သည့္ အပူစြမ္းအင္(Energy)ပမာဏမွာ 0.24 BTU ၿဖစ္သည္။

၄ဆ ၁ဆ ( 4:1)ကြာသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေရသည္ေလထက္ အပူကိုသိုေလွာင္နဳိင္စြမ္းအားမ်ားသည္ (သို့) Specific heat ၿမင့္သည္ဟုေခၚသည္။

ဥပမာအားၿဖင့္ အခန္းတစ္ခုအတြင္း၌ ရွိေသာေၿခာက္ေသြ ့သည္ေလ (1 lb of Dry Air) ၏ထုထည္မွာ ၄ ေပါင္ရွိၿပီး ထုိေလထဲ၌ ရွိေသာ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ားထုထည္မွာ ၁ ေပါင္ရွိသည္။ ထုိအခန္းတြင္၌ရွိေသာ ေလထုကို 1° F ၿမင့္တက္ရန္ အတြက္ အပူပမာဏ 1.96 BTU =( 4 x 0.24) + (1 x 1)လုိသည္။ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ားထုထည္မွာ ၁ ေပါင္ရွိေသာေၾကာင့္ 1° F ၿမင့္တက္ရန္ အတြက္ အပူပမာဏ 1 BTU လုိသည္။ ရွိေသာေလ၏ထုထည္မွာ ၄ ေပါင္ရွိၿပီး Specific heat မွာ 0.24 BTU ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေၿခာက္ေသြ ့သည္ေလ (1 lb of Dry Air)အတြက္ 0.96 BTU လုိသည္။

အထက္ပါ ဥပမာ မွတဆင့္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာ ပံုေသနည္းတစ္ခုကို ရရွိနုိင္သည္။
ေၿခာက္ေသြ ့ေသာေလ (1 lb of Dry Air) အတြက္ လိုအပ္ေသာအပူပမာဏကို တစ္နည္း တြက္ယူရန္လိုအပ္ၿပီး ထုိ ေၿခာက္ေသြ ့ေသာေလထဲတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) အတြက္ လိုအပ္ေသာအပူပမာဏကို ေနာက္တစ္နည္းၿဖင္ တြက္ယူရန္လိုအပ္သည္။
ေၿခာက္ေသြ ့ေသာေလ (1 lb of Dry Air) အတြက္ လိုအပ္ေသာအပူပမာဏကို Sensible Heat ဟုေခၚၿပီး ထုိ ေၿခာက္ေသြ ့ေသာေလထဲတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) အတြက္ လိုအပ္ေသာအပူပမာဏ ကို Latent Heat ဟုေခၚသည္။

Sensible Heat (ေၿခာက္ေသြ ့ေသာေလ (Dry Air) အတြက္ လိုအပ္ေသာအပူပမာဏ )
+
Latent Heat ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) အတြက္ လိုအပ္ေသာအပူပမာဏ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
= Total Heat (စုစုေပါင္းလိုအပ္သည့္ အပူပမာဏ)

Latent Heat ဆိုသည္မွာ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor)ကသိမ္းဆည္းထားေသာ အပူစြမ္းအင္ၿဖစ္သည္။ Latent Heat is the ENERGY stored in Water Vapor.
Sensible Heat ဆိုသည္မွာ ေၿခာက္ေသြ ့ေသာေလ(Dry Air) ကသိမ္းဆည္းထားေသာ အပူစြမ္းအင္ၿဖစ္သည္။ Sensible Heat is the ENERGY stored in Dry Air.

ေၿခာက္ေသြ ့ေသာေလ(Dry Air)၏ specific heat သည္ အပူခ်ိန္(temperature)ကိုလုိက္၍ေၿပာင္းလဲေနေလ့ရွိသည္။ The specific heat of dry air (cp)will vary with temperature. သိုေသာ္ တြက္ခ်က္မူမ်ားလြယ္ကူေစရန္အတြက္ The specific heat of dry air ၏ တန္ဘုိးကို cp =1.006 kJ/kg C မ်ားေသာအားၿဖင့္အသံုးၿပဳေလ့ရွိသည္။
cp =1.006 kJ/kg C ၏ အဓိပါၸယ္မွာ ေၿခာက္ေသြ ့ေသာေလ(Dry Air) ၁ကီလုိ (1 Kg) ကို ၁ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (1° C) ၿမင့္တက္ရန္အတြက္ 1.006 kJ ကီလိုဂ်ိဳး လုိအပ္သည္။ ၁ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (1° C) အပူခ်ိန္ တက္ရန္ၿဖစ္ေစ (သို့)က်ဆင္းရန္ၿဖစ္ေစ တူညီေသာပမာဏ 1.006 kJ (ကီလိုဂ်ိဳး) လုိအပ္သည္။


ေလသည္ အပူခ်ိန္ကိုလိုက္၍ ၄င္း၏တန္ဖိုးမ်ားမွာ မ်ားစြာေၿပာင္းမူၿဖစ္သည္။ ထိုအတူပင္ ဖိအားႏွင့္ရာသီဥတုေၾကာင့္ လည္း ေလ၏တန္ဖိုးမ်ားေၿပာင္းလဲမူၿဖစ္သည္။ ထုိသို့ေၿပာင္းလဲမူတုိင္းကို လိုက္၍ေသးစိတ္တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ ရွုပ္ေထြးခက္ခဲေသာတြက္ခ်က္မူမ်ားစြာကိုၿပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ “Psychrometrics Chart” အသံုးၿပဳ၍ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာနည္းၿဖင့္လုိအပ္ေသာအေၿဖကိုခဏအတြင္းရရွိနုိင္သည္။
“Psychrometrics Chart” ကို Line မ်ားစြာၿဖင့္ဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။ ထုိေၾကာင့္ “Psychrometrics Chart” ကို ကြ်မ္းက်င္စြာနားလည္နုိင္ရန္အတြက္ Line တစ္ခုၿခင္းစီ၏ သေဘာသဘာဝကို အဓိပၸါယ္ႏွင့္တကြ Physical meaning တို့ကိုပါ သေဘာေပါက္ေအာင္ေလ့လာရန္လုိအပ္သည္။

ေရးသားသူ ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-20-2010, 05:03 PM
Dry Bulb Temperature

http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=3 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=3)မွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

သာမိုမီတာၿဖင့္တိုင္း၍ရေသာ ေလ၏အပူခ်ိန္ကို Dry Bulb Temperature ဟုေခၚသည္။ သတင္းစာ၊အင္တာနက္ႏွင့္မိုးေလဝသဌာနတို့မွေဖာ္ၿပေလ့ရွိေသာ အပူခ်ိန္မွာ Dry Bulb Temperature ၿဖစ္သည္။ Dry Bulb Temperature Line မ်ားကို “Psychrometrics Chart” ေပၚတြင္ မ်ဥ္းမတ္မ်ား (Vertical Line)ၿဖင့္ေဖာ္ၿပထားသည္။ ထုိ မ်ဥ္းမတ္မ်ား(Vertical Line) တေလွ်ာက္လံုးတြင္ တူညီေသာ Dry Bulb Temperature တန္ဖုိးမ်ားရွိၾကသည္။ Vertical Lines at “Psychrometrics Chart” are constant Dry Bulb Temperature.
http://www.acmv.org/lecture/images/3-1.png
Dry Bulb, Wet Bulb ႏွင့္ Dew Point Temperature တို ့ကို အရွင္းလင္းဆံုးေဖာ္ၿပထားသည္

http://www.acmv.org/lecture/images/3-2.jpg
Sling Thermometer သည္ Dry Bulb ႏွင့္ Wet Bulb Temperature ကို တုိင္းယူရန္ အလြယ္ကူ အရွင္းလင္းဆံုးေသာ ကိရိယာၿဖစ္သည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/3-3.gif
Vertical Lines represent the Dry Blub Temperature on Psychrometrics Chart. အထက္ပါပံုသည္ IP ယူနစ္ၿဖင့္ေရးဆြဲထားေသာ Psychrometrics Chart ၿဖစ္သည္။

မ်ဥ္းမတ္မ်ား(Vertical Line) သည္ Dry Blub Temperature လုိင္းမ်ားၿဖစ္သည္။

ေရးသားသူ ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-20-2010, 05:12 PM
Wet Bulb Temperature

http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=4 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=4) မွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

Wet Bulb Temperature ကို ေရစြတ္ထားသည့္ ဝါဂြမ္း(သုိ့)အဝတ္စၿဖင့္ပတ္ထားေသာ သာမိုမီတာၿဖင့္တုိင္းယူရသည္။ ေရ စိုစြတ္မူေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာေသာ cooling effect သည္ Wet Bulb Temperature ကို Dry Bulb Temperature ထက္နိမ့္ေအာင္ၿပဳလုပ္သည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ Dry Bulb Temperature သည္ Wet Bulb Temperature ထက္ၿမင့္ေလ့ရွိသည္။ ေလထုထဲ၌ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) ရာႏွဳန္းၿပည့္ရွိေနလွ်င့္ (၁၀၀%) Dry Bulb Temperature ႏွင့္ Wet Bulb Temperature မွာတူညီၾကသည္။ Dry Bulb Temperature is greater than or equal to Wet Bulb Temperature.
Dry Bulb Temperature > or = Wet Bulb Temperature. ပံုတြင္ၿပထားသည့္ မ်ဥ္းေစာင္းမ်ားသည္ တူညီေသာ Wet Bulb Temperature ကို ေဖာ္ၿပသည္။ Wet Bulb Temperature သည္ the temperature of adiabatic saturation. The Wet Bulb temperature is the temperature of adiabatic saturation. The adiabatic evaporation of water from the thermometer and the cooling effect is indicated by a "wet bulb temperature".

http://www.acmv.org/lecture/images/4-1.gif
The sloping lines indicate equal wet bulb temperatures on Psychrometrics Chart. အထက္ပါပံုသည္ IP ယူနစ္ၿဖင့္ေရးဆြဲထားေသာ Psychrometrics Chart ၿဖစ္သည္။

မ်ဥ္းေစာင္းမ်ား(The sloping lines) သည္ wet Blub Temperature လုိင္းမ်ားၿဖစ္သည္။wet Blub Temperature ၏ တန္ဘုိးမ်ားကို လုိင္း၏ ဘယ္ဘက္ထိပ္တြင္ေဖာ္ၿပထားသည္။

Dry Bulb Temperature ႏွင့္ Wet Bulb Temperature ၿခားနားခ်က္မွာ ေလထု၏စိုထုိင္းစ (humidity of the air ) ကိုၿပသည္။ ၿခားနားခ်က္နည္းလွ်င္ စုိထုိင္းစမ်ား၍ ၿခားနားခ်က္မ်ားလွ်င္ စုိထုိင္းနည္းသည္။ ၿခားနားခ်က္မရွိလွ်င္ စုိထုိင္းစမွာ ရာႏွဳန္းၿပည့္(၁၀၀%)ၿဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေလထုထဲ၌ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) မ်ားၿပားစြာရွိႏွင့္ၿပီးလွ်င္ (စိုထုိင္းစမ်ားလွ်င္) evaporation သိပ္မၿဖစ္နုိင္ေသာေၾကာင့္ cooling effect နည္းကာ Dry Bulb Temperature ႏွင့္ Wet Bulb Temperature တုိ့ မွာ ကြာၿခားမူနည္းသြားသည္။

