PDA

View Full Version : 3 D ဆိုင္ရာအျခား software မ်ားကိုဦး
08-09-2010, 01:19 AM
ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ 3d s max မဟုတ္ေသာ အျခားမည္သည့္ 3d software မ်ား တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
အရင္ ဟာေလးေတြလဲ ဒီမွာ စုစည္းေပးထားပါတယ္။ :)
http://i37.tinypic.com/2poqszm.jpg
Reallusion iClone 4 is a powerful tool for the production of motion-graphics, 3D animation and video compositing packages. iClone 4.2 includes new features that combine video production with 3D-animation of real time.
System requirements:
Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (With Service Pack 2 or later)
Support for 32-bit and 64-bit operating system
Dual core CPU or higher
2GB RAM or higher recommended
2GB free hard disk space or higher recommended
Display Resolution: 1024 x 768 or higher
Graphics Card: nVIDIA GeForce 8 Series or higher / ATI HD 3000 Series or higher
Video Memory: 512MB RAM or higher recommended
Video card compatible with Pixel Shader 3.0 recommended for optimized visual performance
Sound card / Keyboard / Mouse / Speaker
3-button mouse
DirectX 9 and WMEncoder 9 are required for WMV exporting
Internet connection required for online activation

Please note that installing off from the Internet. And then it is desirable to disconnect it from the program, since for all its charms, very fond mark on its website and no are ခရက္s do not help.
Reallusion iClone 4 is a powerful tool for the production of motion-graphics, 3D animation and video compositing packages. iClone 4.2 includes new features that combine video production with 3D-animation of real time.

The annex has been prepared 3D-characters, as well as everything you need to create their virtual living space - clothes, props, scenery. In iClone is also a large library of motions that can be set to characters. But the most interesting feature of the program - use of 3D-characters pictures of real people. To do this, use patented technology FaceTrix, turn your photos into 3D.
The program interacts well with the editors of 2D-graphics, which simplifies editing patterns, and also supports the program 3ds Max or Maya, by which you can create a library of elements for the characters. All scenes can be visualized in real time based on topography, reflection and transparency.
In version 4.2 an opportunity to create 3D stereo images, and import images from external video
Additional Information:
For the period of installation disconnect from the Internet.
Fans of adrenaline can register on the site of the program and open it yourself ekaunt. They are expected to be able to download free bonuses and software updates.
We have proposed to upgrade to version 4.3. Is it free - not tested. I have since departed 4.1.1 will no longer be risked. But the possibility of such slack exists, and what to report.
The procedure for treatment:
The program checks for the correct စီရီရယ္ number through the Internet connection.
Therefore, a firewall block it, or disable the Internet during installation.
In the program folder contains a file with a စီရီရယ္ number, enter it and quietly run the program.
Name of Program: Reallusion iClone PRO
Program Version: 4.2
Language: ENG
Treatment: Complete
Medician: စီရီရယ္
http://i729.photobucket.com/albums/ww297/metalargentum/download-2.png

http://hotfile.com/dl/60763858/68a62a4/Reallusion.iClone.PRO.4.2.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/60763859/d63a75e/Reallusion.iClone.PRO.4.2.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/60763864/8f0acb5/Reallusion.iClone.PRO.4.2.part3.rar.html

Mirror:

http://www.fileserve.com/file/GqHaZh3/Reallusion.iClone.PRO.4.2.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/tp3chSG/Reallusion.iClone.PRO.4.2.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/Rq6AkME/Reallusion.iClone.PRO.4.2.part3.rar

ကိုဦး
08-19-2010, 08:12 PM
Geomagic Studio v12

http://i34.tinypic.com/dcebo.jpg

GEOMAGIC QUALIFY V12 LND | 635 MB
Geomagic Qualify enables fast, accurate, graphical comparisons between digital reference models (CAD models or scanned physical models) and as-built parts for first-article inspection, production inspection and supplier quality management. A comprehensive report generator integrates multiple views including 2D and 3D dimensions, cross sections and GD&T callouts, as well as charts and tables in a variety of formats.
Geomagic Qualify Features and Specifications

