လုပ္ငန္းႏွင္႔ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္
Ichiryu International Co., Ltd သည္ ေနအိမ္သံုး ေသာက္ေရသံုးေရအတြက္ ေရသန္႔စင္စက္၊ ရုံးသံုး စက္ရုံသံုး ေသာက္ေရ သံုးေရအတြက္ ေရသန္႔စင္စက္မ်ားကို customer မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္တပ္ဆင္ရန္ Plumber တဦး လိုအပ္ေနပါသည္။

ေလ်ာက္ထားသူအတြက္ လုိအပ္ခ်က္
လုပ္ငန္းႏွင္႔တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာအေတြ႔အၾကံဳ ၁ႏွစ္ရွိသူ
အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည္႔ရမည္။

ကမ္းလွမ္းလိုေသာ အက်ိဳးခံစားခြင္႔
လစာ 120,000 မွ 130,000 အထိ (သို႔မဟုတ္) ညိွဳႏိႈင္း
အလုပ္ခ်ိန္ ( 9 to 5 ) ( Mon – Sat )
% on services

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
Tina
09443197613
Ichiryu International Co., Ltd.
Bldg 746, Rm 101/102, Kyaung Street, Ward 5, Kamayut Tsp, Yangon