PDA

View Full Version : Opto electronic (or) Photo electronic devices (အလင္းဆုိင္ရာအီလက္ထေရာနစ္ပစည္းမ်ား)sawkyiiphyu
03-28-2013, 07:17 PM
Opto electronic devices or Photo electronic devices (အလင္းဆုိင္ရာအီလက္ထေရာနစ္ပစည္းမ်ား)...ဒီအလင္းဆုိင္ရာအီလက္ထေရာနစ္ကုိ Optoelectronic လုိေခၚသလုိ Photoelectronic ဟုလည္းေခၚဆုိႏုိင္ပါတယ္......က်ေနာ္ဒီေခါင္းစဥ္ကုိ
အီလက္ထေရာနစ္သမားမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီးေရးသားလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္...ဒီေခါင္းစဥ္ကုိက်ေနာ္သင္တန္းတစ္ခုမွာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ေခါင္းစဥ္ေလးတစ္ခုလည္းျဖစ္သလုိ က်ေနာ္လည္းသူနဲ႕ပတ္သတ္တဲ့လုပ္ငန္းမွာ ေရစက္ပါခဲ့ပါတယ္....ဒါေၾကာင့္ ဒီေခါင္းစဥ္ကုိ တင္မယ္လုိဆုံးျဖတ္ၿပီး ဆင္တူေခါင္းစဥ္မ်ားရွိသလားလုိ အရင္ဆုံးဖတ္ၾကည့္ၿပီးမွ တင္သင့္တယ္လုိယူဆုိၿပီးတင္လုိက္ရျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ကနဦးေျပာလုိပါတယ္...လ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမွာေတာ့ lighting engineer ဆုိၿပီး တင္ထားတာေတြ႔ပါလတယ္....အဲဒီမွာေတာ့ မီးဆင္ျခင္းမ်ား မီးလုံးမ်ား ..candle power ...lux..illumination အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားတာေတြ႔ရပါတယ္...က်ေနာ္က ECသမားျဖစ္တဲ့အတြက္ Electronic ပုိင္းကုိ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္.......
ဒီအပုိင္းမွာလည္းကုိဇင္ေမာင္လုိခ်င္တဲ့ စစ္ဘက္သုံး optical ဆုိင္ရာမ်ားလည္း အက်ဳံး၀င္လိမ့္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္..........
opto electronic devices ကုိ ဘယ္လုိအသုံးတာလဲလုိေမးလာမွာကုိအရင္ဆုံးရွင္းလုိပါတယ္.......က်ေနာ္တုိ႔ အိမ္သုံးရုံးသုံး အီလက္ထေရာနစ္ပစည္းေတြမွာသုံးတဲ့ဆားကစ္မ်ားသည္ high voltage နဲ႕ low voltage ကုိ တြဲသုံးၾကရပါတယ္...အဲဒီမွာၾကားခံထားတဲ့ပစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ electronic switches အျဖစ္အသုံးၾကတဲ့ control rectifier ... triac ..shokey diode အစရွိေသာ electronic devices မ်ားပ်က္စီးေသာအခါမွာ high voltage သည္ low voltage control circuit အတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္လာသျဖင့္ ဆားကစ္မ်ားေလာင္က်ြမ္းမႈျဖစ္ေစပါတယ္....ထုိအတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာထုိသုိ႔ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ high voltage ႏွင့္ low voltage တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိေရွာင္ရွားၿပီး အလင္းေရာင္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းနည္းလမ္းကုိအသုံးၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္....၄င္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ားမွာမ်ားျပားလြန္းသည့္အတြက္ ဥပမာတစ္ခုသာေျပာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္............တစ္ခုသတိျပဳစရာအျဖစ္...က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္း အခ်ဳိ႔photoelectronic
