PDA

View Full Version : Solar Energy အေၾကာင္းthantech
03-13-2011, 09:04 PM
ဆိုလာစြမ္းအင္နဲ ့ပတ္သတ္ တဲ ့ဗဟုသုတ ေလးေတြ ကို ဒီ forum မွာ မွ်ေဝ ေစခ်င္ပါတယ္၊ကြ်န္ေတာ္ တုိ ့Soe Electronics မွ ဆုိလာ စြမ္းအင္ ကုိ နယ္ ေရာ ျမို ့ပါမက်န္ ေနရာ ေဒသ မေရြး လုိက္လံ တပ္ဆင္ေပး ျပီး ကြ်မ္း က်င္ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား နွင့္ မိမိတို ့့သံုးလို တဲ ့Load ေပၚ မူ တည္၍ တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။ Lighting မွ အစ အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုးအျပင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားပါမက်န္ မိမိတို ့သံုးလုိေသာ power အေပၚ မူတည္၍ ေစ်းနွံုး ခ်ိဳ သာစြာ ျဖင့္ ၅နွစ္အာမခံ၊နွစ္၂၀အာမခံ ျဖင့္လုိ္က္လံတပ္ဆင္ေပးပါသည္။လိုအပ္ပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ္င္ပါသည္၊

ဖံုး 09 49272418 , 09 73054948

forum ခ်စ္သူမ်ား ပညာဗဟုသုတျပည့္ဝၾကပါေစ၊

dudugyi
03-14-2011, 04:08 AM
ဆိုလာစြမ္းအင္နဲ ့ပတ္သတ္ တဲ ့ဗဟုသုတ ေလးေတြ ကို ဒီ forum မွာ မွ်ေဝ ေစခ်င္ပါတယ္၊ကြ်န္ေတာ္ တုိ ့Soe Electronics မွ ဆုိလာ စြမ္းအင္ ကုိ နယ္ ေရာ ျမို ့ပါမက်န္ ေနရာ ေဒသ မေရြး လုိက္လံ တပ္ဆင္ေပး ျပီး ကြ်မ္း က်င္ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား နွင့္ မိမိတို ့့သံုးလို တဲ ့Load ေပၚ မူ တည္၍ တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။ Lighting မွ အစ အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုးအျပင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားပါမက်န္ မိမိတို ့သံုးလုိေသာ power အေပၚ မူတည္၍ ေစ်းနွံုး ခ်ိဳ သာစြာ ျဖင့္ ၅နွစ္အာမခံ၊နွစ္၂၀အာမခံ ျဖင့္လုိ္က္လံတပ္ဆင္ေပးပါသည္။လိုအပ္ပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ္င္ပါသည္၊

ဖံုး 09 49272418 , 09 73054948

forum ခ်စ္သူမ်ား ပညာဗဟုသုတျပည့္ဝၾကပါေစ၊

အကိုေရ.....
Product ကိုလည္းေႀကာ္ၿငာရင္း၊ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပံုကိုပါ ရွင္းလင္းေၿပာၿပေစခၽင္ပါတယ္။ ဒူဒူ႕ လို ေလ့လာၿခင္သူေတြ အသိတိုးေစဖို႕ပါ။ အင္တာနက္ကေန ရွာေဖြဖတ္ရွဳနိဳင္ေပမယ္႕ ဘိုစာကို၊ မတတ္ေလေတာ႕ ၿမန္မာလို အားပါးတရဖတ္ၿခင္လို႕ပါ၊ ခင္ဗၽား။

thantech
12-05-2011, 05:42 PM
Solar Energy ဆိုသည္မွာ ေနေရာင္ျခည္ မွစြမ္းအင္ကို ဆိုလာဆဲလ္ မ်ား မွ စုပ္ယူျပီး Storage (Battery Band) မ်ားတြင္ သုိေလွာင္ထားျပီး ၄င္းမွ တဆင့္ AC, DC ျပန္လည္ထုတ္ယူ အသံုးျပဳေသာ Renewable Energy
(ျပန္လည္ျပည့္ျဖိုးျမဲ) စြမ္းအင္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။သို့ပါ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမွူ နွင့္ အသံဆူညံျခင္းကုိ အထူး သင့္ေလွ်ာ္ေသာ စြမ္းအင္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလာစြမ္းအင္ကို တကယ္ အသံုးျပဳ မည္ဆိုလွ်င္ အသံုး မျပဳ မီ တက္သိနားလည္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား ျဖင့္ တုိင္ပင္ ျပီးမွ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလွ်င္ပိုမို သင့္ေလွ်ာ္၍ မိမိ တုိ ့သံုးလိုေသာ Wattage ေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ အာမခံ ခ်က္ ရွိရွိအသံုးျပဳ နုိင္ မည္ဟု အၾကံျပဳ ခ်င္ပါတယ္။ ဘာလုိ့လဲ ဆိုရင္ ဆိုလာစြမ္းအင္ ဟာ ေနေရာင္ျခည္ ရဲ ့ စြမ္းအင္ကို ကြ်န္ေတာ္တို ့က လိုအပ္ တဲ ့ပစည္း ေတြ ကို Setup လုပ္ျပီး မိမ္ိတို ့ၾကိုက္နွစ္သက္သေလာက္ထုတ္ယူအသံုးျပဳ ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တခါ တရံ မွာ location ေပၚမူတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သင့္ေသာ တြက္ခ်က္မွူ ရာသီဥတုေပၚတြင္တည္မွီ ေသာေၾကာင့္ အေတြ ့အၾကံု ရွိိေသာ အင္ဂ်င္နီယာ နီးစပ္ရာ Research လုပ္ထားေသာ ကုမဏီ မ်ားျဖင့္သာဆက္သြယ္တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ပုိမိုသင့္ေလွ်ာ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္တုိင္ စမ္းသပ္အသုံးျပဳမည္ဆိုလွ်င္လည္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္တုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။ ယခုအခါတြင္ တ ကမ႓ာ လံုး ၌ ဆိုလာစြမ္းအင္ ကို နုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္း မ်ားခ် မွတ္ျပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မေဝးေသာကာလ တြင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ ့ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ျမန္မာ နုိင္ငံတြင္လည္း ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ ကို ေက်းလက္ေဒသမီးလင္း ေရး စီမံကိန္းမ်ား က အစ နုိင္ငံေတာ္ projects မ်ားအထိပါေရ ရွည္ သံုးဆြဲ နုိင္ရန္ စိတ္္ဝင္စားလွ်က္ရွိပါတယ္။ သို့ပါ၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ASIA SOLAR CO.,LTD အေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ မည္သည့္အရပ္ေဒသမဆို အသံုးျပဳလိုေသာ Load ေပၚမူတည္၍ servery ဆင္းျခင္း၊ တုိင္းတာတြက္ခ်က္ေပး ျခင္းမ်ားကို တေျပးညီေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္၇ွိိပါတယ္။လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ ဖံုး 01 8551124 နွင့္ hp 09 49272418 သို ့အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

ဖိုရမ္ခ်စ္သူမ်ား ပညာဗဟုသုတ တုိးပြားနုိ္င္ပါေစ။

konge
12-05-2011, 05:56 PM
သို့ပါ၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ASIA SOLAR CO.,LTD အေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ မည္သည့္အရပ္ေဒသမဆို အသံုးျပဳလိုေသာ Load ေပၚမူတည္၍ servery ဆင္းျခင္း၊ တုိင္းတာတြက္ခ်က္ေပး ျခင္းမ်ားကို တေျပးညီေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္၇ွိိပါတယ္။လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ ဖံုး 01 8551124 နွင့္ hp 09 49272418 သို ့အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