ဥပမာ ၿမန္မာႏုိင္ငံအညာေဒသ၏ေႏြရာသီ ေနလည္အပူခ်ိန္သည္ ၃၇ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (37° C) Dry Bulb Temperature ၿဖစ္ၿပီး ၃၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (31° C) Web Bulb Temperature ၿဖစ္သည္။ သိ့ုေသာ္ အီေကြတာရပ္ဝန္းအေမဇံုအၿမဲစိမ္းသစ္ေတာ၏ေနလည္အပူခ်ိန္သည္ ၃၇ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (37° C) Dry Bulb Temperature ၿဖစ္ၿပီး ၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (33° C) Web Bulb Temperature ၿဖစ္သည္။ Dry Bulb Temperature တို့မွာတူညီၾကေသာ္လည္း Web Bulb Temperature တုိမွာမတူညီၾကေပ။ ၿမန္မာႏုိင္ငံအညာေဒသ၏ေႏြရာသီ သည္ ေၿခာက္ေသြ ့၍ပူအိုက္ေသာ ရာသီဥတုၿဖစ္ၿပီး အီေကြတာရပ္ဝန္းအေမဇံုအၿမဲစိမ္းသစ္ေတာသည္ စိုစြတ္၍ပူအိုက္ေသာ ရာသီဥတုၿဖစ္သည္။ တနည္းအားၿဖင့္ အေမဇံုအၿမဲစိမ္းသစ္ေတာမွေလထုသည္ အညာေဒသမွ ေလထုထက္ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor)ကို ပိုမိုသယ္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ အေမဇံုအၿမဲစိမ္းသစ္ေတာမွေလထုကို စိုထုိင္းဆၿမင့္( (High Humidity)သည္ဟုသတ္မွတ္ၿပီး အညာေဒသမွ ေလထုကို စိုထုိင္းဆနိမ့္သည္ (Low Humidity)ဟုသတ္မွတ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အေမဇံုေတာမွေလထုကိုပူေအာင္(သို့)ေအးေအာင္လုပ္ရန္ အညာေဒသမွ ေလထုထက္ပို၍ခက္ခဲသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေမဇံုေတာမွေလထုသည္ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor)ကို ပိုမိုသယ္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

ေရးသားသူ ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-20-2010, 05:22 PM
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=5 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=5) မွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/5-1.gif

The dew-point ဆိုသည္မွာ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) မ်ားၿပားစြာႏွင့္ ၿပည့္ဝေနေသာ (ရာႏွဳန့္ၿပည္-့ ၁၀၀%) ေနေသာေလသည္ ထိန္းမထားနဳိင္သည့္အဆံုး ထို ေရေငြ ့ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ားမွ ေရအၿဖစ္သို့ စတင္ေၿပာင္းလဲသြားသည့္ အပူအခ်ိန္ၿဖစ္သည္။
Condensation ၿဖစ္စဥ္ စတင္သည္အပူခ်ိန္ (Temperature) သည္ Dew Point Temperature ပင္ၿဖစ္သည္။ ထုိအပူခ်ိန္ကို Evaporation ၿဖစ္စဥ္၏အဆံုးဟုလည္းေခၚဆိုသည္။ သိမ္းဆည္းထားအမွ် ေရမွဳန့္မ်ားကုိၿပန္ထုပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္မည္သည့္ေရမွုန့္ကိုမွ်လက္ခံနုိင္စြမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။
The dew-point is the temperature at which the saturated vapour starts to condense. (start of condensation).
Dry Bulb ႏွင့္ Web Bulb Temperature တို ့တူညီသည့္ အခိုက္ မွ အပူခ်ိန္ကို Dew Point Temperature ဟုေခၚဆိုသည္။ ထိုအခိုက္၌ Dry Bulb, Web Bulb ႏွင့္ Dry Bulb ႏွင့္ Dew Point Temperature တို့အားလုံးမွာတူညီၾကသည္။ ထုိအခိုက္၌ Relative Humidity သည္ ၁၀၀%ၿဖစ္သည္။ Relative Humidity is 100%. Dew Point Temperature ကို ၁၀၀ RH line ေပၚတြင္ေတြ ့ရသည္။
ထိုအေၿခေနတြင္ရွိေသာေလထုသည္ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor)ကို အၿပည့္အဝ သယ္ေဆာင္ထားၿပီးၿပီၿဖစ္သည္။ ထုိအပူခ်ိန္ထက္ၿမင့္ေနသမွ် ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor)ကို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ထားလိမ္မည္။
The Dew Point temperature can be measured by filling a metal can with water and some ice cubes. Stir by a thermometer and watch the outside of the can. When the vapor in the air starts to condensate on the outside of the can, the temperature on the thermometer is pretty close to the dew point of the actual air.
The Dew Point temperature ကို တုိင္းရန္အတြက္ ဖန္ခြက္တစ္ခုထဲသို ့ေရခဲတံုးေလးမ်ားထည့္ပါ။ ဖန္ခြက္နံရံ၌ ေရသီးကေလးမ်ားေတြရလွ်င့္ သာမုိမီတာၿဖင့္ဖန္ခြက္နံရံနွင့္ အနီးကပ္ဆံုးေလ၏အပူခ်ိန္ကိုတုိင္းလွ်င္ အနီးစပ္ဆံုး The Dew Point temperature ကို ရမည္။
The Dew Point is given by the saturation line in the psychometric chart.

The Dew Point temperature ဥပမာမ်ား
http://www.acmv.org/lecture/images/5-2.jpg
အရာဝတၱဳတစ္ခုခု ၏အပူခ်ိန္သည္ ေလ၏ Dew Point temperature ထက္ၿမင့္ (ပူ) ေနပါက Condensation မၿဖစ္နဳိင္ပါ။ There will not be condensation, if Dew Point temperature of Air is higher than Metal Temperature

http://www.acmv.org/lecture/images/5-3.jpg
အရာဝတၱဳတစ္ခုခု ၏အပူခ်ိန္သည္ ေလ၏ Dew Point temperature ထက္နိမ့္ (ေအး) ေနပါက Condensation ၿဖစ္မည္။ There will be condensation, if Dew Point temperature of Air is lower than Metal Temperature

Question: အေဆာက္အဦးတစ္ခု အတြင္းမွေလထုသည္ a dry bulb temperature of 80° F and is at 50 percent relative humidity ၿဖစ္လွ်င္ ထုိ အေဆာက္အဦး၏ နံရံ၌ condensation မၿဖစ္ရန္ အတြက္ ထုိအေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ နံရံကို မည္သည္ အပူခ်ိန္တြင္ ထိန္းထားရမည္နည္း။

Answer:
က) 80°F dry bulb တန္ဘုိးမ်ား မွ 80°F ေနရာတြင္ မ်ဥ္းမတ္တစ္ေၾကာင္းကိုေထာင္ပါ။ ထို မ်ဥ္းမတ္သည္ 80°F dry bulb temperature line ၿဖစ္သည္။
ခ) ထိုေနာက္ RH လုိင္းမ်ဥ္းေကြးမ်ားမွ ၅၀% RH လုိင္းကိုရွာပါ။ ထုိလုိင္းသည္ the 50 percent relative humidity line ၿဖစ္သည္။
ဂ) The 80°F dry bulb temperature line ႏွင့္ the 50 percent relative humidity line တုိ့၏ၿဖတ္သြားေသာေနရာတြင္ (the intersection Point) ကုိရမည္။

Property Value
Dry bulb temperature (given) 80°F
Relative humidity (given) 50%
Wet bulb temperature 67°F
Dew point temperature 59°F

http://www.acmv.org/lecture/images/5-4.gif

Condensation ၿဖစ္မၿဖစ္ကို စစ္ရန္ ထုိအေဆာက္အဦးအတြင္းမွေ လထု၏ the dew point temperature ကို သိရန္လုိအပ္သည္။ the 80°F dry bulb temperature line ႏွင့္ the 50 percent relative humidity line တုိ့၏ ၿဖတ္မွတ္ကို psychometric chart ေပၚတြင္ ရွာပါ။ ထုိၿဖတ္မွတ္မွ ေရၿပင္ညီမ်ဥ္းအတုိင္းဘယ္ဘက္သို့ သြားလွ်င္ the dew point temperature စေကးေပၚ၌ dew point temperature တန္ဘုိး 59°F ကိုရမည္။ condensation မၿဖစ္ရန္ အတြက္ ထုိ ထုိအေဆာက္အဦး၏နံရံကို 59°F ၏ အထက္တြင္ ၿဖစ္ေအာင္ထားရမည္။ တနည္း condensation မၿဖစ္ရန္ အတြက္ dew point temperature ပူ/ေႏြး ေအာင္ထားရမည္။

ေရးသားသူ ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-21-2010, 04:43 PM
Humidity Ratio and Relative Humidity
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=6 မွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

Humidity Ratio ဆိုသည္မွာ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor)၏ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ထုိ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ားမပါသည္ ေၿခာက္ေသြ ့သည္ေလ၏ အေလးခ်ိန္ အခ်ိဳးၿဖစ္သည္။

mass of water vapor
Humidity Ratio = --------------------------
mass of dry air

Humidity Ratio တန္ဘိုးမ်ားလွ်င္ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor)မ်ားၿပားစြာပါဝင္ေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ Humidity Ratio တန္ဘိုးနည္းလွ်င္ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor)အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ထိုထက္ပို၍ Humidity Ratio မွမည္သည့္ အခ်က္အလက္အဓိပၸါယ္ကို မွ်မေကာက္ယူနုိင္ပါ။


Relative Humidity
Relative Humidity indicates how moist the air is.
Relative humidity may be defined as the ratio of the water vapor density (mass per unit volume) to the saturation water vapor density, usually expressed in percent.

http://www.acmv.org/lecture/images/6-1.gif
(Actual Vapor Density)
Relative Humidity (RH) = -------------------------------------- X 100%


(Saturation Vapor Density)


Relative humidity သည္ actual vapor pressure ႏွင့္ the saturation vapor pressure တုိ့၏ အခ်ိဳးလည္းၿဖစ္သည္။
Relative humidity is also approximately the ratio of the actual to the saturation vapor pressure.

http://www.acmv.org/lecture/images/6-2.jpg

အပူခ်ိန္ၿမင့္သည့္ ေလသည္ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) မ်ားကိုသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနဳိင္စြမ္းပိုမိုမ်ားသည္။
20% Relative Humidity (@ 5 PM temperature) ဆိုသည္မွာ တနည္းအားၿဖင့္ ထိုအခုိက္၌ရွိေသာ ေလထုသည္ ၂၀% ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) ကို သယ္ေဆာင္ထားသည္ ဟုဆိုလုိသည္။ Relative to its dry blub temperature.
၈၀% ထပ္၍ မသယ္ေဆာင္နဳိင္ေတာ့ပါဟုလည္းဆိုလိုသည္။ (လက္ရွိ Temperature ကုိ ဆက္လက္ထိန္းထားႏုိင္လွ်င္)