devices မ်ားႏွင့္ဆားကစ္မ်ားကုိျဖဳတ္ရာတြင္ အလင္းေရာင္ရုိက္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ပ်က္စီးျခင္းမွကာကြယ္ႏုိင္ရန္ စကဴတိတ္မ်ားကုိကပ္ၿပီးမွ ျဖဳတ္တပ္ျခင္းျပဳလုပ္ရေၾကာင္းကုိသိရွိရပါတယ္....က်ေနာ္တုိ႕အလင္းပတ္သတ္ၿပီး electronic အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သုံးမ်ဳိးရရွိပါတယ္......၄င္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္-
(၁)အလင္းဗုိ႔အားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (photovoltaic effect)
(၂)အလင္းလ်ွပ္ကူးအက်ဳိးသက္ေရာင္မႈ (photo conductive effect)
(၃)အလင္းထုတ္လႊင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (photo emission effect)
အလင္းဗုိ႔အားအက်ိဳးသက္ေ၇ာက္မႈဆုိသည္မွာ သထဳတစ္ခု၏ဆုံဆက္(junction)တစ္ခုေပၚသုိ႔ အလင္းက်ေရာက္ေသာအခါ ဗုိ႕အားတစ္ခုထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္...photocells သည္ အလင္းဗုိ႕အားအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္...ဥပမာ ဆယ္လီနီယမ္အလင္းဗုိ႕အားဆဲလ္
အလင္းလွ်ပ္ကူးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆုိသည္မွာ အလင္းအင္အားအနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ၄င္းကုိျဖတ္စီးေသာလွ်ပ္စီးေၾကာင္း အနည္းအမ်ားျဖစ္ေစျခင္းကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလင္းလွ်ပ္ကူးဆဲလ္မ်ားသည္ အနည္းက်ဥ္းေသာ အလင္းေရာင္ကုိရရုံမွ်ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္...ထုိသုိ႕ sensitivity ေကာင္းေသာ အလင္းလွ်ပ္ကူးဆဲလ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳလုိပါက special cooling apparatus မ်ားအသုံးျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္....ထုိဆဲလ္မ်ားသည္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ကုိေကာင္းစြာအာရုံခံႏုိင္စြမ္းရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္စြာအသုံးျပဳေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္.....
အလင္းလြင့္ထုတ္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆုိသည္မွာသထဳမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသုိ႔ အလင္းက်ေရာက္သည့္အခါမွာ ၄င္းမ်က္ႏွာျပင္မွ အီလက္ထရြန္မ်ားထြက္လာျခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္......
အလင္းဗုိ႔အားဆဲလ္မ်ား
အလင္းဗုိ႔အားဆဲလ္မ်ားအား ေျခာက္ေသြ႔ေသာသထဳမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထာေသာေၾကာင့္ ေသးငယ္ေပါ့ပါးၿပီးအၾကမ္းခံႏုိင္ၿပီးသက္တမ္းရွည္ၾကာစြာ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္ အလင္းဗုိ႕အားဆဲလ္ေပၚသုိ႔
အလင္းက်ေရာက္လာသည့္အခါ က်ေရာက္လာသည့္အလင္းစြမ္းအင္ကုိ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သုိ႔ေျပာင္းေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္..ျပင္ပတြင္လည္း ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးsolar မ်ားကုိအလင္းဗုိ႔အားဆဲလ္အျဖစ္ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္...