ဖိုရမ္ခ်စ္သူမ်ား ပညာဗဟုသုတ တုိးပြားနုိ္င္ပါေစ။

Watt 2000 ေလာက္ ေန႔ေရာညပါ သံုးႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ လိုအပ္မယ့္ Setup တန္ဖိုးက ဘယ္ေလာက္ေလာက္ ရွိသြားမလဲခင္ဗ်..။ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းမွာသံုးခ်င္တာပါခင္ဗ်။

ေအ၇ာ
12-06-2011, 06:24 PM
ဆိုလာစြမ္းအင္ကို တကယ္ အသံုးျပဳ မည္ဆိုလွ်င္ အသံုး မျပဳ မီ တက္သိနားလည္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား ျဖင့္ တုိင္ပင္ ျပီးမွ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလွ်င္ပိုမို သင့္ေလွ်ာ္၍ မိမိ တုိ ့သံုးလိုေသာ Wattage ေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ အာမခံ ခ်က္ ရွိရွိအသံုးျပဳ နုိင္ မည္ဟု အၾကံျပဳ ခ်င္ပါတယ္။

ဆိုလာစြမ္းအင္ကို အပူစြမ္းအင္အျဖစ္ရယူအသံုးခ်ျခင္းနဲ႕ ဒီစီ လွ်ပ္စစ္ပင္ရင္းတစ္ခု အျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္း စတဲ့ နည္းလမ္းကဲြေတြ ရွိတယ္လို႕ ေအ၇ာတို႕MEF ေမာင္ႏွမေတြ သိနားလည္ထားပါတယ္။
ASIA SOLAR အေနနဲ႕ ေနေရာင္ျခည္မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရယူအသံုးျပဳျခင္းစနစ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕ကို ေရာင္းခ်လိုတယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္။
အရင္ကအေနအထားမွာေတာ့ အေရာင္းတာ၀န္ခံအခ်ဳိ႕ဟာ နည္းပညာ ဘဲြ႕ ဒီဂရီ ရရွိၿပီးသူျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပင္ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳလိုသူ သိခ်င္သေလာက္ ဂဃနဏ မေျဖၾကားႏိုင္ၾကတာေတြ႕ရဖူးပါတယ္။
ဒီလိုျဖင့္ တတ္သိနားလည္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္တိုင္ပင္ ဆိုတဲ့အခ်က္က အလြန္အေရးပါေနလို႕လားဟု ေမးစရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသံုးခ်လိုသူ အမ်ားစုအတြက္ေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္ဘာညာ ဆိုတာေတြ မလိုအပ္ဖူးလို႕ ေအ၇ာျမင္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ဒီလို သံုးသပ္တာလဲ၊ သိခ်င္တာေတြက ဘာလဲ ဆိုတဲ့ အျမင္ကို ဆက္ေရးပါမယ္ရွင္။

ေအ၇ာေမ

ေအ၇ာ
12-06-2011, 08:28 PM
ဘာလုိ့လဲ ဆိုရင္ ဆိုလာစြမ္းအင္ ဟာ ေနေရာင္ျခည္ ရဲ ့ စြမ္းအင္ကို ကြ်န္ေတာ္တို ့က လိုအပ္ တဲ ့ပစည္း ေတြ ကို Setup လုပ္ျပီး မိမ္ိတို ့ၾကိုက္နွစ္သက္သေလာက္ထုတ္ယူအသံုးျပဳ ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တခါ တရံ မွာ location ေပၚမူတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သင့္ေသာ တြက္ခ်က္မွူ ရာသီဥတုေပၚတြင္တည္မွီ ေသာေၾကာင့္ အေတြ ့အၾကံု ရွိိေသာ အင္ဂ်င္နီယာ နီးစပ္ရာ Research လုပ္ထားေသာ ကုမဏီ မ်ားျဖင့္သာဆက္သြယ္တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ပုိမိုသင့္ေလွ်ာ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္တုိင္ စမ္းသပ္အသုံးျပဳမည္ဆိုလွ်င္လည္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္တုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။
ဖိုရမ္ခ်စ္သူမ်ား ပညာဗဟုသုတ တုိးပြားနုိ္င္ပါေစ။