အပူခ်ိန္ၿမင့္သည့္ ေလသည္ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) မ်ားကိုသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနဳိင္စြမ္းပိုမိုမ်ားသည္။
20% Relative Humidity (@ 5 PM temperature) ဆိုသည္မွာ တနည္းအားၿဖင့္ ထိုအခုိက္၌ရွိေသာ ေလထုသည္ ၂၀% ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) ကို သယ္ေဆာင္ထားသည္ ဟုဆိုလုိသည္။ Relative to its dry blub temperature.
၈၀% ထပ္၍ မသယ္ေဆာင္နဳိင္ေတာ့ပါဟုလည္းဆိုလိုသည္။ (လက္ရွိ Temperature ကုိ ဆက္လက္ထိန္းထားႏုိင္လွ်င္)

အထက္ပါ အေၿခေနႏွစ္ခုလံုးတြင္ ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) သည္ Absolute ပမာဏမွာတူညီၾကေသာ္လည္း Relative Humidity မွာ မတူညီၾကေပ။ Relative Humidity သည္ လက္ရွိခဏ၏ အပူခ်ိန္ကို (Present temperature) မွီေနေသာေၾကာင့္ (Present temperature) ေၿပာင္းတိုင္း Relative Humidity ၏ % မွလုိက္ေၿပာင္းေနသည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/6-3.gif
10C အပူခ်ိန္တြင္ ရာနဳန္းၿပည့္(၁၀၀%)20C အပူခ်ိန္တြင္ ၅၂ရာနဳန္း
30C အပူခ်ိန္တြင္ ၂၈ ရာနဳန္း

Relative humidity ဥပမာ လံုေသာ ပံုး(သို့) ပုလင္း တစ္ခု အတြင္း၌ရွိသည္ ေလထုထဲတြင္ ေရေငြ ့သည္ သူ၏အပူခ်ိန္ႏွင့္လုိက္၍ေၿပာင္းလဲေနသည္ကို ေလ့လာနုိင္သည္။ ထုိ ပံုး(သို့) ပုလင္း တစ္ခု အတြင္းသို့ ေရေငြ ့မ်ား မဝင္ေအာင္ (သို့)မထြက္ေအာင္ထိန္းထားနဳိင္လွ်င္ Relative humidity ႏွင့္ Dry Bulb Temperature စပ္ဆက္ပံုကို ေအာက္ပါအတိုင္းေလ့လာေတြရွိနဳိင္သည္။

ေရးသားသူ ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-21-2010, 09:06 PM
Enthalpy
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=7 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=7)မွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။
Enthalpy ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မွာအလြန္မ်ားၿပားလွသည္။ အတိအက် အေသးစိတ္ရွင္းၿပရန္လည္း ခက္ခဲလွသည္။ ဂ်က္အင္ဂ်င္၊ ဒုံးပ်ံအင္ဂ်င္တုိ့၏ တြန္းကန္အားတြက္ခ်က္ရာမွစ၍ အက္တမ္ႏွင့္ ေမာ္လီက်ဳးမ်ား ဓါတုေဗဒနည္းၿဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿခင္း၊ၿပိဳကြဲၿခင္းတို့ေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာသည္ အပူစြမ္းအင္မ်ားတို့၌လည္း Enthalpyကိုအေၿခခံ ၍ တြက္ခ်က္ၾကသည္။

Enthalpy ဆိုသည္မွာ thermodynamic system တစ္ခု ၏ စြမ္းအင္စုစုေပါင္း (Total energy) ၿဖစ္သည္။ စြမ္းအင္စုစုေပါင္း (Total energy) တြင္ I nternal energy လည္းပါဝင္သည္။ Thermodynamic System ဆုိသည္မွာ မိမိေလ့လာမည့္ နယ္နမိတ္ကိုကန့္သတ္ထားသည့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုၿဖစ္သည္။ မိမိက ဂတ္စ္တာဘုိင္ (Gas Turbine) ကိုေလ့လာေနသည္ဆုိလွ်င္ ဂတ္စ္တာဘုိင္(Gas Turbine)သည္ Thermodynamic system တစ္ခုၿဖစ္သည္။ မိမိက ေရေမာ္လီက်ဳး ၏ Thermodynamic ကိုေလ့လာေနသည္ဆုိလွ်င္ ေရေမာ္လီက်ဳး သည္ မိမိ၏ Thermodynamic System တစ္ခုၿဖစ္သည္။
Enthalpy is a Thermodynamic Potential. Enthalpy ဆိုသည္မွာ Thermodynamic Potential လည္းၿဖစ္သည္။Thermodynamic Potential ဆိုသည္မွာ အရာဝတၱဳတစ္ခု ခု သို့ system တစ္ခုခုက သိုေလွာင္ထားသည့္ အပူစြမ္းအင္ပင္ၿဖစ္သည္။

Enthalpy is a measure of the total energy of a thermodynamic system. It includes the internal energy, which is the energy required to create a system, and the amount of energy required to make room for it by displacing its environment and establishing its volume and pressure.

Dry air ၏ သိုေလွာင္ထားသည့္ အပူစြမ္းအင္ (သို) enthalpy ကို sensible heat ဟုေခၚၿပီး ေရေငြ ့မွဳန္ကေလးမ်ား evaporated water (သိ့ုwater vapour) သိုေလွာင္ထားသည့္ အပူစြမ္းအင္ (သို) enthalpy ကို latent heat ဟုလည္းသတ္မွတ္သည္။
Enthalpy of the dry air is the sensible heat and the enthalpy of the evaporated water is the latent heat.

မည့္သည္ အရည္ (various liquids) ကို မဆို အေငြ ့အၿဖစ္သို့ ေၿပာင္းလဲရန္အတြက္လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္ကို enthalpies of vaporization ဟုသတ္မွတ္သည္။
ေရအၿဖစ္မွ ေရေႏြးေငြ ့အၿဖစ္သို့ ေၿပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္သည္ enthalpies of vaporization of water ၿဖစ္သည္။
မည့္သည္ အရည္ေပ်ာ္နဳိင္ေသာ အစိုင္အခဲ (melting solids) တိုင္းကို အရည္အၿဖစ္သို့ ေၿပာင္းလဲရန္အတြက္လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္ကို enthalpies of fusion ဟုသတ္မွတ္သည္။
ေရခဲအၿဖစ္မွ ေရ အၿဖစ္သို့ ေၿပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္သည္ enthalpies of fusion of ice ၿဖစ္သည္။


System တစ္ခုအတြင္း ပါဝင္သည့္ အပူပမာဏ (heat content) ကို Enthalpy ဟုလည္းေခၚသည္။ A chemical reaction or a physical process အတြင္းေၿပာင္းလဲသြားသည့္ အပူပမာဏကို Enthalpy ဟုလည္းေခၚၿပီး ΔH (သို့) Δh ၿဖင့္ေဖာ္ၿပေလ့ရွိသည္။ Enthalpy is the heat content of the system. In a chemical reaction or a physical process, the change in heat content is indicated by ΔH.

http://www.acmv.org/lecture/images/7-2.jpghttp://www.acmv.org/lecture/images/7-1.jpg

ပံုတြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ လုိင္းမ်ားမွာ constant enthalpy လုိင္းမ်ားၿဖစ္သည္။ constant enthalpy လုိင္းမ်ားသည္ constant wet-bulb လုိင္းမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးတူညီၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ လိုင္းတစ္ေၾကာင္းတည္းကိုပင္ scale (enthalpy and wet-bulb) ႏွစ္မ်ိဳးၿဖင့္ဖတ္၍အသံုးၿပဳၾကသည္။ အနည္းငယ္ေသာ အမွား(error) ရွိေသာ္လည္းမေၿပာပေလာက္ေပ။ wet-bulb ၏တန္ဘုိးမ်ားကို ၁၀၀%RH line အနီးတြင္ေဖာ္ၿပထားၿပီး enthalpy ၏တန္ဘုိးမ်ားကို wet-bulb ၏တန္ဘုိးမ်ား၏ အေပၚဘက္ ၌ေဖာ္ၿပထား သည္။

Enthalpy ၏ ယူနစ္(Unit) မွာ IP Unit အတြက္ BTU/lb ၿဖစ္ၿပီး SI Unit အတြက္ kJ/kg ၿဖစ္သည္။
ဥပမာ
30 C and 65%RH ရွိေသာ ေလ၏ Enthalpy (သိုေလွာင္ထားေသာအပူစြမ္းအင္) မွာ 75 kJ/kg ၿဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထုိေလသည္ပင္ 25 C သို့အပူခ်ိန္က်ဆင္းသြားပါက Enthalpy (သိုေလွာင္ထားေသာအပူစြမ္းအင္) မွာ 58 kJ/kg ၿဖစ္သည္။ 25 C and 65%RH ရွိေသာ ေလ၏ Enthalpy (သိုေလွာင္ထားေသာအပူစြမ္းအင္)မွာ 58 kJ/kg ၿဖစ္သည္။
တနည္း 30 C and 65%RH ေလ 1 Kg ကို 25 C and 65%RH သို့ေရာက္ရွိရန္ 17 kJ ခန့္ ရွိေသာ အပူစြမ္းအင္ပမာဏကို ဖယ္ထုပ္ၿဖစ္ရသည္။

ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-21-2010, 09:18 PM
Air Properties From Psychrometrics Chart (I)

http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=8 မွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

ဥပမာ-၁ (IP unit)
http://www.acmv.org/lecture/images/8-1.jpg
psychrometric chart ေပၚတြင္ dry-bulb temperature လုိင္းမွ 34°F ေနရာတြင္ မ်ဥ္းမတ္( vertical line)တစ္ေၾကာင္းေထာင္ပါ။

http://www.acmv.org/lecture/images/8-2.jpg

RHလုိင္းမ်ဥ္းေကြးမ်ားမွ 70% RH line ကို ရွာ၍ 34°F dry-bulb temperature လုိင္းႏွင့္ၿဖတ္ေသာေနရာတြင္ ၿဖတ္မွတ္(Intersection Point) တစ္ခုရမည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/8-3.jpg
34°F Dry Bulb Temperature လုိင္း ႏွင့္ 70% Relative Humidity လုိင္း ၏ ၿဖတ္မွတ္(Intersection Point)မွစ၍ Wet Bulb Line မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္သည့္ မ်ဥ္းၿပိဳင္တစ္ေၾကာင္းကို ကို ဆြဲပါ။ Wet Bulb Line လုိင္း၏တန္ဘုိး(Value) ကိုရွာပါ။

http://www.acmv.org/lecture/images/8-4.jpg
Dry Bulb Temperature of 34°F လိုင္းႏွင့္ Relative Humidity of 70% မွ ရေသာ Dry Bulb လုိင္း, Wet Bulbလုိင္း, Relative Humidityလုိင္း ႏွင့္ Dew Point လုိင္း မ်ားကို Psychrometric Charts ေပၚတြင္ေဖာ္ၿပထားသည္။

ဥပမာ ၂ (IP unit)
စိုစြတ္ေသာေလ(Moist air) ၏ dry bulb ႏွင့္ relative humidityတုိ့မွ 80°F (dry bulb) and 50 percent relative humidity ၿဖစ္လွ်င္ ထုိေလ၏ properties တုိ့ကိုရွာပါ။ What are the other properties of this air?