အလင္းဗုိ႕အားဆဲလ္အျဖစ္ယခုအခါ ဆယ္လီနီယမ္သထဳ အဓိကအသုံးျပဳေၾကာင္းေတြ႔ရွိ၇ပါသည္။ပထမဆုံးေပၚခဲ့ေသာ အလင္းဗုိ႕အားဆဲလ္မွာ ဘယ္ကြာရယ္ဆဲလ္ျဖစ္ၿပီး ထုိဆဲလ္မွာ သတဳႏွင့္လွ်ပ္လိုက္ရည္တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳထားေသာဆဲလ္အစုိအမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္။ပထမဆုံးေသာဆယ္လီနီယမ္သထဳဆဲလ္ကုိ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္မွ အဒမ္ႏွင့္ေဒးမွ စတင္တီထြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။၁၈၉၃ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား စီအီဖီလစ္မွ ထုိထက္ပုိေကာင္းေသာ ဆယ္လီနီယမ္ကုိ ထပ္မံျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။၁၉၂၀တြင္စေတာကီႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားမွ Cuprous oxide copper cells မ်ားကုိတီထြင္ခဲ့ပါသည္။၁၉၃၀ျပည့္ႏွစ္ေရာက္မွ မူလဆယ္လီနီယမ္ဆဲလ္မ်ားကုိ စနစ္တက်ျပဳျပင္ၿပီး အေကာင္းဆုံးေသာအလင္းဗုိ႔အားဆဲလ္မ်ားကုိ တီထြင္လာႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
အလင္းလွ်ပ္ကူးပစည္းမ်ား
အလင္းလွ်ပ္ကူးပစည္းမ်ားသည္ ၄င္း၏ PN ဆုံဆက္ေပၚသုိ႔ အလင္းေရာင္က်ေရာက္မွသာ လွ်ပ္စီးကူးမႈျဖစ္ေပၚၿပီးအလင္းေရာင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါက လွ်ပ္ကူးမႈကုိျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
Barrier အလႊာပါေသာ ဆယ္လီနီယမ္ဆဲလ္မ်ား....၄င္းကုိထုတ္လုပ္ပုံမွာ ပထမဦးစြာ သံ(သုိ႔)အလူမီနီယမ္ ေအာက္ခံျပားေပၚတြင္ ဆယ္လီနီယမ္ကုိအရည္ေဖာ္ၿပီးေလာင္းေပးရမည္။ အရည္ေပ်ာ္ေနေသာဆယ္လီနီယမ္မွ ပုံေဆာင္ခဲပုံစံျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ထပ္မံျပဳလုပ္ေပးပါ...ဆယ္လီနီယမ္အေပၚမွ လွ်ပ္ငုတ္ကုိဖန္တီးေပးရမည္။ ထုိသုိ႔ဖန္တီးေသာအခါ အမႈန္႔ပက္ျဖန္းနည္းကုိျဖစ္ေစ အေငြ႕ျပန္႔နည္းကုိျဖစ္ေစ အသုံးျပဳႏုိင္ေလသည္။ထုိအလြာပါးေလးကုိလုံေလာက္ေသာ အတုိင္းအတာရသည္အထိ တည္ေဆာက္ေပးလုိက္ေသာအခါ ထုိအလႊာသည္အလင္းေရာင္ေဖာက္ထြင္းႏုိင္ေသာအလႊာျဖစ္လာသည္။ လွ်ပ္ငုတ္မ်ားအျဖစ္ ေရႊ(သုိ႔)ပလက္တီနမ္ကုိ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ထုိသုိ႔ရရွိေသာဆဲလ္မ်ားကုိ အလင္းေရာင္ေဖာက္၀င္ႏုိင္ေသာခ်ိပ္(သုိ႔) ပလပ္စတစ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိအသုံးျပဳဖုံးအုပ္ႏုိင္ပါသည္။
(အေရွ႔ပုိင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဦးကုိကုိေလးစာအုပ္ကုိ ကုိးကားၿပီး အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္)
က်ေနာ္တုိ႔၏ ယေနခတ္တြင္ အလင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္အသုံးခ်ေနၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္...ေဆးကုသမႈနယ္ပယ္တြင္ ကင္ဆာအတြက္ဓါတ္ကင္ျခင္း၊ စစ္ဘက္မ်ားတြင္ ေလဆာအသုံးျပဳ အကြာအေ၀းတုိင္းတာျခင္းမ်ား၊ ညၾကည့္ကိရိယာမ်ားအတြက္အသုံးဲဲဲျပဳျခင္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္တြက္ အလင္းေရာင္အေျချပဳဆားကစ္ပတ္လမ္းမ်ား(ဥပမာအလင္းေရာင္မရွိသည့္အခါမီးစက္ႏႈိးသြားၿပီး မီးျပန္လင္းျခင္းမ်ား၊ လူမွတံခါးေရွ႔ရပ္သည့္အခါ တံခါးပြင့္သြားသည့္ဆားကစ္မ်ား)အတြက္အသုံးျပဳၾကလာသည္ကုိေတြ႔ရွိရပါသည္........အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားသည္ opto electronic devices အတြက္ နိဒါန္းပ်ဳိးေရးသားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးလုိသူမ်ားကုိလည္း ၄င္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ္ေလ့လာၿပီး ေဆြးေႏြးၾကပါလုိ႔ဖိိတ္ေခၚပါတယ္ခင္မ်ား....