ဆိုလာျပားအသံုးျပဳၿပီး အလင္းစြမ္းအင္မွ ဒီစီ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိစိတ္၀င္စားသူမ်ား ရွိၾကပါတယ္။
ေနရာေဒသ မတူလွ်င္ တေန႕တာ အလင္းေရာင္ရရွိမႈ ကြာျခားႏိုင္တာေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္ကြာျခားမွာ သိနားလည္ႏိုင္ၾကပါတယ္။
ဆိုလာျပားကို ေနရာခ်ထားပံု မတူလွ်င္ေတာင္ အလင္းရရွိမႈ ကြာျခားႏိုင္တာေၾကာင့္ ပံုေသတည္ၿငိမ္စြာ တပ္ဆင္ထားသလား၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပိုေကာင္းေအာင္ တည္ေနပံုေျပာင္းေရႊ႕ေပးႏိုင္သလား စတဲ့အခ်က္ ဆိုလာျပားမ်က္ႏွာျပင္မွာ အလင္းေကာင္းစြာ ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္မႈကို ေႏွာက္ယွက္ဟန္႕တားတဲ့ ဖုန္မႈန္ကပ္ၿငိမႈ၊ ၀န္းက်င္အေဆာက္အဦးမ်ားရဲ႕ အရိပ္ထိုးမႈေတြ သက္ေရာက္မႈရွိမွာကိုလည္း သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကပါတယ္။
တေနရာမွ တစ္ခုတည္းေသာ ဆိုလာျပားအတြက္ပင္ ေႏြမိုးေဆာင္း ရာသီဥတု ကြာျခားလွ်င္ ကြာသလို အလင္းစြမ္းအင္ရယူႏိုင္မႈကြာျခားတာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူစုေဆာင္းႏိုင္မႈကြာမွာေတြကို အေျခခံေလာက္နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေနရာေဒသ စသည္တို႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ သုေတသနျပဳလုပ္ထားခ်က္ေတြကို အသံုးမ၀င္ဘူးလို႕ မဆိုလိုေပမယ့္ စြမ္းအင္အနည္းငယ္ေလာက္ပဲ ရယူ အသံုးျပဳလိုသူေတြအတြက္ အေရးမပါလွတာေတာ့ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၀ယ္ယူစမ္းသပ္အသံုးျပဳလိုသူမ်ား စိတ္ပါ၀င္စားသိရွိလိုတာက ေငြအရင္းအႏွီးမည္မွ်သံုးစြဲႏိုင္လွ်င္ မည္သည့္ လွ်ပ္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတို႕ကို မည္မွ်ၾကာၾကာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဆက္တိုက္ သံုးစဲြႏိုင္မွာလဲ ဆိုတာမ်ဳိး အနီးစပ္ဆံုး ခန္႕မွန္းေပးတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈ ရလဒ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ရမႈ ကြာျခားလဲြမွားေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိႏိုင္တာ သေဘာေပါက္သိျမင္သူမ်ားက တိက်တဲ့ တြက္ခ်က္အႀကံေပးမႈကို မေတာင္းဆိုသလို အာမခံခ်က္ စတာေတြအေပၚလဲ ယံုၾကည္အားထားမွာလည္း မဟုတ္ဘူးလို႕ျမင္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေအ၇ာ အေရးႀကီးတယ္လို႕ ျမင္တဲ့အခ်က္က တျဖည္းျဖည္းျခင္း စုေဆာင္းရလာေနမည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို သိုေလွာင္တဲ့အပိုင္းႏွင့္ မည္သည့္စြမ္းအင္စနစ္ အမ်ဳိးအစားအသြင္ျဖင့္ ျပန္လည္အသံုးခ်မွာလဲ ဆိုတဲ့အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆိုလာျပားမွ စုေဆာင္းေပးတဲ့ ဒီစီလွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို ဘက္ထရီမ်ားမွာ သိုေလွာင္ၾကရမွာ သံုးစဲြမည့္ ဗို႕အားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လွ်ပ္စီး ပမာဏအေပၚ မူတည္ၿပီး ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ ျပဳျပင္စားရိတ္ အလြန္ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။
သိုေလွာင္ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္အမ်ဳိးအစားမွ မိမိအသံုးျပဳလိုသည့္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီေသာ စနစ္ကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲ ထုတ္ယူရန္မွာလည္း ေစ်ႏႈန္းကြာျခားခ်က္မွာ တြက္ခ်က္ခန္႕မွန္းရန္မလြယ္ကူေသာ အခ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ
ေအစီ၂၃၀ဗို႕အားစနစ္သံုး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား စုစုေပါင္း ၆၀၀ ၀ပ္အထိ တစ္ည ၃နာရီဆက္တိုက္ သံုးစဲြလိုသူတစ္ဦးထက္
ေအစီ၂၃၀ဗို႕အားစနစ္သံုး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား စုစုေပါင္း ၁၈၀၀ ၀ပ္အထိ တစ္ည ၃နာရီဆက္တိုက္ သံုးစဲြလိုသူတစ္ဦးက ရင္းႏွီးမတည္ရေသာေငြ ၃ဆ တိတိ ကုန္က်မည္ဟု မေျပာႏိုင္သလို ပိုသက္သာမည္ဟုလည္းမဆိုႏိုင္ယံုမွ်မက အကုန္အက် ပိုမ်ားေနျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ေယဘူယအားျဖင့္ ဤအဆိုသည္ ယံုၾကည္ရန္ခက္ခဲမည္မွန္ေသာ္လည္း အသံုးျပဳမည့္ ၀န္တို႕ကို သီးျခားခဲြၿပီးသံုးစဲြရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနစသည္တို႕အတြက္ မွန္ေနပါသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ မွန္းေမွ်ာ္မထားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာတို႕ေၾကာင့္ ဓါတ္အားတစ္ယူနစ္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္က်မည့္မတည္ရင္းႏွီးေငြ၊ ပံုမွန္သံုးစဲြသြားႏိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိန္းလဲလွယ္စရိတ္ စသည္တို႕တြက္ယူတည္ျပဳရန္ခက္ခဲေၾကာင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ခက္ခဲသည္ကို သိရွိလက္ခံပါက အသံုးခ်ပံု ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္၊ စြမ္းအင္ ဘယ္ေလာက္မွ ဘယ္ေလာက္အထိ ဟု အတန္းအစားမ်ားခဲြျခားၿပီး
၁) ရင္းႏွီးရမည့္ ဆိုလာျပားဖိုး ခန္႕မွန္းကုန္က်ေငြ၊
၂) သိုေလွာင္မႈအတြက္ ဘက္ထရီအိုးဖိုးခန္႕မွန္းကုန္က်ေငြ
၃) ထိန္းညိွအားသြင္းရန္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ေျပာင္းလဲသံုးစဲြႏိုင္ရန္ အထိန္းကိရိယာတို႕အတြက္ကုန္က်မည့္ေငြ
၄) တပ္ဆင္ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခန္႕မွန္းကုန္က်မည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္
စသည္တို႕ မွန္းဆ တင္ျပေပးႏိုင္လွ်င္ စိတ္ပါ၀င္စားသူတို႕အတြက္ အက်ဳိးရွိႏိုင္ပါသည္။

ေအ၇ာေမ

ေအ၇ာ
12-06-2011, 10:26 PM
Watt 2000 ေလာက္ ေန႔ေရာညပါ သံုးႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ လိုအပ္မယ့္ Setup တန္ဖိုးက ဘယ္ေလာက္ေလာက္ ရွိသြားမလဲခင္ဗ်..။ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းမွာသံုးခ်င္တာပါခင္ဗ်။

ကိုငယ္ေရ
၀ပ္၂၀၀၀ ေလာက္ ေန႕ေရာညပါသံုးႏိုင္ဖို႕ ဆိုတာ ျမန္မာျပည္အတိုင္းအတာနဲ႕ ဓါတ္အားအေတာ္သံုးတယ္လို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
ဓါတ္အားစနစ္က မီးအားမက်ပဲ ၂၄၀ ဗို႕အၿမဲရွိတယ္ထားပါဦး ၀ပ္၂၀၀၀ ရဖို႕ ၈ အမ္ပီယာေက်ာ္ လိုအပ္ပါတယ္။
ေအ၇ာၾကားဖူးတာေတာ့ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုပ္ငန္းက ေနအိမ္မ်ားကို ဧကသြင္ စနစ္ Single Phase ႏွင့္ျဖန္႕ခ်ိတာမ်ားပါတယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ ပါ၀ါဖက္တာ ကို ၀.၈ ေလာက္ထားတြက္လွ်င္ ၀ပ္၂၀၀၀ ရဖို႕ ဗို႕ x အမ္ပီယာ က ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွာေၾကာင့္ လွ်ပ္စီး ၁၀ အမ္ပီယာေက်ာ္ သံုးရမွာပါ။
ေနာက္တခါ အိမ္သံုးမီတာေဘာက္စ္ေတြ ကီလို၀ပ္အာ၀ါေတြ ကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့လည္း အခိုက္အတန္႕ဆိုလွ်င္ ၁၀ မွ ၁၅ အမ္ပီယာေလာက္ထိပဲ သံုးစဲြသင့္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာၾကာ တဆက္တည္းသံုးလွ်င္ ၅ အမ္ပီယာအထိအျမင့္ဆံုးထားသံုးေစဖို႕ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ၾကားဖူးတာပါ။
ဒီေတာ့ ကိုငယ္သံုးစဲြခ်င္တဲ့ပမာဏက အေျမာက္အမ်ားထုတ္ယူေလ့ရွိေသာနည္းစဥ္မ်ားသံုးစဲြထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းမွ မီတာရွိေသာ ေနအိမ္တစ္လံုးကို ေပးေလ့ရွိတဲ့ဓါတ္အားသံုးစဲြႏိုင္စြမ္းထက္ေတာင္ေက်ာ္ေနပါတယ္။

