ကြန္ျပဴတာမွာ ရွိတဲ့ fields ေတြနဲ႔ career ေတြနဲ႔ ကို ျခံဳငံုျပီးပဲေျပာေျပာ အေသးစိတ္ပဲေျပာေျပာ သိခ်င္ပါတယ္
ဥပမာ ဘယ္career pathကိုေရြးရင္ ဘယ္fieldကို specialize လုပ္ရမယ္ ဘယ္field ကိုေတာ့အေျခခံသိမယ္ဆိုျပီးေတာ့ေပါ့
မိမိႏွစ္သက္ရာအစီအစဥ္နဲ႔ေျပာေပးပါ