Scan and align
* Collect point and polygon data from all major 3D scanners, digitizers and hard-probing devices
* Perform inspections with both ordered and unordered data
* Compare as built objects to a CAD model or an average of several scanned models
* Align models using your method of choice (datums, features, reference point system, 3-2-1 or best fit)
* Save, load and apply alignment methods for automated and repeatable inspection

Compare
* Generate 3D color-mapped models to illustrate deviations over an entire part
* Define and modify the color spectrum including segmented color spectrums
* Create Go/No Go graphical reports for easy to read analysis
* Generate deviation whisker plots of model cross sections

Evaluate
* Create 2D and 3D dimensions on cross-sections and selected regions
* Detect and inspect geometrical features such as spheres, planes, cones, cylinders, slots, holes and points
* Calculate size, analyze fit, compare 2D and 3D features, measure point-to-point and feature-to-feature distances and angles
* Create and evaluate GD&T callouts with full control over report display
* Perform industry-specific analyses such as Gap & Flush

Report
* Automatically generate inspection reports in HTML, PDF, Microsoft Word and Excel formats
* Output reports as XML for use with external report engines
* Export CSV and Unicode data for trend analysis and SPC

Automate
* Automate the inspection process from alignment to the generation of inspection reports
* Record steps in the inspection process to inspect multiple parts automatically
* Define macros for automating repetitive tasks
* Repeat, reuse, migrate and adapt existing inspection processes with Automation Designer
* Use a single reference model to perform multiple automated inspections with different steps and options

Geomagic Blade Module (Optional)
* Perform turbine blade alignment using point and line targets that simulate edge-to-pin contact
* Analyze complex turbine blade geometry
* Perform turbine blade 2D twist analysis
* Analyze complicated internal blade geometry
http://i729.photobucket.com/albums/ww297/metalargentum/download-2.png

http://hotfile.com/dl/63140805/3fc428f/GEOMAGIC.QUALIFY.V12.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/63140797/ce907af/GEOMAGIC.QUALIFY.V12.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/63140802/fa9766b/GEOMAGIC.QUALIFY.V12.part3.rar.htm
(or)

http://www.fileserve.com/file/8ZxJ4td/GEOMAGIC.QUALIFY.V12.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/CfecfRa/GEOMAGIC.QUALIFY.V12.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/BHskpba/GEOMAGIC.QUALIFY.V12.part3.rar

ကိုဦး
08-19-2010, 08:20 PM
DAZ 3D Carrara 8 Pro + NativeContent 8.0.0.4 (x32/x64)


http://i33.tinypic.com/2ishbnk.jpg

DAZ 3D Carrara 8 Pro + NativeContent 8.0.0.4 (x32/x64) | 414.58 MB
The new version of the system for modeling, animation and rendering Carrara 8, the developers have made a lot of changes and presented a number of long-awaited innovation.
Among the new features of the program include:
- Support for 64-bit versions of operating systems, Mac OS X and Windows (version Pro)
- Supports multi-threading
- Library of the physical effects Bullet (version Pro)
- Improved data exchange with FBX and COLLADA
- Improvements in Plant & Vegetation
- Optimizing the speed imaging (up to 200%)
- Enhanced support for network rendering (version Pro)
- Negative light sources and photometric light sources (version Pro)
- God Rays (version Pro)
- Support for normal maps (version Pro)
- Edit Item (version Pro)
- Character animation tool Puppeteer for Carrara
and much more ...