ေစ်းကြက္မွာ ေအ၇ာျမင္ဖူးတဲက ဆိုလာျပားေတြက ေထာင့္မွန္စတုဂံပံု ရွည္ေမ်ာေမ်ာရယ္၊ စတုရန္းပံု အျပားေတြရယ္ျဖစ္ၿပီး ၁၅ ၀ပ္ ၂၅၀ပ္ ၇၅၀ပ္ ၁၀၀ ၀ပ္ စတာေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၅၀ ၀ပ္အျပားေတာင္ မရွိဘူးဆို ၂ေပ x ၂ေပ ေလာက္အရြယ္ရွိပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူနဲ႕ နည္းပညာေတြကြာလို႕ အရြယ္ကြာမယ္ဆိုလည္း အရမ္းႀကီးမကြာေလာက္ဘူးထင္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ အလင္းေရာင္ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ရရွိေနခ်ိန္ေလးမွာ ၀ပ္၂၀၀၀ (ဒီစီပါ၀ါႏွင့္သာတြက္ပါသည္) အတိအက်ထြက္ေနဖို႕ဆိုလွ်င္ေတာင္ လိုအပ္မည့္ ဆိုလာျပား ဧရိယာက မနည္းလွပါဘူးေနာ္။ (အတိအက်ကို ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ အတည္ျပဳရန္လိုပါမယ္)
ကိုငယ္က အဲဒီလို ရတဲ့ ဒီစီလွ်ပ္စစ္ ၂၀၀၀ ၀ပ္ကို ေအစီ ၂၄၀ ဗို႕အားစနစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသံုးစဲြလိုမယ္ထင္ပါတယ္။
အဲဒီအခါမ်ဳိးမွာ ဒီစီ ၁၀၀ ဗို႕ သို႕မဟုတ္ ၂၀၀ ဗို႕ အေနအထားမွ ေအစီ ၂၄၀ ေျပာင္းတာမ်ဳိးဆိုလွ်င္ စြမ္းအင္ဆံုးရံႈးမႈ Losses နဲႏိုင္ေသာ္လည္း ဒီစီ ၂၄ဗို႕မွ ေအစီ ၂၄၀ဗို႕ ရလိုတာမ်ဳိးျဖစ္လွ်င္ စြမ္းအင္ဆံုးရံႈးမႈ အေတာ္ကို မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိသံုးစဲြလိုတဲ့ ေအစီစနစ္မွာ ၂၀၀၀ ၀ပ္အထိသံုးခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ စြမ္းအင္ဆံုးရံႈးမႈကို ကာမိေအာင္ ဆိုလာျပားပိုတပ္ဆင္ရမွာျဖစ္သလို ဗက္ထရီေတြလည္း အမ်ားႀကီး၀ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အခု ေဆြးေႏြးတင္ျပတာက အလင္းေရာင္ စိတ္ႀကိဳက္ရေနခ်ိန္မွာ ၂၀၀၀ ၀ပ္ထုတ္သံုးႏိုင္ဖို႕ပဲ ရွိေသးတာဆိုေတာ့ အလင္းေရာင္ လံုး၀သံုးမရတဲ့ ညဖက္အခ်ိန္ေတြ၊ အလင္းေရာင္ ေလ်ာ့နည္းေနခ်ိန္ေတြမွာ သံုးႏိုင္ဖို႕ အားသြင္းသိုေလွာင္ေပးရမည့္ကိစၥအတြက္ အထက္မွာေျပာတဲ့ ဆိုလာျပားဆီက ရယူဖို႕ ဘယ္ျဖစ္ႏိုင္မွာလဲေနာ္၊ သူ႕ထက္ဧရိယာစုစုေပါင္းတစ္ဆေက်ာ္ ႀကီးမားတဲ့အေနအထားလိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္ထရီလိုအပ္ခ်က္လည္း ၂ဆအထိမဟုတ္ေပမယ့္ တိုးဖို႕လိုဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရွိပါေသးတယ္။ အခုေဆြးေႏြးတာမွာ ေမာ္တာေမာင္းတဲ့အေနမ်ဳိး ရုတ္တရက္ ရပ္ေနရာက စတင္ႏိႈးရလို႕ ၀န္ပိုဆဲြတာမ်ဳိးကို ခံႏိုင္ေအာင္ ပိုပိုသာသာ တြက္ခ်က္ေပးထားတာမဟုတ္လို႕ ပံုမွန္ျမင္ေတြ႕ေနက် လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၂၀၀၀၀ပ္ သံုးစဲြေနတာလို စိတ္တိုင္းက် သြားသံုးခ်င္လို႕မရေသးပါဘူးရွင္၊ အစစ အရာရာ ငဲ့ညွာဆင္ျခင္ သံုးရမွာေတြရွိေနပါေသးတယ္။
ကုန္က်မည့္ ေငြကို မွန္းဆတင္ျပေပးႏိုင္သူမ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါလိမ့္မယ္ရွင္။

ေအ၇ာက ေနေရာင္ျခည္ဆိုလာျပား မေကာင္းဘူး မသံုးသင့္ဘူးလို႕ေျပာတာ ဟုတ္ဘူးေနာ္။
အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ သဘာ၀ေတြကို မွန္းဆမိသေလာက္ ေဆြးေႏြးၾကည့္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေအ၇ာေမ

tunaungkyaw
12-06-2011, 10:32 PM
အရင္ကအေနအထားမွာေတာ့ အေရာင္းတာ၀န္ခံအခ်ဳိ႕ဟာ နည္းပညာ ဘဲြ႕ ဒီဂရီ ရရွိၿပီးသူျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပင္ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳလိုသူ သိခ်င္သေလာက္ ဂဃနဏ မေျဖၾကားႏိုင္ၾကတာေတြ႕ရဖူးပါတယ္။
ေအ၇ာေမ
ေခါင္းစဥ္နဲ႕ မဆိုင္ေပမဲ႕ သတိရလို႕ေရးလိုက္တာပါဗ်ာ။
ဒီစာေႀကာင္းေလးကိုဖတ္ရေတာ႕ က်ေနာ္ လြန္ခဲ႕တဲ႕ 10 ႏွစ္ေလာက္က မႏၱေလး ဆင္ျဖဴကန္ကြင္းမွာ က်င္းပတဲ႕ စက္မႈလက္မႈျပပြဲမွာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ႕တာေလးကို ျပန္ေျပာင္းသတိရမိတယ္။
က်ေနာ္ GTI ေက်ာင္းသားဘ၀ပဲရွိပါေသးတယ္။ ျမန္မာ႕ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘိလပ္ေျမေတြေပၚကာစေပါ႕။ အဲဒီကုမၸဏီကလည္း လာၿပီးေတာ႕ ျပခန္းဖြင္႕ပါတယ္။ ဘိလပ္ေျမ အေရာင္းျမွင္႕တင္ေရးလုပ္တာေပါ႕။
က်ေနာ္သြားႀကည္႕ေတာ႕ ဘာေတြ ဘယ္လိုေကာင္းေႀကာင္း ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ ရွင္းျပပါတယ္။ က်ေနာ္ကလည္း ေက်ာင္းသားဆုိေတာ႕ ကိုယ္သိခ်င္တာေလးေမးလိုက္မိပါတယ္။
" အကိုတို႕ဘိလပ္ေျမကိုသံုးၿပီးေတာ႕ ၁:၂:၄ အခ်ိဳးနဲ႕ ဘိလပ္ေျမ ေဖ်ာ္ခဲ႕မယ္ဆိုရင္ ကြန္ကရစ္ရဲ႕ ခံႏိုင္အား ဘယ္ေလာက္ရပါသလဲ" လို႕ေမးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီက်မွပဲ အိ၊ အဲ၊ အင္း အဲဒါေတာ႕ ဆိုတဲ႕အသံေတြႀကားရပါေတာ႕တယ္။ ဘာစမ္းသပ္မႈမွ မရွိပဲ အေရာင္းျမွင္႕တင္ေရးကို အရင္လုပ္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ Sale promoter ကပဲ ဘိလပ္ေျမအေႀကာင္းကို မသိပဲ ၀င္လုပ္ေနတာလားေတာ႕မသိပါဘူး။