ပညာရပ္ဆုိင္ရာအခ်က္မ်ားရရွိဖုိထက္ ၄င္းတုိ႔အေၾကာင္းကုိစဥ္းစားေတြးေခၚပုံအသစ္မ်ားရရွိဖုိ႔က ပုိၿပီးအေရးၾကီးပါတယ္

ေအ၇ာ
03-29-2013, 09:14 PM
opto electronic devices ကုိ ဘယ္လုိအသုံးတာလဲလုိေမးလာမွာကုိအရင္ဆုံးရွင္းလုိပါတယ္.......က်ေနာ္တုိ႔ အိမ္သုံးရုံးသုံး အီလက္ထေရာနစ္ပစည္းေတြမွာသုံးတဲ့ဆားကစ္မ်ားသည္ high voltage နဲ႕ low voltage ကုိ တြဲသုံးၾကရပါတယ္...အဲဒီမွာၾကားခံထားတဲ့ပစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ electronic switches အျဖစ္အသုံးၾကတဲ့ control rectifier ... triac ..shokey diode အစရွိေသာ electronic devices မ်ားပ်က္စီးေသာအခါမွာ high voltage သည္ low voltage control circuit အတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္လာသျဖင့္ ဆားကစ္မ်ားေလာင္က်ြမ္းမႈျဖစ္ေစပါတယ္....ထုိအတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာထုိသုိ႔ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ high voltage ႏွင့္ low voltage တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိေရွာင္ရွားၿပီး အလင္းေရာင္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းနည္းလမ္းကုိအသုံးၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္....၄င္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ားမွာမ်ားျပားလြန္းသည့္အတြက္ ဥပမာတစ္ခုသာေျပာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္

ဟုတ္တယ္ၾကည္ျဖဴေရ
ေအ၇ာလည္း ေအာ္တိုေကာ္ပလာဆိုတဲ့ ပစၥည္းေလးေတြနဲ႕အိုင္ဆိုလိတ္ျဖစ္ေအာင္သံုးတာ ေတြ႕ဖူးတယ္။
ဗို႕အားျမင့္အပိုင္းနဲ႕ ဗို႕အားနိမ္႕တဲ့အပိုင္းၾကားမွာ လွ်ပ္တားႏိုင္စြမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။
အသံုးခ်ေတာ့မယ္ဆိုလွ်င္ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ကြန္ယက္ေပၚက ရွာေဖြဆဲြယူရတာပါပဲ။
ဆရာ၀င္းထက္၀င္းရဲ႕ စာအုပ္ေတြမွာလည္း LDR နဲ႕ LED ကို ကိုယ္တိုင္ပူးတဲြကာ ျပင္ပအလင္းေရာင္မ၀င္ေအာင္ တိပ္နဲ႕ပတ္ၿပီးသံုးတဲ့ နည္းလမ္းေတြ အႀကံျပဳေဖၚျပတာေတြ႕ဖူးပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေအ၇ာေမ

sawkyiiphyu
03-31-2013, 11:25 AM
က်ေနာ္ကေတာ့ opto electronics devices ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ဆယ္တန္းစာက်က္သလုိပဲ light energy မွ electrical energy (သုိ႔) electrical energy မွ light energy သုိ႔ကူးေျပာင္းေပးတဲ့ပစည္းလုိပဲ မွတ္ယူလုိက္ပါတယ္ ဘယ္လုိပဲအမ်ားၾကီးေရးေရးေနာက္ဆုံးေတာ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ စာသားႏွစ္ခုပဲရွိပါတယ္

ေအ၇ာလည္း ေအာ္တိုေကာ္ပလာဆိုတဲ့ ပစၥည္းေလးေတြနဲ႕အိုင္ဆိုလိတ္ျဖစ္ေအာင္သံုးတာ ေတြ႕ဖူးတယ္။
ဗို႕အားျမင့္အပိုင္းနဲ႕ ဗို႕အားနိမ္႕တဲ့အပိုင္းၾကားမွာ လွ်ပ္တားႏိုင္စြမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။
မေအရာေျပာမွသတိရေတာ့တယ္...electronic devices စာအုပ္မွာေတာ့အုိင္ဆုိေလးရွင္းဗိုအားအေၾကာင္းကုိဒီလုိေရးထား တာေတြ႔ရပါတယ္...
isolation voltage: isolation voltage of an optical coupler is maximum voltage that can be exist between the input and output terminals without dielectric breakdown occuring. Typical value are about 7500 V ac peak.

optical coupler မ်ားကုိ လ်ပ္စစ္အ၀င္အထြက္ဆားကစ္မ်ားကုိ ၿပီးျပည့္စုံေသာ Isolator ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ ဒီဇုိင္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္..၄င္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗုိ႔အားျမင့္ပတ္လမ္းမွဗုိ႔အား၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ဗုိ႕အားနိမ္႔ေႏွာက္ယွက္သံမ်ား၏အထြက္ဗုိ႕အားဆီသုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစည္းမ်ားပ်က္စီးျခင္းမွကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာ္တုိေကာ္ပလာသည္ မတူညီေသာဗုိ႔အားအမ်ိဳးမ်ဳိးကူးေျပာင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ေအာ္တုိေကာ္ပလာ၏တည္ေဆာက္ပုံမွာ အ၀င္ဆားကစ္ပုိင္းတြင္ LED အားထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး အထြက္ဆားကစ္အပုိင္းတြင္ phototransistor ... photodilarton ....LASCR(light activated silicon control rectifier)..phototraic ...အစရွိေသာ အထြက္ဆားကစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး မိမိတုိ႔လုိအပ္သလုိတည္ေဆာက္အသုံးျပဳၾကသည္ကုိေတြ႔ရွိရပါသည္...ေအာက္တြင္ျပထားေသာဆားကစ္ပုံမွာ LEDႏွင့္ phototransistor တုိ႔သုံးထားေသာ optical coupler ပင္ျဖစ္ပါသည္.....