က) The 80°F dry bulb temperature line ႏွင့္ the 50 percent relative humidity line တုိ့၏ၿဖစ္မွတ္ ကို (the intersection Point) ရွာပါ။
ခ) 80°F dry bulb တန္ဘုိးမ်ား မွ 80°F ေနရာတြင္ မ်ဥ္းမတ္တစ္ေၾကာင္းကိုေထာင္ပါ။ ထို မ်ဥ္းမတ္သည္ 80°F dry bulb temperature line ၿဖစ္သည္။
ဂ) ထိုေနာက္ RH လုိင္းမ်ဥ္းေကြးမ်ားမွ ၅၀% RH လုိင္းကိုရွာပါ။ ထုိလုိင္းသည္ the 50 percent relative humidity line ၿဖစ္သည္။
the 80°F dry bulb temperature line ႏွင့္ the 50 percent relative humidity line တုိ့၏ၿဖတ္သြားေသာေနရာတြင္ (the intersection Point) ကုိရမည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/8-5.gif
Property
Value
Dry bulb temperature (given) = 80°F
Relative humidity (given) = 50%
Wet bulb temperature = 67°F
Dew point temperature = 59°F

Psychrometrics Chart ကို ယူနစ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုး (SI unit and IP Unit) ကြ်မ္းက်င္စြာနားလည္အသံုးၿပဳတတ္ရန္လုိအပ္သည္။ ယူနစ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုး (SI unit and IP Unit)သည္ တတ္ဆင္သည့္နဳိင္ငံ ႏွင့္ Consultant ကိုလုိက္ ၍ကြဲလြဲၾကသည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/8-6.PNG

ဥပမာ၃ ၏ ပံု

Question အေဆာက္အဦးတစ္ခု အတြင္းမွေလထုသည္ 25° C dry bulb temperature ႏွင့္ 20° C wet bulb ၿဖစ္လွ်င္ ထုိ ေလထု၏ properties တုိ့ကိုရွာပါ။ (SI ယူနစ္)
က) 25° C dry bulb တန္ဘုိးမ်ား မွ 25° C ေနရာတြင္ မ်ဥ္းမတ္တစ္ေၾကာင္းကိုေထာင္ပါ။ ထို မ်ဥ္းမတ္သည္ 25° C dry bulb temperature line ၿဖစ္သည္။ အနက္ေရာင္ Dotted Vertical Line ၿဖစ္သည္။
ခ) 20° C wet bulb တန္ဘုိးမ်ား မွ 20° C ေနရာတြင္ wet bulb မ်ဥ္းေစာင္းအတုိင္းဆင္းပါ။ ထို မ်ဥ္းေစာင္းသည္ 20° C wet bulb temperature line ၿဖစ္သည္။ အနက္ေရာင္ Dotted Slopping Line.
ဂ) The 25° C dry bulb temperature line ႏွင့္ the 20° C wet bulb temperature line တုိ့၏ၿဖတ္သြားေသာေနရာတြင္ (the intersection Point) ကုိရမည္။

ထို intersection Point မွ က်န္ရွိေသာ ေအာက္ပါ properties ကို ဖတ္ယူႏုိင္သည္။

Property Value

Dry bulb temperature (given) = 25°C

Wet bulb temperature (given) = 20°C

Relative humidity = 63%

Enthalpy = 57.5 kJ/kg of dry air

Humidity Ratio by Mass = 12.6 g/kg dry air

Specific Volume of Air = 0.86 meter cube/kg of dry air

Dew point temperature = 17.6°C

http://www.acmv.org/lecture/images/8-7.PNG

Point 1 = 50° C dry bulb temperature ႏွင့္ 32% RH ၿဖစ္သည္။
Point 2 =18° C dry bulb temperature ႏွင့္ 100% RH ၿဖစ္သည္။
Point 1 ႏွင့္ Point 2 တုိ့၏ Properties of Air တုိ့ကိုရွာပါ။

ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-22-2010, 08:49 PM
Air Properties From Psychometric Chart (II)
Psychometric charts သံုး၍ဖတ္ယူရသည့့္ ဥပမာၿဖစ္ၾကသည္။

psychometric charts ေပၚတြင္ အေရာင္မတူေသာလုိင္းမ်ား(different color lines) သည္ မတူညီေသာ air properties မ်ားကို ရည္ညြန္းသည္။

Blue Line = Cooling Process
Yellow Line = EAT Dry Bulb Temperature
Red Line = EAT Wet Bulb Temperature
Green Line = EAT Enthalpy
Black Line = LAT Dry Bulb Temperature
Brown Line = LAT Enthalpy
Grey Line = EAT Humidity Ratio (Same as LAT on sensible cooling)
Purple Line = LAT Humidity Ratio

http://www.acmv.org/lecture/images/9-1.png

ဥပမာ

90°F Dry Bulb, 75°F Wet Bulb, and 2000 cfm of outside air တို့ၿဖစ္ၾကသည္။ ထုိ outside air ကို
Dry Bulb = 75°F ႏွင့္ Wet Bulb = 70.5°F design condition သို့ေရာက္ေအာင္ Sensible cooling လုပ္ရန္ၿဖစ္သည္။


Outside Conditions (EAT):
Entering Air Condition
CFM = 2000
Dry Bulb = 90°F
Wet Bulb = 75°F
=====================
Final Conditions (LAT):
Leaving Air Condition
CFM = Same
Dry Bulb = 75°F
Wet Bulb = 70.5°F

က) Design dry bulb temperature ကို ေအာက္ေၿခမ်ဥ္း (bottom horizontal axis)ေပၚတြင္ရွာပါ။ ဤ ဥပမာ တြင္ design dry bulb temperature မွာ 90°F ၿဖစ္ၿပီး အဝါေရာင္မ်ဥ္းၿဖစ္သည္။

ခ) Design web bulb temperature ကို ဘယ္ဘက္မ်ဥ္းေကြးေနရာမွ 75°F Wet Bulb အနီေရာင္မ်ဥ္းေစာင္းတေလွ်ာက္ဆင္းပါ။

ဂ) အဝါေရာင္မ်ဥ္းမတ္နွင့္ အနီေရာင္မ်ဥ္းေစာင္းၿဖတ္သည့္ေနရာသည္ 90°F Dry Bulb, 75°F Wet Bulb outside air ၏ point ၿဖစ္သည္။ design EAT point ဟုလည္းေခၚသည္။
ဃ)ထုိ point ၏ ေရၿပင္ညီမ်ဥ္းအတိုင္းညာဘက္သို့ အညိဳေရာင္မ်ဥ္းအတိုင္းသြားလွ်င္ design humidity ratio ကို ရသည္။ design humidity ratio တန္ဘုိးကို the right vertical axis ေပၚတြင္ဖတ္နုိင္သည္။ ဤ ဥပမာ design humidity ratio တန္ဘုိးမွာ 0.015 ၿဖစ္သည္။

င) ထုိ the design point ၏ ဘယ္ဘက္ အစိမ္းေရာင္လုိင္းမွာ EAT enthalpy လုိင္းၿဖစ္သည္။ တန္ဘိုးကို မ်ဥ္းေၿဖာင့္ေပၚတြင္ ဖတ္ယူရသည္။ ဤ ဥပမာတြင္ enthalpy တန္ဘုိးမွာ 38.36 Btu/lb ၿဖစ္သည္။

စ) အၿပာေရာင္လုိင္းသည္ The cooling process ၿဖစ္သည္။ a horizontal line သည္ Sensible cooling ကို ေဖာ္ၿပသည္။ အၿပာေရာင္လုိင္းသည္ a horizontal line ၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ Sensible cooling သာရွိၿပီး latent cooling မၿဖစ္ေပ။
Final Conditions (LAT) Point, Leaving Air Condition Dry Bulb = 75°F ႏွင့္ Wet Bulb = 70.5°F ကို အသံုးၿပဳၿပီး ပထမ EAT point ကဲ့သို့ Locate လုပ္ပါ။
LAT ၏ enthalpy လုိင္းမွာ အညိဳေရာင္လိုင္း (brown line) ၿဖစ္ၿပီး တန္ဘုိးမွာ 26.41 Btu/lb
LAT ၏ humidity ratio လုိင္းမွာ ပန္းေရာင္လုိင္း(purple line) ၿဖစ္ၿပီး တန္ဘိုးမွာ 0.011ၿဖစ္သည္။

ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-22-2010, 09:01 PM
Air Properties From Psychometric Chart (III)

http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=10 ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/10-1.jpg

Air Con အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္သည္ လက္ရွိ လည္ပတ္ေနသည့္ (run ေနသည့္) Fan Coil Unit,FCU (သို့) Air Handling Unit, AHU တစ္လံုး၏ အလုပ္လုပ္ပံု(Performance) ေကာင္းမေကာင္း ကြ်မ္းက်င္းစြာ စစ္ေဆး နဳိင္ရပါမည္။ AHU သို့ FCU အလုပ္လုပ္ပံု(Performance) ေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆး ရန္အတြက္ Air Side မွ စစ္ေဆးနုိင္ သလို Chilled Water Side မွလည္းစစ္ေဆးနုိင္သည္။ Air Side မွ အလုပ္လုပ္ပံု(Performance) ေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးၿခင္းသည္ DX (Direct Expansion) Unit သို့ Chilled Water Unit, မည္သည့္ unit မဆို စစ္ေဆးနဳိင္သည္။

ဤဥပမာတြင္ Return Air ႏွင့္ On-Coil Condition တုိ့ တူညီသည္ဟုယူဆထားသည္။ (တနည္း Fresh Air သို့ Outdoor Air ကုိ ignore လုပ္ထားသည္။) Supply Air ႏွင့္ Off-Coil Condition တုိ့ တူညီသည္ဟုယူဆထားသည္။

အလုပ္လုပ္ပံု(Performance) ေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေအာက္ပါ Data မ်ားလုိအပ္ပါသည္။
၁) Return Air ၏ Data ၂ခု အနည္းဆံုးလုိအပ္ပါသည္။ ( Dry bulb Temperature သို့ Web Bulb Temperature သို့ RH)။ Dry bulb Temperature ႏွင့္ Web Bulb Temperature တုိင္းယူရန္အလြယ္ကူဆံုး Data ၂ခု ၿဖစ္ၿပီး သာမာန္ Sling Thermometer ၿဖင့္ ခဏအတြင္းတုိင္းယူနဳိင္သည္။
၂) Supply Air ၏ Data ၂ခု အနည္းဆံုးလုိအပ္ပါသည္။
၃) Air Flow Rate လုိအပ္ပါသည္။ SI ယူနစ္ၿဖင့္တြက္မည့္ Formula မွာ Liter/ Second ၿဖစ္သည္။ IP ယူနစ္ၿဖင့္တြက္မည့္ Formula မွာ Cubit Feet per minute (CFM) ၿဖစ္သည္။

Measured at Fan Coil Unit-
တိုင္းယူ၍ရေသာ Data မ်ား
On Coil Condition:= Return Air
18,000 CMH
Temp: 26 / 19 (°C DB/WB)
Read from Psychometric chart
Psychometric chart မွဖတ္ယူ၍ရေသာ Data မ်ား
Enthalpy (h)= 53.9 kJ/kg
=======================================
Measured at Fan Coil Unit
တိုင္းယူ၍ရေသာ Data မ်ား
Off Coil Condition= Supply Air
18,000 CMH
Temp: 13 / 12.8 (°C DB/WB)

