PDA

View Full Version : AI Fuzzy Logic (သို႕) ဇေ၀ဇ၀ါ ယုတၱိေဗဒ မိတ္ဆက္zeyartw
06-10-2010, 06:30 PM
AI Fuzzy Logic (သို႕) ဇေ၀ဇ၀ါ ယုတၱိေဗဒ မိတ္ဆက္

AI (Artificial Intelligence) [သို႕မဟုတ္] လူတို႕ဖန္တီးသတ္မွတ္ထားသည္႕ သဘာ၀မဟုတ္ေသာ ဥာဏ္စဥ္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ယေန႕ေခတ္ ကြန္ပ်ဴတာစာအုပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ Robotics ႏွင္႕ Automachine နယ္ပယ္ရွိ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း မျကာခဏေတြရွိရတတ္ပါသည္။ လြန္ခဲ႕ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႕မွအစျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာနယ္ပယ္တြင္လည္း Soft Computing ႏွင္႕ Hard Computing ရယ္လို႕ Software နယ္ပယ္ေလာက မွာတြင္ပင္ ႏွစ္မိ်ဳးကြဲခဲ႕ျကသည္။

Soft Computing ကေတာ႕ မေရရာမွု သီအိုရီ (uncertainty theory) ႏွင္႕ တပိုင္းတစိတ္မွန္ကန္မွု သီအိုရီ (Theory of Partial Truth) တို႕တြင္အေျခခံကာ၊ Hard Computing ကေတာ႕ Mathematics ေတြရဲ႕ Model ေတြမွာ အေျခခံ လာတာကိုေတြရေပလိမ္႕မည္။ ယင္းတုိ႕ႏွစ္ခုအနက္ Soft Computing သည္ပို၍နက္နဲသိမ္ေမြ႕ကာ ယင္း၏ပင္မ Role Model မွာလည္း လူ႕စိတ္ေနစိတ္သေဘာတို႕တြင္အေျချပဳပါသည္။ Soft Computing ၏ ပင္မေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ေတာ႕ ယင္းဘာသာရပ္၏ အေျခခံ Model မ်ားျဖစ္သည္႕ Neural Networks, Fuzzy Logic Sets မ်ားႏွင္႕ Cellular Automata အစရွိသည္တုိ႕ပါ၀င္သည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ Soft Computing ဟု ေ၀ါဟာရ အသစ္ ႏွင္႕ Concept ကိုတည္ထြင္ခဲ႕သူဖခင္ျကီးကား University of California မွ Dr. Lofti A. Zelda ျဖစ္ပါသည္။ Soft Computing မ်ား၏ အေျခခံ ဇာစ္ျမစ္ အစစ္အမွန္ကေတာ႕ ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မွဳမ်ား ႏွင္႕ လူ႕အာရုံေျကာအဖြဲ႕အစည္းတို႕ျဖစ္ ပါသည္။ တနည္းအားျဖင္႔ဆိုေသာ္ လူကဲ႕သို႕ စဥ္းစားေတြးေတာ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကိုတည္ထြင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

Fuzzy Set Theory ကို ၁၉၆၅ ၀န္းက်င္ခန္႕တြင္ Dr. Lofti A. Zelda ကစတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ႕ကာ ကြန္ပ်ဴတာေလာကကို တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္ေစခဲ႕ ပါသည္။ ဂႏၲ၀င္ Set Theory တြင္ပဲ Fuzzy Set Theory ကိုအေျခတည္ခဲ႕ပါသည္။ အဓိက ကြဲျပားခ်က္ကေတာ႕ မေသခ်ာမွု uncertainty မ်ားကို ဆံုးျဖတ္သည္႕ အခါတြင္ ဂႏၱ၀င္ set theory မွာကဲ႕သို႕ ျပတ္ျပတ္သားသား မဆံုးျဖတ္ပဲ interval တစ္ခုအတြင္းမွာ ဇေ၀ဇ၀ါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေျကာင္႕ လည္း ဇေ၀ဇ၀ါ ယုတၱိေဗဒ (Fuzzy Logic) ဟုအမည္တြင္ပါသည္။ Fuzzy Logic သည္ လူ႕အေတြးေခါမ်ားႏွင္႕ အေတာ္တူပါသည္။ If .............Then..............Else အစရွိသည္႕ statements ၃ မ်ိဳးတြင္ေျခခံပါသည္။ အကယ္၍ အေျခအေနတစ္ခုသည္မွန္ခဲ႕ေသာ္ မည္သို႕ျဖစ္မည္နည္း ႏွင္႕ မမွန္ခဲ႕ေသာ္ မည္သို႕ဆက္လက္စစ္ေဆးမည္နည္း ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်င္မ်ားသည္ Fuzzy Logic ၏ အႏွစ္သာရ အစစ္မွန္ပင္ျဖစ္သည္။