8 Carrara Pro. What's Included & Features
* NEW in PRO - 64-bit for MAC and WIN OS - Work faster and smarter as you take full advantage of your computers 64-bit hardware.
* NEW in Pro - Bullet Physics Library - Create and edit rigid and soft-bodies for realistic and exciting animations. Enjoy a robust particle system, collision detection and a remarkably fast rigid-body physics engine.
* NEW in Pro - Network Render Optimizations - Enjoy greater control over your render farm as you easily add and remove nodes via your master machine. Render frames or buckets as you choose for greater safeguarding against lost render data. Get GRID for even more power!
* NEW in Pro - Negative Lights and Photometrics - Now you can work with negative lights and photometrics (IES) for even greater control over your lighting.
* NEW in Pro - Editing of Posed Meshes - Now you can do important clean-up and detail work on your conforming objects while the model is posed or conformed so you can see the results as you work. Morph Creation allows you to utilize Carrara's great modeling tools to make your own custom morph targets and easily save them as a parameter slider within your existing figure.
* NEW Multi-Threading for MAC and WIN OS - Spread the load on your CPU intensive calculations.
* NEW Improved FBX and COLLADA Data Exchange - Take rigged and animated models straight into your favorite game engines, like UnityTM, and see how rich your experience can be with your own, or any of DAZ 3D's existing content options. Also, import from a variety of popular formats and / or export your work to and from other packages including LightWave, Adobe After Effects, 3DS, LWO, PSD, and more.
* NEW Plant & Vegetation Improvements - Add custom models and textures for unique leaves, flowers, fruit and more. You can also use a variety of different leaf objects per plant for natural variation.
* NEW Render Time Optimizations - Get more than 200% * improvement in performance when rendering complex scenes using your high-end MAC or Windows system.
* NEW God Rays and Barn Doors - Harness the creative force of god rays and the control of barn doors as you design superior lighting for your scenes. The Light Lab also features robust control over lighting direction, intensity, and tinting from one or more sources to ensure a more accurate production of real-world environments.
* NEW Normal Maps - View normal maps both in real-time display and at rendertime.
* NEW Puppeteer for Carrara - You asked for it, and you got it. Introducing Puppeteer for Carrara. This tool contains everything as seen in DAZ Studio and has been fully integrated for use with any Carrara animation project.
On file:
Enabling | reg code: Serial Number
Interface Language: Eng
File format:. Rar
Platform / OS: Microsoft Windows XP, Vista and Seven
http://i729.photobucket.com/albums/ww297/metalargentum/download-2.png

http://hotfile.com/dl/63118530/f228a76/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/63118532/57ef307/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/63118546/681cabb/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/63118570/93cadac/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/63118606/c373280/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part5.rar.htm
(or)

http://uploading.com/files/9e46m35e/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part1.rar/
http://uploading.com/files/m64madb8/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part2.rar/
http://uploading.com/files/am4c7cee/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part3.rar/
http://uploading.com/files/c67a8813/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part4.rar/
http://uploading.com/files/12fe1395/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part5.rar/
(or)

http://www.fileserve.com/file/Kx4e6Cq/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/9DxYWVq/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/pN9HA3t/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/DxXN2UN/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/Fq4cvff/DAZ.3D.Carrara.8.Pro.NativeC.8.0.0.4ar.part5.rar

ကိုဦး
08-25-2010, 11:50 PM
Autodesk Showcase 2011


http://i34.tinypic.com/16273ax.jpg

Autodesk Showcase 2011 | 1.2 Gb | | Multilanguage
Autodesk Showcase 3D visualization software offers product designers, engineers, and marketing professionals the ability to transform digital prototypes into highly realistic imagery and immersive, interactive presentations. You can more easily evaluate designs in detail and in context, explore alternatives in real time, and communicate the story of your design. Showcase eliminates the need for physical prototypes to convey design intent, enabling more economical, efficient review processes in which teams can make better informed decisions
more infor;

Get the Interactive Showcase Experience

Simplified data preparation—Native support for Autodesk Inventor and Autodesk Alias software files—and streamlined interoperability with Autodesk Moldflow products and certain third-party CAD software—can save time and limit rework when creating high-quality 3D visualizations.
Design storytelling—Storyboarding and presentation tools enable you to vividly tell a product design story through cinematic-quality imagery and effects. Stakeholders can explore and interact with digital models in real time.
Informed decision making—More accurately convey real-world materials, lighting, and environments. Change design geometry and positioning in real time. Visualize effects of the manufacturing process to optimize a design’s appearance.

Save time and money by making informed design decisions on 3D digital prototypes. Autodesk Showcase visualization software enables you to create accurate, highly realistic imagery from 3D CAD data to communicate form and brand character.

Present and review multiple design variations in context, accurately conveying real-world materials, lighting, and environments. With Autodesk Showcase visualization software, team members can make reliable decisions locally and via remote sessions. The result is an efficient, economical design review process.