Read from Psychometric chart
Psychometric chart မွဖတ္ယူ၍ရေသာ Data မ်ား
Enthalpy (h)= 36.1 kJ/kg

From Psychrometric Chart,
On-coil h1 (Point 1) = 53.9 kJ/kg
Off-coil h2 (Point 1) = 36.1 kJ/kg

ပုစၦာကိုမတြက္မွီ Latent Cooling Capacity ႏွင့္ Total Cooling Capacity တုိကို နားလည္ရန္လုိအပ္ပါသည္။


Sensible Cooling Capacity ေၿခာက္ေသြ ့ေသာေလ
(Dry Air) ကို ေအးေအာင္လုပ္အတြက္ ဖယ္ထုပ္ရမည့္ အပူပမာဏ+
Latent Cooling Capacity (ေရေငြ ့မွဳန့္ငယ္ကေလးမ်ား (Water Vapor) ကို ေအးေအာင္လုပ္အတြက္ ဖယ္ထုပ္ရမည့္ အပူပမာဏ)
=================================================
= Total Heat Cooling Capacity (စုစုေပါင္း ဖယ္ထုပ္ရမည့္ အပူပမာဏ)

Total Cooling (Watts) = Q x 1.2 x ( h1-h2)
Sensible Cooling (Watts) = Q x 1.232 x ( t1-t2)
Latent Cooling (Watts) = Q x 3012 x (w1-w2)
Q = Air Volume Metric Flow (Standard) = L/s
h = enthalpy = kJ/kg
t= Air Temperature (Dry Bulb) = C
w = Humidity Ratio = kg water / kg dry air

ပံုတြင္ၿပထားသည့္ အတိုင္း Before Point (Point 1) သည္ Entering Air ၏ Properties မ်ားကို ဆိုလိုသည္။ After Point (Point 2) သည္ Leaving Air ၏ Properties မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

Before Point (Point 1)
Point 1 Enthalpy = h1 (kJ/kg)
Point 1 Dry Bulb Temp = t1 (C)
Point 1 humidity ratio = w1 (kg/kg d.a)


After Point (Point 2)
Point 2 Enthalpy = h1 (kJ/kg)
Point 2 Dry Bulb Temp = t1 (C)
Point 2 humidity ratio = w1 (kg/kg d.a)

18,000 CMH ကို ယူနစ္ေၿပာင္းလုိပါက
Liter per Sencond = (18,000 CMH x 1,000 ) / 3600 = 5000 L/s

Total Cooling (Watts) = Q x 1.2 x ( h1-h2)
= 5,000 X 1.2 (53.9 – 36.1)
= 106,800 Watts
= 106.8 kW (106.8/3.517= 30.37RT)
Sensible Cooling (Watts)= Q x 1.232 x ( t1-t2)
= 5,000 X 1.2 (26 – 13)
= 80,080 Watts
= 80.1 kW (80.1/3.517= 22.77RT)
ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-23-2010, 02:43 PM
Overview of Chiller Plant Room
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=11 ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/11-1.jpg

ေခတ္မွီအေဆာက္အဦးအၾကီးစားတုိင္းလုိလုိတြင္ အမ်ားဆံုးေတြရေလ့ရွိသည့္ Chiller Plant Room သို့ Chilled Water System တစ္ခုအေၾကာင္း ကို အတိုခ်ဳပ္ ရွင္းၿပပါမည္။ Chilled Water System တစ္ခုကို Water Cooled Chiller(s) ေသာ္၄င္း Air Cooled Chiller(s) ေသာ္၄င္း တတ္ဆင္ေလ့ပါသည္။ Water Cooled Chiller ကို အသံုးၿပဳပါက Circuit ၃ မ်ိဳးရွိၿပီး Air Cooled Chiller ကို အသံုးၿပဳပါက Circuit ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္။ Air cooled (သို့) Water Cooled Chiller အတြင္း၌ရွိေသာ Refrigerat Circuit ကို Chiller အပိုင္းတြင္ေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ၿပပါမည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/ch_overview.PNG

Naming of Circuit

Circuit မ်ားအားလံုးတြင္ အသြားႏွင့္အၿပန္ (သို့)အဝင္ႏွင့္ အထြက္ ရွိသည္။ Supply ႏွင့္ Return ဟုသည့္အေခၚအေဝၚမွာပိုအသံုးမ်ားသည္။
Chilled Water Circuit တြင္ Building (သို့) Load side ကို Reference အၿဖစ္သတ္မွတ္သည္။ Chilled Water အထြက္ (Leaving Chilled Water) ကိွ Chilled Water Supply (Supply to Building) ဟု သတ္မွတ္ၿပီး Chilled Water အဝင္ (Entering Chilled Water into chiller) ကို Chilled Water Return (Return From Building) ဟု သတ္မွတ္သည္။
Condenser Water Circuit တြင္ Chiller ကို Reference အၿဖစ္သတ္မွတ္သည္။ Condenser Water အထြက္ (Leaving Chilled Water) ကိွ Condenser Water Return (Return From Chiller) ဟု သတ္မွတ္ၿပီး Condenser Water အဝင္ (Entering Condenser Water) ကို Condenser Water Supply (Supply to Chiller) ဟု သတ္မွတ္သည္။
Air Side Circuit တြင္ Serving ကို Reference အၿဖစ္သတ္မွတ္သည္။ Air အထြက္ Supply Air ( Supply Air To serving Area) ဟု သတ္မွတ္ၿပီး Air ကို Return Air ( Return Air from serving Area) ဟု သတ္မွတ္သည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/11-2.jpg

Chilled Water Distribution System (သို့) Chilled Water Circuit
Chilled Water Distribution System (သို့) Chilled Water Circuit တြင္ Chilled Water Pump, Chiller ႏွင့္ Air Handling Unit/Fan Coil Unit မ်ားပါဝင္သည္။ Chilled Water Pump ကို Chilled Water Return ပိုက္လုိင္းဘက္ Chiller အနီးတြင္ထားရမည္။ Chilled Water Pump ကို Chilled Water Supply ပိုက္လုိင္းဘက္တြင္ မတတ္ဆင္ရပါ။ တနည္း Chilled Water Pump သည္ Chilled Water ကို Chiller အတြင္းသိ့ုတြန္းပို့ရမည္။ ထုိသို့ Chiller အတြင္းသုိ့ ေရမ်ားကို တြန္းပိ့ုၿခင္းၿဖင့္ Chiller ၏ Evaporator အတြင္း၌ေရမ်ား High pressure ၿဖင့္ ၿပည့္ေနေသာေၾကာင့္ အပူဖလွယ္မူ(Heat Exchage) ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။
Chilled Water Circuit တြင္ AHRI (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute , ယခင္ ARI ဟုေခၚသည္) ကသတ္မွတ္ထားေသာ စံ(Standard)မွာ Chilled Water Supply Temperature သည္ 6.7C Chilled Water Return Temperature မွာ 12.2C ၿဖစ္သည္။ စံ Chilled water ေရလည္ပတ္နွဳန္း (Standard Chilled water flow rate ) မွာ 2.4 US Galan per minute(USGPM) တစ္မိနစ္လွ်င့္ ၂.၄ ဂါလံၿဖစ္သည္။ မည့္သည္ Chiller အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ပါေစထုိ Chilled water ေရလည္ပတ္နွဳန္း (Standard Chilled water flow rate )ကို အသံုးၿပဳႏုိင္သည္။ ဥပမာ 500RT (တန္၅၀၀) Chiller တစ္လံုး၏ Standard Chilled water ေရလည္ပတ္နွဳန္း (Standard Chilled water flow rate ) မွာ 500RT x 2.4GPM = 1,200GPM ၿဖစ္သည္။
Heat သည္ Temperature ၿမင့္သည့္ေနရာမွ Temperature နိမ့္သည့္ေနရာသို့ စီးဆင္းေလ့ရွိသည္္။ ထုိေၾကာင့္ Chilled Water Circuit တြင္ Temperature ၿမင့္သည့္ 12.2C Chilled Water Return Temperature မွ Temperature နိမ့္သည့္ Refrigerant Circuit သို့စီဆင္းသြားသည္။ တနည္း Refrigerant မွ အပူေတြကို စုပ္ယူသြားသည္ဟုလည္းေၿပာေလ့ရွိသည္။ 12.2C Chilled Water Return သည္ အပူဆံုးရွဳံးကာ 6.7C Chilled Water Supply အၿဖစ္ Chiller အတြင္းမွထြက္သြားသည္။
Chilled Water Circuit ကို Closed Circuit ဟုေခၚသည္။ Closed Circuit အတြင္းမွ Chilled Water သည္ ေလထု Atmospheric ႏွင့္ မထိေတြ ့နဳိင္ေပ။

Condenser Water Distribution System (သို့) Condenser Water Circuit
Condenser Water Distribution System (သို့) Condenser Water Circuit တြင္ Condenser Water Pump, Chiller ႏွင့္ Cooling Tower မ်ားပါဝင္သည္။ Condenser Water Pump ကို Condenser Water Supply ပိုက္လုိင္းဘက္ Chiller အနီးတြင္ထားရမည္။ Condenser Water Pump ကို Condenser Water Return ပိုက္လုိင္းဘက္တြင္ မတတ္ဆင္ရပါ။ တနည္း Condenser Water Pump သည္ Condenser Water ကို Chiller အတြင္းသိ့ုတြန္းပို့ရမည္။ ထုိသို့ Chiller အတြင္းသုိ့ ေရမ်ားကို တြန္းပိ့ုၿခင္းၿဖင့္ Chiller ၏ Condenser အတြင္း၌ေရမ်ား High pressure ၿဖင့္ ၿပည့္ေနေသာေၾကာင့္ အပူဖလွယ္မူ(Heat Exchage) ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။
Condenser Water Circuit တြင္ AHRI (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute , ယခင္ ARI ဟုေခၚသည္) စံ(Standard)မွာ Condenser Water Supply Temperature သည္ outdoor air ၏ အပူခ်ိန္ (web bulb temperature) ေပၚတြင္မူတည္သည္။ မ်ားေသာအားၿဖင့္ web bulb temperature ထက္ ၁ဒီဂရီ သုိ့ ၁.၅ဒီဂရီၿမင့္ေလ့ရွိသည္။ Condenser Water Supply Temperature သည္ web bulb temperature ထက္မည္သည့္အခါမွ် မနိမ့္နိဳင္ပါ။ Standr Condenser Water Return Temperature သည္ 35C ၿဖစ္သည္။။ စံ Condenser water ေရလည္ပတ္နွဳန္း (Standard Condenser water flow rate ) မွာ 3.0 US Galan per minute(USGPM) တစ္မိနစ္လွ်င့္ ၃.၀ ဂါလံၿဖစ္သည္။ မည့္သည္ Chiller အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ပါေစထုိ Condenser water ေရလည္ပတ္နွဳန္း (Standard Condenser water flow rate )ကို အသံုးၿပဳႏုိင္သည္။ဥပမာ 500RT (တန္၅၀၀) Chiller တစ္လံုး၏ Standard Condenser water ေရလည္ပတ္နွဳန္း (Standard Condenser water flow rate ) မွာ 500RT x 3.0GPM = 1,500GPM ၿဖစ္သည္။
Heat သည္ Temperature ၿမင့္သည့္ေနရာမွ Temperature နိမ့္သည့္ေနရာသို့ စီးဆင္းေလ့ရွိသည္္။ ထုိေၾကာင့္ Condenser Water Circuit တြင္ Heat သည္ Temperature ၿမင့္သည့္ Refrigerant Circuit မွ Temperature နိမ့္သည့္ Condenser Water Supply Temperature သို့စီဆင္းသြားသည္။ တနည္း Condenser Water Supply မွ အပူေတြကို စုပ္ယူသြားသည္ဟုလည္းေၿပာေလ့ရွိသည္။ Condenser Water Supply သည္ Refrigerant Circuit မွ အပူမ်ားကို Carry လုပ္ကာ Condenser Water Return အၿဖစ္ Chiller အတြင္းမွထြက္သြားသည္။
Condenser Water Circuit ကို Opened Circuit ဟုေခၚသည္။ Opened Circuit အတြင္းမွ Condenser Water သည္ ေလထု Atmospheric ႏွင့္ အၿမဲထိေတြ ့ေနသည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/11-3.jpg