konge
12-06-2011, 10:58 PM
ကၽြန္ေတာ္က Off-Grid သံုးဖို႔အတြက္ စဥ္းစားေနလို႔ပါ။ ေက်းဇူးဗ်ာ ေျပာျပေပးတာ။ US websites တစ္ခ်ိဳ႕ၾကည့္ၾကည့္တာေတာ့ US$20000 ေက်ာ္ေလာက္က်တယ္ေျပာတယ္။ ဘက္ထရီက ၆လတစ္ၾကိမ္ Maintenance လုပ္ရၿပီးေတာ့ ၁၀ႏွစ္ခံတယ္ေျပာပါတယ္။ 2000 watts စြန္စြန္းေလးပါပဲ သူနမူနာျပထားတဲ့အိမ္က။

thantech
12-07-2011, 04:55 PM
ကိုငယ္ေရ

ေအရာဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးတာလဲ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဘာလို့လဲဆုိရင္ ဆိုလာဟာ မသံုးဆြဲမီ solar knowledge ကုိ အရင္သိဖို ့လိုအပ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္လည္းကြ်န္ေတာ္တို့ကိုယ္တုိင္နယ္အရပ္ရပ္ကုိသြားျပီးေငြ ကုန္ေၾကးက် ခံကာ အေရာင္းျပ ပြဲေလးေတြ Road Show ေလးေတြကို အခြင့္သာရင္ သာသလို တစ္လ တစ္ၾကိမ္ေလာက္ ျပဖို ့သြားခဲ ့ၾက ပါတယ္။ ဘာလုိ ့အဲလိုလုပ္ရသလဲဆို၇င္ ဆိုလာစြမ္းအင္ စနစ္ဟာ ေနေရာင္ျခည္ မွ အလကား ရတယ္ ဆိုေပမယ့္ သူ နဲ ့ဆက္စပ္ပစည္းေတြက အေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ ေစ်းၾကီးတယ္ လုိ ့ယူ ဆ လုိ ့ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တုိ ့ကု မဏီ အေန နဲ ့ ဆိုလာပစည္းေတြ ကိုမိတ္ဆက္တာ မွန္ေပမယ္ ့ေရာင္းခ် ရ ၇င္ျပီးေရာ စနစ္ကုိေတာ့ မသံုးပါဘူး ဆုိလာဟာတပ္ဆင္ျပီး၇င္ေတာ့ အမွန္တကယ္ အက်ိဳး ရွိမွန္းသိပါတယ္သို ့ေသာ္ဘယ္လိို အက်ိဳး ၇ွိတယ္ ဆိုတာ ကို စကားအျဖစ္ေျပာ ျပ တာ ထက္စာရင္ လက္ေတြ ့ျပသ တာဟာ ဆုိလာအတြက္ ေရ ၇ွည္ မွာကုမဏီ ဘက္က ၾကည့္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါ မွ မဟုတ္ အသံုးျပဳ သူ End user ဘက္ကၾကည့္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သိနုိုင္ေအာင္လုိ ့တမင္ ျပသေရာင္းခ် တာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလာဟာ market ထဲမွာ ေတြ ့ေနၾက ဆိုလာဆဲလ္ေတြ တစ္ခု နဲ ့တစ္ခု တူညီ တယ္ လုိ ့ထင္ရေပမယ့္ တကယ့္ brand နဲ ့ေတာ့အျမဲတမ္းကြာ ျခားပါတယ္ ဘာလို့ ကြာျခား၇သလဲဆို၇င္ Technology ပါပဲ ဘယ္နိုင္ငံမွာပဲ Assembly လုပ္လုပ္ Technology ေကာင္းရင္ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းထြက္ပါတယ္၊ အဲဒီ လို အေရ အေသြး အျပည့္ အဝ ၇ွိတဲ ့ဆုိလာပင္နယ္ ေတြကို သံုး မွ အမွန္တကယ္ specification အတိုင္းအသံုးျပဳလုိ ့ရပါတယ္။းဒါက ေတာ့ ဆုိလာ ဆဲလ္ ေတြ နဲ ့ပတ္သတ္လုိ ့သံုူုးဆြဲသူ ေတြ အေနနဲ ့သိသင့္တာေလးေတြ ကိုတင္ျပ တာပါ၊ ေနာက္တခ်က္က ေတာ့ controller ပါ ဆိုလာဆဲလ္ ေကာင္းတုိင္းလည္း အသံုးတည့္မယ္လုိ ့အေသအခ်ာ ေျပာလုိ့္မ၇ ပါဘူး သူနဲ ့သံုး တဲ ့အခါ မွာ မရွိမျဖစ္လုိ အပ္တာက ေတာ့ controller ပါ၊ controller မွာလဲ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးပါပဲ MPPT,PWM ဆုိျပီးရွိပါတယ္။ သူ့့ရဲ့အလုပ္လုပ္ပံု က Ampere ကို control လုပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ တခ်ိဳ ့controller brand ေကာင္းေကာင္းေတြ က ဆိုလာပင္နယ္ က ထြက္တဲ့ Ampere ကို ညေနပိုင္း ေနေရာင္ျခည္ က် သြားခ်ိန္မွာ ျမင့္ျပီးေတာ့ battery ကုိ charge လုပ္ပါတယ္၊ ေနာက္ တစ္ခု က batteryပါ သူကေတာ့ storage ပိုင္းျဖစ္တဲ ့အတြက္ အမ်ိုးအစားေကာင္းေကာင္းသံုးျခင္းျဖင့္ ေရ ၇ွည္ ကုန္က်စရိတ္ကုိသက္သာေစပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမွူ အပိုင္းအေန ဲ ့ဆုိလာစြမ္းအင္ကိုသံုးဆြဲ ရာမွာ ဘတ္ထရီက ပထမဆံုး အပ္ိုင္းမွာ ပါပါတယ္၊ ၄ နွစ္သက္တမ္းေလာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ ဘတ္ထရီ ကိုပဲ ပထမဆံုးျပုျပင္လဲလွယ္ ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အဲစကားလံုးေတြ ေတာင္ရည္သြားတဲ ့အတြက္ လုိရင္းကို မေရာက္ဖူးျဖစ္ေနပါတယ္၊ ကိုငယ္ေျပာသလို ဝပ္၂၀၀၀ ေလာက္ကို ၂၄ နာရီ ေလာက္သံုးမည္ ဆုိလွ်င္ ပထမဆံုး သိခ်င္ တာက ဘယ္လိုမ်ိုးအမ်ိဳးအစားေတြ အတြက္ Load ကိုသံုးခ်င္တာလဲ အရင္သိခ်င္ပါတယ္ ၊အေကာင္းဆံုး အၾကံဥာဏ္ေပး ခ်င္ လုိ ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ တို ့က servery လုပ္ေပးတယ္ ဆုိ တာ customer ကုိသက္သာေစခ်င္လုိ့ပါ၊ဆက္ပါအံုးမည္၊