Discover the wide range of features in Autodesk Showcase design visualization software. Create highly realistic 3D visualizations of your product, provide clients and stakeholders with multiple design alternatives, and streamline the design review process.

Data Preparation—Import models from the Autodesk Alias family of products or CAD software, and convert them to a format suitable for high-quality, interactive 3D visualization.

Presentation Authoring—Use Showcase to create a range of realistic design alternatives for design reviews. Apply realistic textures and materials—such as paint, glass, and leather—and place models in an environment for context.

Presentation Review & Decision Making—Put your 3D CAD data on display. Present large models in a realistic, accurate way, so team members can make informed design decisions.

System Requirements:
Minimum / Laptop
Performance may be limited in scenes with large numbers of objects.
2.4 GHz Intel or equivalent AMD processor
2 GB RAM
NVIDIA GeForce or Quadro FX graphics card with at least 512 MB graphics memory

Recommended:
Intel Pentium 4 or 4-core 2.8 GHz processor or equivalent AMD processor
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX graphics card with 768 MB graphics memory or more

Supported Graphics Cards
NVIDIA Quadro FX and GeForce cards released since Summer, 2006 that include the 7, 8 or 9 series graphics chipset. Graphics cards must have a minimum 512 MB graphics memory. More memory is recommended on Microsoft Windows Vista or for users working with large data sets or complex scenes.

ATI Radeon 4830 and 4850 cards with driver 8.10 (October, 2008).

Example NVIDIA graphics cards include:

7 series: Quadro FX 4500, Geforce 7900GTX, Mobile FX 2500M
8 series: Quadro FX 1700, Quadro FX 4600, GeForce 8800 GTS, Mobile FX 1600M
9 series: Quadro FX 3700, Quadro FX 5800, GeForce 9600 GT, Mobile FX 3600M
Quadro Plex Model II and Model D2 are also supported.

Operating System:
Microsoft Windows XP Professional (SP 2 or higher)
Windows XP Professional x64 Edition (Autodesk Showcase software runs as a 32-bit application on 64-bit operating system)
Microsoft Windows Vista 32-bit or 64-bit, including Business, Enterprise or Ultimate (SP 1)
Program is full version 100% working and tested.
Virus Scanned
Installation Instructions Included.
http://i729.photobucket.com/albums/ww297/metalargentum/download-2.png
Download-Hotfile

http://hotfile.com/dl/64616983/7ff8e73/audesh.2011.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/64617435/6db9ca7/audesh.2011.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/64617541/fd6c379/audesh.2011.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/64617653/8b7ad09/audesh.2011.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/64617840/4f96996/audesh.2011.part5.rar.html
(or)
Download-Fileserve

http://www.fileserve.com/file/HsgvZfY
http://www.fileserve.com/file/PSMGhJF
http://www.fileserve.com/file/SYArTyK
http://www.fileserve.com/file/Ggb6QsV
http://www.fileserve.com/file/ZgFe7eN

ကိုဦး
09-04-2010, 01:48 AM
CINEMA 4D Studio R12 (9.2010)


http://i52.tinypic.com/egz6g7.jpg

CINEMA 4D Studio R12 | 1,7GB
CINEMA 4D Studio - this is the best thing that MAXON can offer professional 3D-artists. If you work professionally with 3D-graphics, but you need a little help to quickly and easily achieve amazing results, it is - your choice.

Year: 2010
Developer: maxon
Bit depth: 32bit 64bit
Compatibility with Vista: complete
Compatible with Windows 7: full
Language: English Russian
Platform: win mac
System requirements:
1. OS: Windows XP / Vista / 7, Mac OS X 10.5.8 or higher version of
2. CPU: Intel or AMD (with a set of instructions SSE2)
3. RAM: 512 MB
Size: 1.73 Gb
With all the functionality of packages CINEMA 4D Prime, Visualize and Broadcast, CINEMA 4D Studio also includes advanced tools for working with characters, hair, physics engine, and an unlimited number of clients for rendering over a network. All this CINEMA 4D Studio to easily cope with any given projects.
Special tools in CINEMA 4D Studio simplifies the creation rigov and advanced character animation. The hair or fur for the characters can be quickly and easily add, using a powerful set of tools that allow you to build up, comb, stylize and animate hair. Physics engine, which was redesigned in version R12, you can easily implement complex collisions and interactions between objects, irrespective of their dozen or a thousand. Render across a network enables you to use all the computers in the network to calculate the animation faster.
http://i729.photobucket.com/albums/ww297/metalargentum/download-2.png
Download Hotfile.com