http://jaenal91.files.wordpress.com/2009/02/bb.jpg

ေအ၇ာ
03-31-2013, 09:25 PM
ေအရာေျပာမယ္စဥ္းစားၿပီးမွ က်န္ေန႕ခဲ့လို႕ ထပ္ေျပာရဦးမယ္ ၾကည္ျဖဴေရ။
ပစၥည္းကေတာ့ ဒါကဒါပဲ အသံုးခ်ခ်င္တဲ့သူေတြက သူတို႕လိုခ်င္တဲ့ဖက္ဆဲြၾကည့္ေတာ့ အေခၚအေ၀ၚကအစ ကြာျခားကုန္တာမ်ဳိးေတြအမ်ားႀကီးရွိတတ္တဲ့သဘာ၀ဆိုရမွာေပါ့ေနာ္။
ေအာ့(ပ)တိုေကာ္ပလာေတြကို အခ်ဳိ႕က ေဆာလစ္စတိတ္ ရီေလးလို႕ ေခၚတတ္ၾကတယ္။
အသံုးခ်စနစ္တစ္ခုမွာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လိုတဲ့ အျဖစ္အပ်က္သဘာ၀တစ္ခုခုရဲ႕ အနည္းငယ္ေသာအေျပာင္းအလဲေလး၊ ထူးျခားကြာျခားခ်က္ေလးေၾကာင့္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းေသးေသးေလးထြက္ေပၚလာေစေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြ ယေန႕ေခတ္အခါမွာ အလြန္ပဲ ေပါမ်ားလွတာ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။
အဲဒီလို အခ်က္ျပလွ်ပ္စီးရွိတာနဲ႕ မရွိတာ ကြာျခားမႈမွတစ္ဆင့္ အက်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ေနာက္လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ခုကို ဆင့္ကမ္းလက္လဲႊတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ရီေလး(ကတ္ေတာက္) ဆင့္ကမ္း စတဲ့နာမည္ေတြနဲ႕ သိမွတ္ၾကပါတယ္။
ရီေလး အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြကို သံလိုက္ဓါတ္အားေပၚထြန္းမႈမွတစ္ဆင့္ လႈပ္ရွားေရြ႕လ်ားမႈ/လည္ပတ္မႈ စတာေတြ ေပၚေပါက္ေစၿပီး အသံုး၀င္ေအာင္ ေစခိုင္းၾကတာကမ်ားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အ၀င္ဖက္မွာ လွ်ပ္စီးေသးေသးက အလင္းေရာင္ကိုျဖစ္ေစတယ္၊ အဲဒီအလင္းေရာင္က ဖိုတိုထရန္စစၥတာရဲ႕ ေဘ့စ္ကားရင္းစီးဆင္းေစၿပီး ေနာက္ပတ္လမ္းကို အလုပ္လုပ္ေစတဲ့အခါမ်ဳိးမွာၾကေတာ့ လႈပ္ရွားမႈသေဘာ လံုး၀ကင္းလြတ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုင္အခဲ ေဆာလစ္ အသြင္ျဖစ္သြားတာေပါ့ေနာ္။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူက လွ်ပ္စီးခ်ဲ႕ေပးတဲ့သေဘာလည္းျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုအက်ဳိးရွိေစလဲဆိုေတာ့ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းႀကီးမားတဲ့ပတ္လမ္းေတြမွာ အဖြင့္အပိတ္ ခလုပ္ေနရာက မီးစားၿပီးပ်က္စီးတတ္ေလ့တာကို ေရွာင္ရွားခ်င္တဲ့ေနရာမ်ဳိးမွာ ေဆာလစ္စတိတ္ရီေလး သံုးၾကတာမ်ဳိးရွိတတ္ေၾကာင္းေျပာလိုတာပါ။
သူ႕ၾကေတာ့ အိုင္ဆိုလိတ္ျဖစ္တာမျဖစ္တာ ပဓါနမဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ လွ်ပ္စီးခ်ဲ႕ႏိုင္တာရယ္၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း ပြင့္လိုက္ ပိတ္လိုက္ ႀကိမ္ႏႈန္းျမန္ဆန္လိုတာရယ္ စတဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို ရခ်င္လို႕သံုးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေအ၇ာေမ