konge
12-07-2011, 09:44 PM
သာမာန္ အိမ္တစ္လံုး အသံုးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ စဥ္းစားေနတာက Power Grid ကေနမယူေတာ့ပဲ Off-Grid လုပ္မလို႔ပါ။ ေနရာက လမ္းမနဲ႔ နည္းနည္းေ၀းၿပီး ရြာလိုမ်ိဳး ေနရာေလးမလို႔ပါ။ စဥ္းစားရံုပဲရွိပါေသးတယ္။ Proposal Setup ေလးတစ္ခုေလာက္ ခ်ျပႏိုင္ရင္ေတာ့ Forum မွာ၀င္ဖတ္တဲ့သူေတြလည္း ဗဟုသုတရေအာင္ဆိုၿပီး ေမးၾကည့္တာပါ။ Lighting အေနနဲ႔ 400w ေလာက္ Max: ေပါ့ေလ။ အျမဲေတာ့ အကုန္ဖြင့္မထားဘူးေပါ့။ TV တစ္လံုး LCD 32" ေလာက္သံုးၿပီး 90w ၀န္းက်င္ရွိမွာေပါ့။ တစ္ျခားသူနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္း အားလံုး 200w ေလာက္ေပါ့။ Laptop ကြန္ပ်ဴတာ + printer စသည္ 100w ေရခဲေသတၱာ 400w Microwave Oven 1200w (အျမဲေတာ့မသံုးဘူးေပါ့) အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ 500w. Vacuum Cleaner 500w. Water Pump 150w စုစုေပါင္း 2340w ေလာက္ရွိပါတယ္။ Diesel Generator တစ္လံုးကေတာ့ supplementary အေနနဲ႔ထားရမွာေပါ့ 10KVA တစ္လံုးေလာက္။ နမူနာေလး စိတ္ကူးနဲ႕ဆင္ျပေပးရင္ေတာ့ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ေအ၇ာ
12-08-2011, 02:30 PM
ဘာလို့လဲဆုိရင္ ဆိုလာဟာ မသံုးဆြဲမီ solar knowledge ကုိ အရင္သိဖို ့လိုအပ္ပါတယ္ ......
ဟုတ္ကဲ့ရွင္ ေနေရာင္ျခည္မွလွ်ပ္စစ္ဓါတ္ထုတ္ယူအသံုးခ်စနစ္ကို သံုးစဲြဖို႕ စိတ္ပါ၀င္စား ေနသူေတြအနက္ ဗဟုသုတလိုအပ္သူမ်ားတာမွန္ႏိုင္ေပမယ့္ အခ်ဳိ႕မွာ အတန္အသင့္ ဗဟုသုတရွိၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းေပးတဲ့အေနအထား ၂မ်ဳိးခဲြသင့္တယ္လို႕ျမင္ပါတယ္။
ဗဟုသုတ အတန္အသင့္ရွိထားသူေတြအတြက္ စနစ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၿခံဳငံုေဆြးေႏြးမည့္အစား သီးျခားအပိုင္းငယ္ေလးေတြ ခဲြၿပီး နည္းပညာရႈေထာင့္မွ ရွင္းျပေပးတာက ပိုအက်ဳိးရွိေစမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ေအ၇ာအေနႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ဥပမာေပးရပါလွ်င္

၁) ဆိုလာျပားနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္း အခ်ဳိ႕သိလိုပါတယ္။
(ထုတ္လုပ္သူ၊ ျဖန္႕ခ်ိသူ ကြာျခားလွ်င္ အရည္အေသြး ေစ်းႏႈန္း စတဲ့ ကြာျခားမႈမ်ဳိးရွိတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကတာေၾကာင့္ ဘယ္အမ်ဳိးအစားက ပိုမို တြက္ေျခကိုက္တယ္ စတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူး အေသးစိတ္ေတြကို မသိလိုပါဘူး။)
(က) ေစ်းကြက္မွာအလြယ္ရႏိုင္တဲ့ အရြယ္မ်ား ႏွင့္ ခန္႕မွန္းတန္ဖိုး (ထိခိုက္ကဲြရွပ်က္စီးလြယ္မႈရွိ/ မရွိ အမ်ဳိးအစား ခဲြျခား၍ ခန္႕မွန္းသိလိုပါသည္)
(ခ) ထုတ္ကုန္တစ္ခု (သို႕မဟုတ္) တစ္ယူနစ္ဧရိယာမွ စြမ္းအားျပည့္ ထုတ္ေပးႏိုင္စဥ္ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ ဒီစီ လွ်ပ္စစ္ဗို႕အား ႏွင့္ လွ်ပ္စီး ပမာဏ
(မူလထုတ္လုပ္သူက ၀ပ္ ျဖင့္သာ ေဖၚျပလွ်င္လဲ သင့္ေတာ္သူက စူးစမ္းတင္ျပေပးေစလိုပါသည္။)
(ဂ) အလင္းေရာင္ရရွိမႈ ကြာျခားလွ်င္ ဆက္စပ္ေလ်ာ့နည့္လာမည့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအေျခအေန
(ဃ) အသံုးျပဳသက္တမ္း ၅ႏွစ္ၾကာၿပီးလွ်င္ ၁၀ႏွစ္ၾကာၿပီးလွ်င္ စသည္ျဖင့္ ဆက္စပ္က်ဆင္းလာမည့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအေျခအေန
စသည္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ဒီစီ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ား သိုေလွာင္ တဲ့အပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕သိလိုပါတယ္။
(က) အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ ဘက္ထရီအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ သိုေလွာင္/ထုတ္ယူႏိုင္စြမ္း အရြယ္တို႕ႏွင့္ခန္႕မွန္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား
(ခ) ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းသံုးပါက အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ခန္႕မွန္းသက္တမ္း

၃။ လွ်ပ္စီး ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႕သတ္အားသြင္းေပးႏိုင္ေသာ အားသြင္းစက္(အစိတ္အပိုင္း)တို႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား
(က) ပံုမွန္အားသြင္းဗို႕အားႏွင့္ အျမင့္ဆံုးအားသြင္းလွ်ပ္စီး။ ယင္းအပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ခန္႕မွန္းတန္ဖိုး