http://hotfile.com/dl/66771519/b648ad1/CINEMA_4D_Studio_R12_200.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/66772114/88a1d8c/CINEMA_4D_Studio_R12_200.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/66772420/9530f1e/CINEMA_4D_Studio_R12_200.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/66773015/29af8f1/CINEMA_4D_Studio_R12_200.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/66773630/8cbcf47/CINEMA_4D_Studio_R12_200.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/66774684/caaf686/CINEMA_4D_Studio_R12_200.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/66774627/33f5a2e/CINEMA_4D_Studio_R12_200.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/66775553/b8d5aac/CINEMA_4D_Studio_R12_200.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/66777294/67ad339/CINEMA_4D_Studio_R12_200.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/66777457/d5ccd39/CINEMA_4D_Studio_R12_200.part10.rar.html

ကိုဦး
09-07-2010, 09:03 PM
VariCAD 2010 v3.00 Linux x32/x64


http://i51.tinypic.com/ea2qdg.jpg

VariCAD 2010 v3.00 Linux x32/x64 | 262 MB
VariCAD is a 3D/2D CAD solution for mechanical engineering. In addition to standard tools for 3D modeling and 2D drafting, the CAD system provides tools for sheet metal unbending and crash tests, libraries of standard mechanical parts (ANSI, DIN) and symbols, mechanical part calculations and tools for working with bills of materials (BOMs) and title blocks.VariCAD supports STEP, STL, IGES, DWG and DXF file formats.
http://i729.photobucket.com/albums/ww297/metalargentum/download-2.png
Download from Hotfile

http://hotfile.com/dl/67643527/85cbbfc/VariCAD.2010.v3.00.Linux.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/67643550/e6946e9/VariCAD.2010.v3.00.Linux.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/67643560/b276c4f/VariCAD.2010.v3.00.Linux.part3.rar.html
Download from Mediafire

http://www.mediafire.com/file/b8e0dog7v7p4ldh/VariCAD.2010.v3.00.Linux.part1.rar
http://www.mediafire.com/file/bk7jmjranxbpdr2/VariCAD.2010.v3.00.Linux.part2.rar
http://www.mediafire.com/file/ac5nokvxtpv9oaj/VariCAD.2010.v3.00.Linux.part3.rar
၀ူးးးးးးးး ... ဒီေကာင္ေလး ကိုUpload တင္တာ ၂ နာရီနီးပါးပဲ .. :e(အဲဒီေလာက္ေကာင္းတာ ကြန္နက္ရွင္က ... :4:)

လရိပ္ေမာင္
09-08-2010, 10:46 PM
အစ္ကုိcinema 4D Tutorial ebook ေလးမ်ားမရွိဘူးလားခင္ဗ်ာ ... လုိခ်င္လို႔ပါခင္ဗ်ာ . . .
Basic ကေနစျပီးေတာ့ေလ့လာခ်င္လို႔ပါ...
သင္တန္းေလးဘာေလးမ်ားဖြင့္ဖုိ႔အစီအစဥ္မရွိဘူးလားမသိဘူး...သင္ခ်င္လို႔ပါ...

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္...
လရိပ္ေမာင္

ကိုဦး
09-09-2010, 02:05 AM
အစ္ကုိcinema 4D Tutorial ebook ေလးမ်ားမရွိဘူးလားခင္ဗ်ာ ... လုိခ်င္လို႔ပါခင္ဗ်ာ . . .
Basic ကေနစျပီးေတာ့ေလ့လာခ်င္လို႔ပါ...
သင္တန္းေလးဘာေလးမ်ားဖြင့္ဖုိ႔အစီအစဥ္မရွိဘူးလားမသိဘူး...သင္ခ်င္လို႔ပါ...