CrazyEyeStone
08-27-2010, 02:54 PM
အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ထမင္းကို နာရီ၀က္၊ ေလးဆယ့္ငါးမိနစ္၊ တစ္နာရီ စသည္ျဖင့္ ကိုလိုတဲ့ အခ်ိန္ေလာက္မွာ က်က္ေအာင္ ထိန္းညွိလို ့ရတဲ့ ထမင္းေပါင္းအုိးေတြ ေတြ ့ရပါတယ္။
အဲ့ဒါေတြဟာ Fuzzy Logic ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့တာလို ့ေျပာၾကပါတယ္။ ေနာက္ျပီး က်ည္ဆန္ ရထားေတြမွာလဲ Fuzzy Logic ရဲ ့အခန္းက႑က ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးပါတယ္လို ့လဲဆိုပါတယ္။

sawkyiiphyu
12-06-2010, 07:26 PM
Arithmetic logic ကုိေတြေတာ့ ေက်ာင္းတုန္းက formula ေလးကုိ သတိရမိတယ္ဗ်ာ.. 2 power n, n=number,........ဥပမာဗ်ာ..၁၂၃ ဆုိရင္ ၁၂၃ . ၂၃၁.၃၂၁ ေရွ႔ေနာက္ေတြစဥ္လုိရတယ္ဗ်ာ...အဲလုိပဲ...binary မွာဂဏန္းႏွစ္လုံးပါရင္ သူရဲ ႔ ျဖစ္ႏဳိင္ေခ်က ၀၀ (သုိ႔) ၀၁ (သုိ) ၁၀ (သုိ႔) ၁၁ ဆုိျပီး ၄ခုျဖစ္ႏဳိင္တယ္ဗ်ာ... ဂဏန္းသုံး လုံးပါရင္...2 power 3 ဆုိေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္တဲအရာက ၈ခု ....... ဂဏန္းေလးလုံးဆုိရင္ ဆုိရင္ ျဖစ္ႏုိင္တဲအရာက ၁၆ခုဗ်ာ. က်န္တဲဟာေတြကေတာ ေဖာ္ျမဴလာနဲပဲတြက္လုိက္ေတာဗ်ာ... အဲလုိနဲပဲကြန္ျပဴတာျဖစ္လာတာလုိသိတယ္....ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေပါဗ်ာ.....

sawkyiiphyu
12-06-2010, 08:59 PM
Arithmetic logic ကုိေတြေတာ့ ေက်ာင္းတုန္းက formula ေလးကုိ သတိရမိတယ္ဗ်ာ.. 2 power n, n=number,........ဥပမာဗ်ာ..၁၂၃ ဆုိရင္ ၁၂၃ . ၂၃၁.၃၂၁ ေရွ႔ေနာက္ေတြစဥ္လုိရတယ္ဗ်ာ...အဲလုိပဲ...binary မွာဂဏန္းႏွစ္လုံးပါရင္ သူရဲ ႔ ျဖစ္ႏဳိင္ေခ်က ၀၀ (သုိ႔) ၀၁ (သုိ) ၁၀ (သုိ႔) ၁၁ ဆုိျပီး ၄ခုျဖစ္ႏဳိင္တယ္ဗ်ာ... ဂဏန္းသုံး လုံးပါရင္...2 power 3 ဆုိေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္တဲအရာက ၈ခု ....... ဂဏန္းေလးလုံးဆုိရင္ ဆုိရင္ ျဖစ္ႏုိင္တဲအရာက ၁၆ခုဗ်ာ. က်န္တဲဟာေတြကေတာ ေဖာ္ျမဴလာနဲပဲတြက္လုိက္ေတာဗ်ာ... အဲလုိနဲပဲကြန္ျပဴတာျဖစ္လာတာလုိသိတယ္....ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေပါဗ်ာ.....