၄။ အင္ဗာတာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား တို႕ကိုလဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သိရွိလိုပါတယ္။
(က) ဘက္ထရီမ်ားစြမ္းအားျပည့္ေနစဥ္ ထုတ္ယူသံုးစဲြႏိုင္မည့္ ဗို႕အား၊လွ်ပ္စီး ႏွင့္ ႀကိမ္ႏႈန္း၊ ေအစီအထြက္လိႈင္း၏ပံု အေၾကာင္းတို႕
သိလိုပါသည္။
(ခ) စြမ္းအားျပည့္ ထုတ္ယူသံုးေနစဥ္ ဒီစီအ၀င္ဖက္မွ ဆဲြယူေနမည့္ လွ်ပ္စီးႏွင့္ အသံုးျပဳဗို႕အား
(ဂ) ေအစီ ဆင္ဂယ္ေဖ႕စ္ ဆိုင္းေ၀ဖ္႔ အင္ဗာတာတို႕အတြက္ အထြက္စြမ္းရည္ႏွင့္ ခန္႕မွန္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား သိလိုတာျဖစ္ပါတယ္။
(၃။ ႏွင့္ ၄။ အတြက္ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္လွ်င္လဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သီးျခားခဲြၿပီး ခန္႕မွန္းေဖၚျပတာမ်ဳိးသိလိုပါတယ္)ဒါက ေတာ့ ဆုိလာ ဆဲလ္ ေတြ နဲ ့ပတ္သတ္လုိ ့သံုူုးဆြဲသူ ေတြ အေနနဲ ့သိသင့္တာေလးေတြ ကိုတင္ျပ တာပါ၊ ေနာက္တခ်က္က ေတာ့ controller ပါ ဆိုလာဆဲလ္ ေကာင္းတုိင္းလည္း အသံုးတည့္မယ္လုိ ့အေသအခ်ာ ေျပာလုိ့္မ၇ ပါဘူး သူနဲ ့သံုး တဲ ့အခါ မွာ မရွိမျဖစ္လုိ အပ္တာက ေတာ့ controller ပါ၊ controller မွာလဲ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးပါပဲ MPPT, PWM ဆုိျပီးရွိပါတယ္။ သူ့့ရဲ့အလုပ္လုပ္ပံု က Ampere ကို control လုပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ တခ်ိဳ ့controller brand ေကာင္းေကာင္းေတြ က ဆိုလာပင္နယ္ က ထြက္တဲ့ Ampere ကို ညေနပိုင္း ေနေရာင္ျခည္ က် သြားခ်ိန္မွာ ျမင့္ျပီးေတာ့ battery ကုိ charge လုပ္ပါတယ္၊

ညေနပိုင္းေနေရာင္ျခည္က်သြားခ်ိန္မွာ ကန္႕သတ္လွ်ပ္စီးသတ္မွတ္ခ်က္ကို ျမွင့္တာလား ဘာေၾကာင့္ျမွင့္လိုတာလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကို မရွင္းပါဘူးရွင္။

အထက္မွာ ကိုငယ္တင္ျပခဲ့တဲ့ အတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ အရန္မီးစက္မွတပါး ဓါတ္အား၀ယ္ယူသံုးစဲြေထာက္ပံ့ႏိုင္မႈ မရွိတဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳမယ္ဆိုလွ်င္ ၀န္အျပည့္ တညလံုး အသံုးခံႏိုင္ဖို႕ ဘက္ထရီမ်ားအားလံုးဟာ ညေနပိုင္းမွာ ၁၀၀% အားအျပည့္ရွိေနရမွာပါ။ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႕ မြန္းလြဲခ်ိန္မွာထဲက ရာႏႈန္းအခ်ဳိ႕ျပည့္၀ေနသင့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ညေနပိုင္းေနေရာင္က်ေတာ့ ရႏိုင္သေလာက္ နည္းနည္းျဖည့္သြားရင္း အားသြင္းလွ်ပ္စီးဟာ ေလ်ာ့နည္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စီးျမင့္ယူႏိုင္ရေအာင္ စြမ္းအင္ပင္ရင္း ကို၌က က်ေနၿပီဆိုေတာ့ တကယ္တမ္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ရရွိလာတဲ့ ဒီစီအားကို မူလက အၿပိဳင္ဆက္သြယ္ရယူထားတာေတြရွိခဲ့မွသာ တန္းဆက္အေနသို႕ေျပာင္းလဲေစၿပီး အလင္းေရာင္ နည္းလာလို႕ ပံုမွန္အတိုင္းသာဆို အားသြင္းႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့တာေတြ စုေပါင္းေစကာ ျခစ္ခ်ဳတ္ရယူ ဆက္လက္ အားသြင္းေပးေနႏိုင္ေအာင္ စီမံတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။

ေနာက္ တစ္ခု က batteryပါ သူကေတာ့ storage ပိုင္းျဖစ္တဲ ့အတြက္ အမ်ိုးအစားေကာင္းေကာင္းသံုးျခင္းျဖင့္ ေရ ၇ွည္ ကုန္က်စရိတ္ကုိသက္သာေစပါတယ္။
၄ နွစ္သက္တမ္းေလာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ ဘတ္ထရီ ကိုပဲ ပထမဆံုးျပုျပင္လဲလွယ္ ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊

ဘက္ထရီ အမ်ဳိးအစားေကာင္းတာသံုးလို႕ မၾကာခဏ လဲလွယ္ရန္မလိုပါက ေရရွည္မွာ တြက္သားကိုက္ႏိုင္တာမွန္းဆမိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘက္ထရီရဲ႕သက္တမ္းဟာ အသံုးျပဳသူရဲ႕ နည္းစနစ္မွန္ကန္သလား မွားယြင္းသလား ဆိုတဲ့အေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္ တယ္လို႕လည္းဆိုၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အားသြင္းအားထုတ္ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ကြန္ထရိုလာတို႕ရဲ႕ နည္းပညာထက္ စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ကိန္းဂဏန္းေတြကိုလည္း စိတ္၀င္စားမိတာျဖစ္ပါတယ္။


အဲစကားလံုးေတြ ေတာင္ရည္သြားတဲ ့အတြက္ လုိရင္းကို မေရာက္ဖူးျဖစ္ေနပါတယ္၊ ကိုငယ္ေျပာသလို ဝပ္၂၀၀၀ ေလာက္ကို ၂၄ နာရီ ေလာက္သံုးမည္ ဆုိလွ်င္ ပထမဆံုး သိခ်င္ တာက ဘယ္လိုမ်ိုးအမ်ိဳးအစားေတြ အတြက္ Load ကိုသံုးခ်င္တာလဲ အရင္သိခ်င္ပါတယ္ ၊အေကာင္းဆံုး အၾကံဥာဏ္ေပး ခ်င္ လုိ ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ တို ့က servery လုပ္ေပးတယ္ ဆုိ တာ customer ကုိသက္သာေစခ်င္လုိ့ပါ၊

ေစတနာနဲ႕ရွင္းလင္းျပတဲ့ စကားေတြျဖစ္တာမို႕ရွည္ရွည္တိုတို အက်ဳိးရွိပါတယ္ရွင္၊ ေအ၇ာတို႕ ေသခ်ာ ဖတ္ၾကပါတယ္။
ကိုငယ္က နမူနာခန္႕မွန္းတြက္ျပေစလိုတာမွာေတာ့ မိုက္ခရိုေ၀႕ဖ္ မီးဖိုလို ၀ပ္မ်ားတာကို ရံဖန္ရံခါ သံုးမည့္သေဘာနဲ႕ ေမာ္တာပါတာဆိုလို႕ ေရခဲေသတၱာလိုမ်ဳိး ရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။
ေအ၇ာအေနႏွင့္လည္း နမူနာေပးၾကည့္ခ်င္တာက ဘယ္လို Load လို႕ အထူးတလည္မစဥ္းစားေနပဲ တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ၂၄ နာရီ အဆက္မျပတ္ ၂၀၀၀ ၀ပ္ ဆဲြယူေနမည့္ အပူေပး ကရိယာ တစ္လံုးသံုးစဲြႏိုင္ရန္အတြက္
၁) အသံုးျပဳေပးရမည္ ဆိုလာျပားတို႕၏ ၀ပ္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုး ႏွင့္ ဧရိယာ။ သက္တမ္း ၂၀ႏွစ္သံုးႏိုင္ရန္ ကုန္က်မည့္ ခန္႕မွန္းတန္ဖိုး
၂) လိုအပ္မည့္ ဘက္ထရီ အေရအတြက္ႏွင့္ အမ္ပီယာအာ၀ါ ေဖၚညႊန္းခ်က္။ သက္တမ္း၄ႏွစ္ သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္က်မည့္ခန္႕မွန္းတန္ဘိုး
၃) ကြန္ထရိုလာ၏ အ၀င္/အထြက္ စနစ္ ဗို႕အားမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ာ။ သက္တမ္း ၂၀ႏွစ္ အထက္ သံုးႏိုင္ရန္ ကုန္က်မည့္ခန္႕မွန္းတန္ဘိုးတို႕ကို သိရွိလိုပါတယ္။