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္...
လရိပ္ေမာင္

ကိုလရိပ္ေမာင္ ေရ ..
ကၽြန္ေတာ္လိုက္ရွာႀကည့္ေတာ့ e-book စာအုပ္ရယ္လို ့ သီးသန္ ့ေတာ့ မေတြမိဘူးဗ် ..
Cinema 4d tutorial ေတြရွိတယ္ ဆိုဒ္ကိုေတာ့ လမ္းညႊန္ေပးလို ့ရတယ္ ..
ကိုလရိပ္ေမာင္ ေလ့လာႀကည့္ေပါ့ဗ်ာ ...
Download Link ေတြကေတာ့ Hotfile link ေတြပါပဲ ..
အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဖိုရမ္မွာေတာင္းလိုက္ပါ ..
အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ ..

http://www.ebookee.com/Cinema-4d-tutorial-modeling-3d-lamborghini-murcielago_592621.html

ကိုဦး
09-11-2010, 12:49 AM
Abvent Artlantis Studio v3.0.3.2 Multilingual + Plugins Added 09.09.2010


http://i54.tinypic.com/ofn1x0.jpg

Abvent Artlantis Studio v3.0.3.2 Multilingual + Plugins Added 09.09.2010 | 160MB
The fastest stand-alone 3D rendering application developed especially for architects and designers, ideal for quickly and easily creating high resolution 3D renderings, QuickTime VR Panoramas, QuickTime VR Objects and animations. A recognized leader in preview window technology, Artlantis is the rendering software used by architects, designers and urban design professionals in more than 80 countries.
Editable Anchor Points
The anchor point allows you to place and rotate an object or component in the 3D scene. Grab this point in the 2D view by pressing the “D” key, and simply drag it to the desired location.
Media Search Function
When opening a file, Artlantis 3 allows you to search for and replace any missing media components on your hard drive, as well as delete them.
Detachable Components
Detach elements of the 3D model and keep them as internal components in your 3D scene using the polygon selection tool. This component is easy to handle as an external object (aof) while remaining fully integrated in the scene.
Layers
The continuous development of media (currently several thousand) has focused our interest on their management, and on the handling of geometry in 3D scenes.
Exceptional Quality
In general, the quality of the renderings has been greatly improved. Abvent’s R&D team has paid special attention to the likeness between the preview and the final rendering.
Complete Settings
Pre-defined settings for both interior and exterior scenes make life easier for beginners, while more advanced users will appreciate the “Expert” interface, which allows them to personalize the radiosity settings.
Animation
(Artlantis Studio)
http://i729.photobucket.com/albums/ww297/metalargentum/download-2.png

http://hotfile.com/dl/68191961/ee98032/Abvent.Artlantis.Studio.v3.0.3.2.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/68191964/60b4750/Abvent.Artlantis.Studio.v3.0.3.2.part2.rar.html
(or)

http://www.mediafire.com/file/69e4934hfsie260/Abvent.Artlantis.Studio.v3.0.3.2.part1.rar
http://www.mediafire.com/file/wh0c2k02flg3gx6/Abvent.Artlantis.Studio.v3.0.3.2.part2.rar

ကိုဦး
09-19-2010, 04:43 AM
PTC Pro Engineer WildFire V5 M060 WIN64 MAGNiTUDE


http://imgur.com/tiWfw.jpg

PTC Pro Engineer WildFire V5 M060 WIN64 MAGNiTUDE | 3.18 GB
Customer requirements may change and time pressures may continue to mount, but your product design needs remain the same. Regardless of your project's scope, you need a powerful, asy-to-use, affordable solution.
Pro/ENGINEER is the standard in 3D product design, featuring
industry-leading productivity tools that promote best practices in
design while ensuring compliance with your industry and company standards.
Integrated, parametric, 3D CAD/CAM/CAE solutions allow you
to design faster than ever, while maximizing innovation and quality to
ultimately create exceptional products.
ေဒါင္းလုဒ္လင့္ အဆင္မေျပရင္ ထပ္၍ေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။
http://i729.photobucket.com/albums/ww297/metalargentum/download-2.png