Air Distribution System (Circuit)
Air Distribution System (Circuit) တြင္ Air Handling Unit မွ Blower သည္ Cold Air (Supply Air) ကို Serving Area သို့ ပို့ေဆာင္ၿခင္းႏွင့္ Servicing Area မွ Warm Air (Return Air) ကုိ စုပ္ယူၿခင္းအလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္သည္။ ပံုမွန္အားၿဖင့္ Servicing Area ၏ အပူခ်ိန္(Temperature) မွာ 22 to 24 C ၿဖစ္ၿပီး Supply Air အပူခ်ိန္(Temperature) မွာ 13 to 15 C ၿဖစ္သည္။ Return Air ၏ Temperature မွာ 24 to 26 C ၿဖစ္ၿပီး outdoor air ႏွင့္ ေရာေလ့ရွိသည္။ ေလလည္ပတ္ႏွဳန္းမွာ Chilled Water Flow rate ႏွင့္ Condenser Water Flow Rate မ်ားကဲ့သို့ ပံုေသမရွိေပ။ အသံုးၿပဳမူေပၚမူတည္၍ ေၿပာင္းလဲသည္။

အခ်ိန္တိုင္း ပံုေသ (Constant) ေလလည္ပတ္နွဳန္း (Air Flow rate) ၿဖင့္ ေမာင္းေနေသာAHU ကို Constant Air Volume system (CAV)ဟုေခၚသည္။ Serving Area ၏ cooling load လုိအပ္ခ်က္အရ ေလလည္ပတ္နွဳန္း (Air Flow rate) လုိအပ္သလုိ ေမာင္းေနေသာAHU ကို Variable-Air-Volume System(VAV)ဟုေခၚသည္။

ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-29-2010, 07:04 PM
Energy Smart Office

http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=17 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=17) မွကူယူးေဖာ္ၿပသည္။

စင္ကာပူအမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ (National University of Singapore) ၏ Energy Sustainability Unit မွ ေရးသား ၿပဳစုထားသည့္ Office အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ Energy Smart Office အဆင့္သို့ေရာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၿဖစ္သည္။ Energy Smart Office အဆင့္ရရွိၿပီးသည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားအားလံုးသည္ တၿခားေသာ သာမန္ Office အေဆာက္အဦးမ်ားထက္ Energy Efficiency ႏွင့္ Thermal comfort, Indoor Air Quality, Lighting quality တုိ့တြင္ ပိုမိုၿမင့္မားသည့္ အဆင့္တြင္ရွိသည့္ဟုသတ္မွတ္ၿခင္းခံရသည္။


Technical Guide Towards Energy Smart Office မွ Technical data (http://www.e2singapore.gov.sg/docs/TechGuide_ESOffice.pdf)ကို ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္တကြေဖာ္ၿပထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထုိ Technical Guide မ်ားသည္ Consultant မ်ား၊ ဒီဇုိင္းနာမ်ားႏွင့္အေဆာက္အဦးပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အလြန္အသံုးဝင္သည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/smart_office_Table1.jpg
Office အေဆာက္အဦးတစ္ခုအတြက္ Energy Smart Office အဆင့္သို့ေရာက္ရန္ ပထမဆံုးေသာလုိအပ္ခ်က္မွာ (Gross Floor Area )ၿဖစ္သည္။ Office အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ Central Air Conditioning ကိုသံုးသည့္ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ မွာ ၁၀၀၀ စတုရန္းမီတာေက်ာ္ရပါမည္။ ၁၀၀၀ စတုရန္းမီတာထက္နည္းသည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို အငယ္စားအေဆာက္အဦးမ်ားအၿဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး Energy Smart Office အဆင့္ရရန္ မၿဖစ္နုိင္ပါ။ Gross Floor Area ဆုိသည္မွာ အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ ၿပင္ပ နံရံ မ်ား၏ အတြင္းဘက္မွ ၾကမ္းခင္းဧရိယာစုစုေပါင္းကိုဆုိလုိသည္။ ထုိ ၾကမ္းခင္းဧရိယာတြင္ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ား (corridor )၊ စက္ခန္းမ်ား (Mechanical Room) ပါဝင္သည္။ ထုိ အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ ၅၀% ကို ရုံးခန္းမ်ားအၿဖစ္အသံုးၿပဳရမည္ၿဖစ္သည္။ Computer Room, Data Center, Trading Rooms ႏွင့္ Parking Area တို့ကို Secondary Space ဟုေခၚဆုိသတ္မွတ္သည္။ Secondary Space သည္ ၄၉%ထက္နည္းရမည္။ Computer အၾကီးစား(Server) မ်ား ႏွင့္ IT ပစၥည္းမ်ား ထားေသာအခန္းကို Data Center ဟုေခၚသည္။ Data Center သို High Energy Usage Area သည္ ၂%ထက္မပိုရပါ။ (ထုိထက္ပိုမ်ားခဲ့လွ်င္ Correction factor အၿဖစ္ထည့္တြက္ရမည္။) ထုိအခ်က္တို့ႏွင့္ၿပည္စံုမွသာ Energy Smart Office label ကို ရွိနုိင္ေသာ Building အၿဖစ္အက်ံဳးဝင္သည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/smart_office_Table2.jpg
Vacancy rate သည္ ၂၀% ထက္မပိုရ။ တနည္း ၈၀%ေက်ာ္ေက်ာ္သည္ Occupied Area ၿဖစ္ရမည္။ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ၅၀ေက်ာ္အလုပ္လုပ္သည့္ ရုံခန္းမ်ိဳးၿဖစ္ရမည္။ ၁ စတုရန္မီတာ လွ်င္ ဝန္ထမ္း၃ ေယာက္ နွန္းၿဖစ္သည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/smart_office_Table3.jpg
Energy Smart Office အဆင့္သို့ေရာက္ရန္ Chiller Plant ၏ Efficiency မွာ 0.75 kW per Refrigeration Ton ထက္နည္းရမည္။ ဥပမာ ထုိ အေဆာက္အဦး၏ Running Cooling Capacity မွာ 500RT ၿဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ Chiller Plant သည္ 375 kW (Electrical Power) ထက္ပို၍ မသံုးစြဲရပါ။ တနည္း ထုိ Chiller Plant သည္ 500 RT ၿဖင့္ေမာင္းေနခ်ိန္တြင္ Chillers, Primary Chilled Water Pump, Secondary Chilled Water Pump, Condenser Water Pump ႏွင့္ Cooling Tower အားလံုးတုိ့သံုးစြဲေနသည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စုစုေပါင္း(Total Electrical Energy Consumption )သည္ 375 kWထက္ပို၍မသံုးစြဲရေပ။ (Cooling Capacity 1 Refrigeration Ton ရရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား (Electrical Power Input) 0.75kW ထက္ပိုမသံုးရန္ၿဖစ္သည္။)

အလင္းေရာင္းအတြက္ မီးသီမ်ားႏွင့္မီးေခ်ာင္းမ်ား၏စြမ္အင္သံုးစဲြမူကိုလည္းကန့္သတ္ထားသည္။ ရုံခန္းအားလံုးတြင္သံုးစြဲသည့္ မီးသီမ်ားႏွင့္မီးေခ်ာင္းမ်ား၏စြမ္းအင္(W) ကုိ ရုံခန္းၾကမ္းခင္းဧရိယာ စတုရန္းမီတာ (Square Meter)ၿဖင္းစား (Divided) လွ်င္ Lighting power density ကိုသည္။ တစ္စတုရန္းမီတာ လွ်င္ 9.0W ထက္ပို၍ မသံုးစြဲရပါ။
Car Park Fan , Staircase Fan, Toilet Exhaust Fan ႏွင့္ Mechanical Fan မ်ားအားလံုးအတြက္ စြမ္အင္သံုးစဲြမူကိုလည္းကန့္သတ္ထားသည္။ Mechanical Fan အားလံုး ၏ စြမ္အင္(W) ကို ထုိ Mechanical Fan သံုးသည့္ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ စတုရန္းမီတာ (Square Meter)ၿဖင္းစား (Divided) လွ်င္ Mechanical Ventilation Density ကိုသည္။ Mechanical Ventilation Density သည္ တစ္စတုရန္းမီတာ လွ်င္ 3.2 W ထက္ပို၍ မသံုးစြဲရပါ။

http://www.acmv.org/lecture/images/smart_office_Table4.jpg
စြမ္းအင္သံုးစြဲမူကို သတ္မွတ္ထားသလုိ Thermal Comfort level ကုိလည္းမနိမ့္က်ေအာင္ သတ္မွတ္ထားသည္။
Dry Bulb Temperature သည္ 22.5C ထက္ပိုမေအးရန္ ႏွင့္ 25.5C ထက္လည္းပိုမပူရန္သတ္မွတ္ထားသည္။ Relative Humidity ကိုလည္း ၇၀%ထက္မပိုရန္သတ္မွတ္ထားသည္။ Air Movement ကို 0.25m/s ထက္မပိုသတ္မွတ္ထားသည္။ Air Movement သည္ 0.25m/s ပိုမ်ားေလ Comfort level က်ေလၿဖစ္ၿပီး စြမ္းမ်ားမ်ားလည္းပိုလိုအပ္ေလၿဖစ္သည္။ Mean Radiant Temperature သည္ Dry Bulb Temperature ထက္ 2C ပိုမၿမင့္ေအာင္ထိန္းထားရမည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/smart_office_Table5.jpg
အလင္းေရာင္ရရွိမူကိုလည္း ေန့အခ်ိန္၊ ညအခ်ိန္။ ေနရာ၊ လုပ္ကုိင္မည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားကို လုိက္၍ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။
http://www.acmv.org/lecture/images/smart_office_Table6.jpg
ရုံခန္းမ်ားအတြက္ Fresh Air (သို့) Outdoor Air Supply ၁စတုရန္းမီတာလွ်င္ 0.65 Liter per Second ထက္ မနည္းရန္ လုိအပ္သည္။ Reception Area (Lobby and Corridor) အတြက္ Fresh Air (သို့) Outdoor Air Supply ၁စတုရန္းမီတာလွ်င္ 0.25 Liter per Second ထက္ မနည္းရန္ လုိအပ္သည္။

http://www.acmv.org/lecture/images/smart_office_Table7.jpg
ရုံခန္းအတြင္းရွိေသာ ေလ၏ သန့္ရွင္းမူ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လည္းေဖာ္ၿပထားသည္။ ရုံခန္းအတြင္းရွိလူမ်ားသည္ ေအာက္စီဂ်င္ကိုရွဳ၍ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို ထုပ္လႊင့္သည္။ ေလထုအတြင္းတြင္ ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ပမာဏမ်ားလွ်င္ က်န္းမာေရးကိုထိခုိက္နိုင္သည္။ PPM သည္ ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ပမာဏကို တုိင္းေသာယူနစ္ၿဖစ္သည္။ 1000ppm ထက္မပိုရေပ။ ကာဘြန္မုိေနာ့ဆိုဒ္ပမာဏမ်ားလွ်င္ က်န္းမာေရးကိုထိခုိက္နိုင္သည္။0.1 PPM ထက္မပိုရေပ။ Formaldehyde သည္ ေကာ္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမီးေလာင္ကြ်မ္းၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာသည္။ Exhaust Gases မ်ားတြင္လည္း Formaldehyde ပါဝင္သည္။ Suspended Particulate matter သည္ ဖုန္မွုန့္မ်ား၊ ေလထဲတြင္လြင့္ေနသည္အမွုန့္မ်ားၿဖစ္သည္။ Volatile organic compound နံရံသုတ္ေဆးမ်ား။ ေကာ္ေဇာအသစ္မ်ားမွထြက္ေသာ အနံဆုိးၿဖစ္သည္။ Bacteria ႏွင့္ Fungi တုိ့သည္ အစားအစာေဟာင္းမ်ား။ ပုတ္သိုးသည့္အသီးအရြက္မ်ားႏွင့္စိုစြတ္သည့္အရာမ်ားမွၿဖစ္ေပၚလာသည္။

http://www.acmv.org/lecture/images//smart_office_Table8a.jpg
http://www.acmv.org/lecture/images//smart_office_Table8b.jpg

Table 10 သည္ လုိအပ္ေသာ Indoor Air Quality Sample ယူရန္ အေရအတြက္ကိုေဖာ္ၿပေသာဇယားၿဖစ္သည္။

အထက္ပါ Tech Guide Table မ်ားသည္ South East Asia ေဒသအတြင္းရွိ Office အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုး Data မ်ားၿဖစ္သည္။ ထိုData မ်ားကို Office အေဆာက္အဦးမ်ားစြာ ကိုသုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားကို အေၿခခံ၍ ၿပဳစုထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထုိ Tech Guide Table မ်ားအတုိင္း Follow လုပ္နုိင္လွ်င္ South East Asia ေဒသအတြင္းရွိ အေကာင္းဆံုး Office အေဆာက္အဦး ၂၅% အတြင္းပါဝင္လိမ့္မည္ၿဖစ္သည္။
ေကာင္းထက္ညြန့္

archimedes
08-06-2011, 08:00 PM
တစ္ခုေလာက္ကူညီေျဖေပးၾကပါဦးဗ်ာ။ RGV13100T ဆို တဲ့ အျပင္မွာ သံုးတဲ့ generator ကို ကြ်န္ေတာ္က အလ်ား ၁၂၀၀ mm ၊ အနံ ၆၅၀ mm ၊ အျမင့္ ၇၈၅ mm ေလာက္ရွိ တဲ ့ boat အလူမီနီယံ compartment ထဲမွာ ထည့္ျပီးေမာင္းဖို ့ အဲ့ အခန္းေလးထဲကို ဘယ္လို ventilation system, exhaust fan ေတြ တပ္ရမလဲ။ အဲ့ generator ကလဲ အဲ့လို အခန္းထဲနဲ ့ အခု လို marine မွာ သံုးဖို ့ လုပ္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ စက္ရဲ ့သက္တမ္းေတြ ဘာေတြက ဘယ္ေလာက္သံုးရသံုးရ ျပသနာမရွိေပမဲ့။ ဓါတ္ဆီသံုးတာဆို ေတာ့ ေပါက္ကြဲမွဳ ့မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္ရမလဲ။ လို အပ္တဲ့ ေလာင္ ဖို ့ေလ နဲ ့ ေအးဖို ့ေလ ကို ဘယ္ေလာက္ exhaust fan ကို သံုးရမလဲ။ ေလ၀င္ ေပါက္ေတြေကာေပါ့။ ေက်းဇူးျပဳျပီး ကူညီေပးၾကပါဦးဗ်ာ။ please reply as soon as possible. URGENT!
ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ဗ်ာ....

archimedes
08-06-2011, 08:02 PM
http://robinamerica.com/media/manuals/129321473918421250.pdf ဒါက အဲ့ generator ရဲ ့စာအုပ္ပါ။

laukhant
09-12-2011, 07:36 PM
thank you so much

acmv
10-24-2011, 08:37 PM
Hospital Operation Room မ်ား၏ Air Distribution System အေၾကာင္း
Ref: http://acmv.org/lecture/view.php?id=102

ခြဲစိတ္ခန္းမ်ား၏ Air Distribution System သည္ ရံုးခန္းမ်ား ႏွင့္ shopping center မ်ား၏ Air Distribution ထက္ပို၍ အေသးစိတ္ တိက်စြာ ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ (much more critical and specialized) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရံုးခန္းမ်ား အတြက္ Air Distribution System ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ Supply air ကို အခန္း အတြင္းသို႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးရံုျဖင့္ Supply air ႏွင့္ room air တို႔ ေရာေႏွာ (Mixed) သြားက အခန္းအတြင္းတြင္ uniform temperature zone ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ air distribution system မ်ိဳးကို ေဆးရံု ရိွ ခြဲစိတ္ခန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္မသင့္ေလွ်ာ္ပါ။ ေလထဲ တြင္ရိွေသာ airborne contaminants မ်ားသည္ အခန္းအတြင္းရွိ ေနရာအားလံုးသို႔ ပ်ံံ႕ႏွ႔ံ ေရာက္ရိွသြားလိမ့္မည္။ ခြဲစိတ္ခန္း၏ Air Distribution System ဒီဇိုင္းတြင္ thermal comfort ကိုသာမက airborne contaminant မ်ားကို တိက်စြာထိန္းခ်ဳပ္နိဳင္ရန္လိုအပ္သည္။ Airborne contaminant မ်ားေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္ေပၚတတ္ သည့္ ေရာဂါမ်ား (post-operative infection) ရရိွနိုင္သည္။ Infection အမ်ားစုမွာ လူနာ၏ ခႏၶာကိုယ္မွေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခြဲစိတ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းသို႔ ျပင္ပမွ Particles မ်ားမ၀င္ေရာက္နိဳင္ရန္ ventilation system တြင္ high efficiency particulate filter (HEPA) မ်ားအသံုးျပဳထားသည္။ အနီးဝန္းက်င္မွ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ အမႈန္႔အမိွဳက္မ်ား ခြဲစိတ္ခန္း အတြင္းသို႔မဝင္ေရာက္နိဳင္ရန္ (infiltration မျဖစ္ေစရန္) ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းတြင္ positive pressure ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။


Airborne Contaminant ကိုျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္း ၂ ခုမွာ
၁) ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းတြင္ micro-organism (ဗက္တီးရီးယားမ်ား၊ မႈိမ်ားစသည္တို႔) ရိွျခင္း ႏွင့္
၂) ventilation ႏွင့္ infiltration တို႔ေၾကာင့္ particles မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။


ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ လူနာတို႔ေၾကာင့္လည္း Contamination ျဖစ္ေပၚသည္။ Air Distribution System သည့္ Operation Room ၏ မည္သည့္ contamination ကိုမဆို ဖယ္ရွား ႏိုင္စြမ္းရိွရမည္။ System သည္ contaminate ျဖစ္သြားသည့္ေလမ်ား (Airborne contaminant ပါဝင္ေနသည့္ ေလမ်ား) ကို ကန္႔သတ္ခြဲျခားႏိုင္ၿပီး (isolate လုပ္ႏိုင္ျပီး) ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းမွ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရိွရမည္။ ဝင္လာသည့္ supply air ႏွင့္ မေရာေႏွာသြားေအာင္ (Mixing မျဖစ္ေအာင္) လည္း တားဆီးႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အရိုးရွင္းဆံုး နည္းမွာ fresh air ကို မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားေအာင္ ထည့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
http://www.acmv.org/lecture/images/103a.gif

Fresh air ventilation rate မ်ားျခင္းေၾကာင့္ cooling load ( latent heat load ႏွင့္ sensible heat load ) မ်ားလာလိမ့္မည္။ Airborne Contaminant မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတြက္အေကာင္းဆံုးေသာ effective အျဖစ္ဆံုး ေသာနည္းလမ္း မွာ ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းသို႔ Low uniform velocity ျဖင့္ supply air ကိုထည့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ Low uniform velocity သည္ stable downward air flow ကိုျဖစ္ေစသည္။ Lamina Flow System ဟုလည္း ေခၚသည္။ Lamina Flow Ventilation System တြင္ မ်က္ႏွာၾကက္ (ceiling) တစ္ခုလံုးကို Lamina Flow Diffuser မ်ားျဖင့္တပ္ဆင္ထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ uniform velocity ျဖစ္ေနသည့္ Lamina Air flow pattern ရရိွရန္အတြက္ ပိုမ်ားသည့္ေလလည္ပတ္မႈႏွဳန္း (Higher Air Change Rate) ရိွရန္လိုအပ္သည္။ Higher Air Change Rate ေၾကာင့္ Energy သံုးစြဲမႈပိုမ်ားလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ Energy Cost သည္လည္း ပိုမ်ားလိမ့္မည္။

Energy Consumption သက္သာေစရန္အတြက္ Lamina air flow ကိုခြဲစိတ္ခန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ မေပးပဲ critical zone ျဖစ္သည့္ operation table အနီးဝန္းက်င္ကိုသာေပးျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ air change rate ကို ေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးတြင္ Lamina flow Diffuser မ်ားကို မ်က္ႏွာၾကက္တစ္ခုလံုး အျပည့္တပ္ဆင္ ရမည့္အစား operation table အေပၚတည့္တည့္တြင္သာ တပ္ဆင္ထားသည္။ Lamina flow diffuser မ်ားမွ ေလ သည္ low face velocity ျဖင့္ ဆင္းလာေသာ္လည္း diffuser မ်ားမရိွသည့္ ေဘးဘက္တြင္ entrenchment of room air ျဖစ္ေပၚလာသည္။ Supply air ၏ အပူခ်ိန္ႏွင့္ အခန္းအတြင္းရိွ ေလ၏အပူခ်ိန္ ျခားနားခ်က္တို႔ေၾကာင့္ (temperature differential) တို႔ေၾကာင့္ supply air သည္ discharge air envelop ၏ အလည္သို႔ ဦးတည္သြား သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Diffuser မွ အကြာအေဝးမ်ားလာသည့္အမွ် clean zone (သန္႔ရွင္းေသာေနရာ) သည္ က်ဥ္းေျမာင္းသြားသည္။ Lamina flow diffuser မ်ားေနရာခ်သည့္ အခါတြင္ ဤအခ်က္ကိုထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္သည္။
http://www.acmv.org/lecture/images/103b.gif
Laminar Flow - Full Ceiling Supply

http://www.acmv.org/lecture/images/103c.gif
Laminar Flow - Partial Ceiling Supply

Lamina flow ventilation system မွထြက္လာသည့္ supply air မ်ားသည္ HEPA filter (High Efficiency Particulate Air Filter) မ်ားျဖင့္စစ္ျပီးသားျဖစ္သည္။ HEPA filter မ်ားသည္ Lamina flow ventilation system မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ HEPA filter မ်ားကို operation အခန္း၏ အျပင္ဘက္ေနရာတြင္ ထားရိွေသာေၾကာင့္ filter လဲျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ Sterilized လုပ္ထားသည့္ ခြဲစိတ္ခန္း အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္မလိုေပ။ Diffuser မ်ားအနီးတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ HEPA filter အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးလည္း ရိွသည္။ အလြယ္တကူျဖဳတ္ႏိုင္တပ္ႏိုင္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း Sterile လုပ္ထားသည့္ ခြဲစိတ္ခန္း အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျပီးမွသာ ျပဳလုပ္၍ ရသည္။
တကယ္အေရးၾကီးေသာေနရာ (Clean zone) သည္ operation table ၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္သာ ျဖစ္သည္။ Full Ceiling Lamina Flow Ventilation System ျပဳလုပ္ရမည့္အစား operation table ၏ အနီးကိုသာ Lamina Flow ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျပီး air curtain ျဖင့္ကာရံထားျခင္းျဖင့္ energy အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစ ႏိုင္သည္။
Air Curtain ကို Linear slot Diffuser မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္နိဳင္သည္။ Operation table ၏ ေလးဘက္ တြင္ air curtain မ်ားျဖင့္ကာရံထားသည္။ Linear slot diffuser မ်ားကို operating table မွ အနည္းဆံုး ၃ ေပ ခြာ၍တပ္ဆင္ ထားရမည္။ ခြဲစိတ္သူမ်ား၊ ခြဲစိတ္ကိရိယာမ်ား clean zone အတြင္းတြင္ လံုျခံဳစြာ ေရြ႕လွ်ားသြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ခြဲစိတ္ကုတင္မွ အနည္းဆံုး ၃ ေပ ခြာထားျခင္းျဖစ္သည္။ Linear air diffuser မ်ားမွ supply air သည္ ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္း (vertical line) မွ ၁၅ ဒီဂရီ ေထာင့္ျဖင့္ထြက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ ၁၅ ဒီဂရီေထာင့္ျဖင့္ထြက္လာေသာ supply air မ်ားသည္ operating table ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္အၾကားတြင္ အဆီးအတား (barrier) ၾကားခံတစ္ခု အေနျဖင့္ ကာရံေပးထားသည္။
Contaminated room air ကို အျပင္ဘက္ဆံုးေနရာ (outer boundary layer) မွတဆင့္ဆြဲငင္စုပ္ယူသြားျပီး (operating table) မွ အေဝးဆံုးျဖစ္ေသာ exhaust grille မ်ားဆီသို႔ေရာက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ contaminated room air မ်ားကို Dilution ျဖစ္ေစသည့္ နွဳန္းပိုမိုျမင့္မားေစသည္။ လွ်င္ျမန္စြာ Dilution ျဖစ္ေစသည္။


An integrated system of laminar flow and linear slot diffusers that minimizes mixing of room and supply air to create a controlled operating room work area.

Supply air ၏ 65% မွ 75% ပမာဏကို Lamina flow air diffuser မွထုတ္ေပးျပီး က်န္သည့္ 25% မွ 35% ကို Air Curtain မွ discharge လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းသို႔ ျပင္ပမွ အမွဳန္႔မ်ား၊ အမိွဳက္မ်ား၊ ဗက္တီးရီးယားမ်ား မဝင္ေရာက္နိဳင္ရန္ အခန္းအတြင္းတြင္ Positive Pressure ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ Positive Pressure အနည္းငယ္ ျဖစ္ေပၚေနေစရန္ အတြက္ supply air volume သည္ return air volume ထက္ အနည္းငယ္မ်ားေနရန္ လိုအပ္သည္။ Supply air volume ႏွင့္ return air volume ကြာဟခ်က္ အရမ္းမ်ားမေနေစရန္လည္း သတိျပဳ သင့္သည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ return air volume သည္ supply air volume ၏ 85% ခန္႔ျဖစ္သင့္သည္။
Return air grille မ်ားကို ၾကမ္းခင္းမွ ၃ လက္မ မွ ၆ လက္မ အၾကားအကြာတြင္ တပ္ဆင္ ထားသင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ Exhaust (သို႔) return air grille ကို low level တြင္တပ္ဆင္ထာျခင္းေၾကာင့္ contaminated air ႏွင့္ ေလထက္ေလးသည့္ gas မ်ား၊ ဖုန္မ်ား၊ အမွဳန႔္မ်ားကို စုပ္ယူသြားေစႏိုင္သည္။ Return air grille ၄ ခု ကို နံရံေလးဘက္စလံုးတြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ နံရံေလးတစ္ဘက္လွ်င္တြင္ return air grille တစ္ခုက်စီ တပ္ဆင္ ထားရမည္။ အကယ္၍ နံရံေလးဘက္စလံုးတြင္ return air grille မ်ား တစ္ခုစီ တပ္ဆင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက ဆန႔္က်င္ ဘက္ နံရံ ၂ ဘက္တြင္ grille ႏွစ္ခုစီကို တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ အနီးကပ္ဆံုး နံရံႏွစ္ဘက္တြင္ grille ႏွစ္ခုစီ တပ္ဆင္ရန္ အတြက္ မသင့္ပါ။ ထိုသို႔တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ contaminated air မ်ား operating table အနီးသို႔ ေရာက္ရိွသြား ႏိုင္သည္။

Ceiling Construction
ခြဲစိတ္ခန္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာၾကက္ (ceiling) တည္ေဆာက္ပံုသည္ air distribution system အတြက္ အလြန္ အေရးၾကီးသည္။ supply air မ်ား pressurization ျဖစ္ရန္ အတြက္ Ceiling ကို plenum box အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ရမည္။ ခြဲစိတ္ခန္းမ်က္ႏွာၾကက္ တည္ေဆာက္ပံု ၃ မ်ိဳးရိွသည္။
က) Dry wall ceiling
ခ) Gasket T-bar ceiling
ဂ) Combination of Dry wall and T-bar ေရာထားသည့္ ပံုစံမ်ိဳးတို႔ျဖစ္သည္။

ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား ၏ Air Conditioning System သည္ comfort ျဖစ္ရံုသာမက ေရာဂါ မျပန္႔ပြားေအာင္ တားဆီးေပးႏိုင္ရမည္။ supply air ၏ အပူခ်ိန္ကို အတိုးအေလွ်ာ့လုပ္ျခင္းျဖင့္ အခန္း၏ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းထား(Controlလုပ္ထား)ရမည္။ Air flow rate ကုိ နည္းေအာင္ မ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အခန္းအပူခ်ိန္ကို control မလုပ္ရပါ။ အခန္းအတြင္းတြင္ အပူခ်ိန္ ျမင့္သည္ေနရာ၊ အပူခ်ိန္နိမ့္သည့္ေနရာ မျဖစ္ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ထား ရမည္။ အခန္းအတြင္းတြင္ uniform temperature ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားရမည္။ အခန္းအတြင္း တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ အပူခ်ိန္ကြာဟခ်က္ (Temperature gradient ) မ်ားပါက မလိုလားအပ္သည့္ Air movement ကိုျဖစ္ ေပၚေစသည္။ အခန္းတစ္ခုလံုး Temperature Distribution သည္ homogenous ျဖစ္ေနသင့္သည္။ High contaminated area မ်ားတြင္ air velocity သည္ 0.2 m/s ထက္ မေက်ာ္သင့္ေပ။ လူနာမ်ားထားသည့္ patient အခန္းမ်ားတြင္ 0.1 m/s velocity သည္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ velocity ျဖစ္သည္။ Air velocity ကို 0.45 ± 0.10 m/s တြင္ ထိန္းထားျခင္းျဖင့္ unidirectional lamina flow pattern ကို ရရိွႏိုင္သည္။
Air Change per Hour (ACH) သည္ contamination ေနရာမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ လူနာမ်ား ထားသည့္ patient room မ်ားအတြက္ ထံုးစံအားျဖင့္ 2 ACH – 6 ACH အတြင္း ျဖစ္သည္။ Critical room မ်ား အတြက္ 12 ACH အထိ ထားေပးသည္။ Surgical Operating theatre မ်ားအတြက္ 15 ACH မွ 25 ACH အထိ ရိွနိုင္သည္။

ေကာင္းထက္ညြန့္

acmv
12-09-2011, 06:53 PM
Air Conditioning and Mechanical Ventilation - ACMV eBooks (ၿမန္မာဘာသာ)

Refrigeration (Vapor-compression cycle) အေၾကာင္း 0.5Mb
http://www.acmv.org/ebook/Refrigeration_Vapor_Compression_Cycle.pdf

SI Unit and IP Units 2.1Mb
http://www.acmv.org/ebook/SI_and_IP_Unit.pdf

Chemical Water Treatment 0.5Mb
http://www.acmv.org/ebook/Chemical_Water_Treatmet.pdf


Chilled Water Plant 2.2Mb
http://www.acmv.org/ebook/Chilled_Water_Plant.pdf

Heat Balance on the Body 0.3Mb
http://www.acmv.org/ebook/Heat_Balance_on_the_Body.pdf

Cooling Tower 1.5Mb
http://www.acmv.org/ebook/Cooling_Tower.pdf

Air Handling Units and Cooling Coils 2.2Mb
http://www.acmv.org/ebook/AHU_and_Cooling_Coil.pdf

Refrigerant 1.3Mb
http://www.acmv.org/ebook/Refrigerant.pdf

Duct System 1.8Mb
http://www.acmv.org/ebook/Duct_System.pdf

Variable Air Volume System 1.0Mb
http://www.acmv.org/ebook/VAV_System.pdf

Chiller Plant Optimization Strategies 0.3Mb
http://www.acmv.org/ebook/Chiller_Plant_Optimization_Strategies.pdf

Pumps 1.6Mb
http://www.acmv.org/ebook/Pumps.pdf

ၤFans and Blowers 1.2Mb
http://www.acmv.org/ebook/Fans_and_Blowers.pdf

samsoon
03-30-2012, 10:14 AM
Hi. Bros,

Can electrical power supply affect and cause to Fan Speed to lower and higher? That fan is either single phase or three phaze without VSD.

zawmyinthtoo07
07-03-2012, 03:46 PM
Hi,
I would like to advice you. Do you know "R.P.M = 120 x frequency / number of pole " ? According to this formula , we can know frequency is important for without VSD fan. But if electrical power is too low, fan can't run because of E.M.F. If my advice is something wrong, please forgive me.