ေအ၇ာေမ

ေအ၇ာ
12-08-2011, 03:34 PM
စုစုေပါင္း 2340w ေလာက္ရွိပါတယ္။ Diesel Generator တစ္လံုးကေတာ့ supplementary အေနနဲ႔ထားရမွာေပါ့ 10KVA တစ္လံုးေလာက္။ နမူနာေလး စိတ္ကူးနဲ႕ဆင္ျပေပးရင္ေတာ့ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ကိုငယ္ေရ
၁၀ေကဗီေအ ဆိုတာ စာရိုက္မွားတာမ်ားလားရွင္။
ကမၻာႀကီး စိမ္းလမ္း က်မ္းမာေအာင္ ဆိုၿပီး ေနေရာင္ျခည္မွထုတ္ရတဲ့လွ်ပ္စစ္ကို သံုးခ်င္သူေတြရွိၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေခၽြတာသံုးဖို႕ စိတ္ကူးမရွိလွ်င္ေတာ့့ ဘက္ထရီေတြထုတ္လုပ္ရတာေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးရွိေနဦးမွာပါ။ သံုးေနက်ေလာက္ကို သံုးခ်င္ၾကတာအတြက္ အျပစ္ေတာ့ မဆိုခ်င္ပါဘူးရွင္ စိတ္ထဲေပၚလာတဲ့ခံစားခ်က္ကို မွ်ေ၀ေျပာၾကည့္မိတာပါ။

ဆက္လက္ၿပီး ခံစားခ်က္အခ်ဳိ႕ ေျပာရမယ္ဆိုလွ်င္
ျမန္မာျပည္မွာ ေနေရာင္ျခည္မွလွ်ပ္စစ္ဓါတ္ထုတ္ယူအသံုးခ်မႈနဲေသးတာနဲ႕ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြ အေရာင္းရနဲတာအေပၚ မတည္ေငြရင္းရတာ မ်ားေနလို႕ေၾကာင့္သာလို႕ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကတာမ်ားပါတယ္။
အမွန္မွာေတာ့ အဲဒါ ျပည့္စံုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။

ဆိုလာစနစ္နဲ႕ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူေတြ ကိုယ္တိုင္က အသံုးျမင့္လာေစမယ့္အခ်က္ေတြကို ေကာင္းစြာမရွာေဖြႏိုင္ဘူးလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ဆိုလာျပားက လိုအပ္တဲ့အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာရေနခ်ိန္မွာ ထုတ္ေပးမည့္ ၀ပ္တန္ဖိုးနဲ႕ ေအစီ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳပစၥည္းေတြက ဆဲြယူမည့္၀ပ္တန္ဖိုး အတူတူမဟုတ္ဘူး အျပည့္ျပန္မရပဲ ဆံုးရႈံးမႈေတြရွိတယ္ ဆိုတာေလာက္ေတာင္ ရွင္းမျပႏိုင္ၾကဘူးဆိုတာေတြ႕ရတယ္။

လွ်ပ္စစ္မီးခက္ခဲတဲ့ေနရာေတြမွာ ညဖက္ အလင္းေရာင္ ေပးႏိုင္ဖို႕ ကိစၥမ်ဳိးအတြက္ ဆိုလာျပား အေသးစားေလးေတြစမ္းသပ္သံုးႏိုင္ေအာင္ ဆိုလာျပားရဲ႕ ဒီစီလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း မမွ်ေ၀တတ္ၾကဘူး။

ေအ၇ာ သေဘာက သက္သာေခ်ာင္ခ်ိစြာ ရႏိုင္သေလာက္ စမ္းထုတ္ၾကည့္ၿပီး LED မီးလံုးေလးထြန္းတာမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္သူေတြ မ်ားလာေအာင္ ကူညီေပးဖို႕ စဥ္းစားၾကတာမ်ဳိးျဖစ္ေစခ်င္တာပါ။ စီးပြါးျဖစ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားႏိုင္ဖို႕ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ စကားလံုးေတြ ေျပာေနရင္း ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကူညီႏိုင္သူတိုးပြါးေစဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

အခုေနေတာ့ ကမၻာ့အတိုင္းအတာနဲ႕ ဆိုလာျပားထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္လာသလို ေစ်းႏႈန္းေတြလဲ က်ဆင္းလာၿပီလို႕ထင္ပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္အတြက္ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္သံုးစဲြမႈရဲ႕ ရာႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရွိလွ်င္၊ (စုစုေပါင္းသံုးစဲြလိုအား မည္မွ်ရွိလွ်င္) စသည္ျဖင့္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး စက္ရံုတည္ေထာင္ဖို႕သင့္မသင့္ ခ်ိန္ဆၾကတယ္လို႕ေအ၇ာၾကားဖူးတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ စြမ္းရည္ေကာင္းတဲ့ ဆိုလာျပားေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး လက္ရွိေပါက္ေစ်းထက္ သက္သာေအာင္ေရာင္းႏိုင္မွာမ်ဳိး၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ပကပဲ အေျမာက္အမ်ားတင္သြင္းႏိုင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာလာမွာမ်ဳိး စတာေတြကို ယခု ဆိုလာစနစ္နဲ႕ ဆက္စပ္ပစၥည္းေရာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကလူေတြအားလံုးက ၀မ္းပမ္းတသာ ႀကိဳဆိုလိုလားၾကမွာလား သိခ်င္မိတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေအ၇ာေမ

konge
12-08-2011, 06:22 PM
10KVA ကမီးစက္ကိုေျပာတာပါခင္ဗ်။

ေအ၇ာ
12-08-2011, 09:51 PM
စုစုေပါင္း 2340w ေလာက္ရွိပါတယ္။ Diesel Generator တစ္လံုးကေတာ့ supplementary အေနနဲ႔ထားရမွာေပါ့ 10KVA တစ္လံုးေလာက္။ နမူနာေလး စိတ္ကူးနဲ႕ဆင္ျပေပးရင္ေတာ့ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

10KVA ကမီးစက္ကိုေျပာတာပါခင္ဗ်။
ဟိ။ ဟုတ္ေပသား ပုဒ္မ ခ်ၿပီးျခားထားတာမျမင္ပဲ ေအ၇ာစာဖတ္တာ လဲြသြားတယ္။
လဲြမွာေပါ့ ....." ေပါ့ "ဆိုတာႀကီးနဲ႕၀ါက်ဆံုးထားၿပီးမွ 10KVA တစ္လံုးေလာက္ လို႕စကားစုေလးပဲ ျပန္ေရးတာဆိုေတာ့ ေနာက္ကစာေတြနဲ႕ တစ္ဆက္ထဲဖတ္ခ်လိုက္တာေလ။
ေရးတာက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပုဒ္မ ပါလ်က္နဲ႕ မွားဖတ္တာကေတာ့ ေအ၇ာမွားတာပါ။

ေအ၇ာေမ