http://hotfile.com/dl/70227039/c52afe9/PTC...part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/70227109/9aa7a9d/PTC...part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/70227121/37b5644/PTC...part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/70227125/619246b/PTC...part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/70227145/d7ce9ea/PTC...part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/70227154/da5b713/PTC...part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/70227579/40e9cc2/PTC...part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/70228144/ca7a37d/PTC...part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/70228177/6dcfcc3/PTC...part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/70228276/4178c87/PTC...part10.rar.html
(or)

http://www.fileserve.com/file/FHxpDkN/PTC....TUDE.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/6CvAcjX/PTC....TUDE.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/jjxBzPQ/PTC....TUDE.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/RjtgBgP/PTC....TUDE.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/MxHzRZu/PTC....TUDE.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/FHZSC6k/PTC....TUDE.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/Ad4hf54/PTC....TUDE.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/DFBMReZ/PTC....TUDE.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/4Nj42uZ/PTC....TUDE.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/9wuUQ3Q/PTC....TUDE.part10.rar

(or)


http://ul.to/dhldf8/PTC.PRO.ENGINEER.WILDF...TUDE.part01.rar
http://ul.to/2vxeig/PTC.PRO.ENGINEER.WILDF...TUDE.part02.rar
http://ul.to/jhzmmp/PTC.PRO.ENGINEER.WILDF...TUDE.part03.rar
http://ul.to/q8hd1t/PTC.PRO.ENGINEER.WILDF...TUDE.part04.rar
http://ul.to/cvuro9/PTC.PRO.ENGINEER.WILDF...TUDE.part05.rar
http://ul.to/r9forh/PTC.PRO.ENGINEER.WILDF...TUDE.part06.rar
http://ul.to/31fsm5/PTC.PRO.ENGINEER.WILDF...TUDE.part07.rar
http://ul.to/ncnghr/PTC.PRO.ENGINEER.WILDF...TUDE.part08.rar
http://ul.to/t17f4b/PTC.PRO.ENGINEER.WILDF...TUDE.part09.rar
http://ul.to/ni4l7u/PTC.PRO.ENGINEER.WILDF...TUDE.part10.rar

ကိုဦး
09-29-2010, 10:40 PM
3D Home Architect Design Deluxe 8http://imgur.com/x2bhB.jpg

3D Home Architect Design Deluxe 8 | 762.36 MB
3D Home Architect Design Deluxe 8 lets you create the perfect home. Packed with powerful design capabilities and extensive reference resources, its everything you need to bring your home design goals within reach. Experiment with structures Incorporate decks and patios, plus decorative and functional objects for every room in the house, plus the garden. Create structurally sound, fully framed deck plans with the new deck too Advanced terrain modeling tools create natural slopes and grades Take advantage of 3DTrueView photo realistic rendering technology to view your plans onscreen in vivid, lifelike detail Browse the catalog to incorporate gazebos, fountains, furniture, pools, even tennis courts, and more into your landscape plan.

http://i768.photobucket.com/albums/xx330/nyinyi27/Download.gif
Download from Hotfile (Recommend)

http://hotfile.com/dl/72556344/b56c55c/Home.Architect.Design.Suite.Deluxe.v8.0.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/72556456/c394d98/Home.Architect.Design.Suite.Deluxe.v8.0.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/72556541/1e03078/Home.Architect.Design.Suite.Deluxe.v8.0.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/72556645/5c2b685/Home.Architect.Design.Suite.Deluxe.v8.0.part4.rar.html
(or)
Download from FileServe

http://www.fileserve.com/file/r7qRAsF
http://www.fileserve.com/file/KX5FqVA
http://www.fileserve.com/file/cqREJJm
http://www.fileserve.com/file/9PHdUXb
ေဒါင္းလုဒ္လင့္ အဆင္မေျပပါက ထပ္မံ၍ ေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။

ko san
04-02-2012, 12:32 PM
လင္ ့ေသသြားလို ့ၿပန္တင္ေပးပါအံုး
:doh: